p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Acute biliary pancreatitis related with pregnancy: a 5-year single center experience [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(2): 160-164

Acute biliary pancreatitis related with pregnancy: a 5-year single center experience

Ahmet Nuray Turhan1, Murat Gönenç1, Selin Kapan1, Filiz İslim2, Osman Zekai Öner1, Erkam Tulubaş1, Erşan Aygün1
1Departments Of General Surgery, Bakırkoy Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey.
2Departments Of Radiology Bakırkoy Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey.

BACKGROUND
Pregnancy-associated acute biliary pancreatitis is a rare but challenging clinical entity in terms of diagnosis and management. We report our institutional medical data of pregnancy-associated acute biliary pancreatitis.
METHODS
Medical records of 27 patients admitted to our clinics for pregnancy-associated acute biliary pancreatitis between January 2005 and January 2010 were reviewed.
RESULTS
Of the 27 patients, 25 (93%) were in the post-partum period, and 2 (7%) were pregnant. Seventeen patients (63%) were managed with conservative treatment, and were scheduled for interval cholecystectomy, while 10 patients (37%) had early cholecystectomy prior to discharge. The mortality rate was 3% (n=1).

CONCLUSION
Pregnancy-associated acute biliary pancreatitis usually has a mild-to-moderate clinical course with a favorable outcome, and can be managed successfully with conservative treatment. Early cholecystectomy done prior to discharge in the initial admission should be considered in mild-to-moderate pregnancy-associated acute biliary pancreatitis, except in patients within the first trimester.

Keywords: Acute pancreatitis, biliary; cholecystectomy; gallstones; pregnancy.

Gebelikle ilişkili akut biliyer pankreatit: Tek merkezin 5 yıllık deneyimi

Ahmet Nuray Turhan1, Murat Gönenç1, Selin Kapan1, Filiz İslim2, Osman Zekai Öner1, Erkam Tulubaş1, Erşan Aygün1
1Bakırköy Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye.
2Bakırköy Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye.

AMAÇ
Gebelikle ilişkili akut biliyer pankreatit (ABP) nadir bir hastalıktır, tanı ve tedavi anlamında da zorlu bir klinik tablodur. Bu yazıda, gebelikle ilişkili ABP nedeniyle takip ve tedavisi yapılan hastaların verileri sunuldu.
GEREÇ VE YÖNTEM
Ocak 2005 ile Ocak 2010 tarihleri arasında genel cerrahi kliniğinde gebelikle ilişkili ABP tanısı ile takip ve tedavisi yapılan 27 hastanın tıbbi kayıtları gözden geçirildi.
BULGULAR
Toplam 27 hastadan 25’inin (%93) puerperal dönemde ve ikisinin (%7) gebelik döneminde olduğu saptandı. On yedi hasta (%63) konservatif tedavi yapılarak ve sekiz hafta sonra kolesistektomi işlemi uygulanmak üzere taburcu edilirken, 10 hastaya (%37) ilk başvuruları sırasında taburcu edilmeden önce kolesistektomi uygulanmıştır. Ölüm oranı %3 (n=1) olarak saptanmıştır.
SONUÇ
Gebelikle ilişkili ABP genellikle hafif ile orta derecede bir klinik seyir ve yüz güldürücü sonuçlara sahip, konservatif tedavinin başarı ile uygulanabileceği bir hastalıktır. Gebelikten bağımsız ABP’lerde genel olarak kabul edildiği gibi, gebelikle ilişkili ABP’lerde de, ilk trimestrda olan gebe hastalar hariç tutulmak üzere, ilk başvuruda taburculuk işlemi öncesi kolesistektomi uygulanması düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, biliyer; kolesistektomi; safra taşları; gebelik.

Ahmet Nuray Turhan, Murat Gönenç, Selin Kapan, Filiz İslim, Osman Zekai Öner, Erkam Tulubaş, Erşan Aygün. Acute biliary pancreatitis related with pregnancy: a 5-year single center experience. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(2): 160-164

Corresponding Author: Ahmet Nuray Turhan, Türkiye
Manuscript Language: English