p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Case report of a traumatic abdominal wall hernia resulting from falling onto a flat surface [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(6): 571-574

Case report of a traumatic abdominal wall hernia resulting from falling onto a flat surface

Neslihan Yücel1, Murat Yahya Uğraş2, Burak Işık3, Gökhan Turtay1
1Departments Of Emergency Medicine, Malatya, Turkey
2Departments Of Urology, Malatya, Turkey
3Departments Of General Surgery, Malatya, Turkey

This article reports a case of high-energy type traumatic abdominal wall hernia (TAWH) associated with multiple organ injuries including pelvic fractures, liver laceration and ascending colon perforation. The cause of the trauma was falling to the ground from a height of approximately 8 meters. Since the forces affecting the abdomen are unique when falling on a flat surface, the mechanism of defect may be different between a low-energy type handlebar hernia and high-energy type TAWH. Only a few cases of high-energy type TAWH exist in the literature, all reporting falling on or hitting an angled or curved material. To our knowledge, this is the only report of TAWH resulting from falling onto a flat surface. The diagnosis and management are summarized, the literature data are reviewed, and the mechanism of action is discussed.

Keywords: Fall, flat surface; high-energy; traumatic abdominal wall hernia.

Düz zemine düşme sonucu gelişen travmatik karın duvarı fıtığı: Olgu sunumu

Neslihan Yücel1, Murat Yahya Uğraş2, Burak Işık3, Gökhan Turtay1
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Malatya
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Malatya
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Malatya

Bu yazıda, pelvis kırığı, karaciğer laserasyonu ve çıkan kolon yaralanmasını içeren çoklu organ yaralanmasının eşlik ettiği yüksek enerji tipi travmatik karın duvarı fıtığı (TKDF) olgusu sunuldu. Travmanın nedeni, yaklaşık 8 metre yüksekten toprak zemin üzerine düşme idi. Düz zemine düşme esnasında karna etki eden kuvvetler farklı olduğundan, hasar mekanizması düşük enerjili bisiklet ya da motorsiklet gidonunun neden olduğu herniden veya yüksek enerji tipi diğer TKDF’den farklı olabilir. Literatürde yüksek enerji tipi TKDF raporları kısıtlı sayıda olup, hepsi de açılı veya kıvrımlı yüzey üzerine düşme hakkındadır. Bildiğimiz kadarıyla bu yayın, düz yüzey üzerine düşme sonucu oluşan TKDF konusunda tektir. Tanı ve tedavi özetlenmiş, literatür gözden geçirilmiş ve hasar mekanizması tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Düşme, düz yüzey; yüksek enerjili; travmatik karın duvarı fıtığı.

Neslihan Yücel, Murat Yahya Uğraş, Burak Işık, Gökhan Turtay. Case report of a traumatic abdominal wall hernia resulting from falling onto a flat surface. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(6): 571-574

Corresponding Author: Neslihan Yücel, Türkiye
Manuscript Language: English