p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 5 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Can chlorogenic acid reduce oxidative stress and in an experimental spinal cord injury? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(2): 125-133 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.89499

Can chlorogenic acid reduce oxidative stress and in an experimental spinal cord injury?

Ercan Bal1, Şahin Hanalıoğlu2, Aydın Sinan Apaydın3, Ceylan Bal4, Almila Şenat4, Berrak Gümüşkaya5, Burak Bahadır3, Ömer Faruk Turkoğlu3
1Department of Neurosurgery, Ankara Yıldırım Beyazıt University, School of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Neurosurgery, Ankara Hacettepe University, School of Medicine, Ankara, Turkey
3Department of Neurosurgery, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
4Department of Biochemistry, Ankara Yıldırım Beyazıt University, School of Medicine, Ankara, Turkey
5Department of Pathology, Ankara Yıldırım Beyazıt University, School of Medicine, Ankara, Turkey

BACKGROUND: We aimed to investigate antioxidant and neuroprotective properties of chlorogenic acid in spinal cord injury (SCI).
METHODS: Twenty-one rats were divided into three groups. Laminectomy was performed in group L (n=7), spinal cord trauma was induced in group T (n=7), and spinal cord trauma was induced and chlorogenic acid treatment was started in group C (n=7). Blood samples were collected to analyze baseline values and the 12th h, 1st day, 3rd day, and 5th day catalase, native thiol (NT), total thiol (TT), disulfide (SS), SS/TT, SS/NT, and NT/TT levels. Functional analysis with Basso-Beattie and Bresnahan scores was performed at the same time points. Total antioxidant status (TAS), total oxidative stress, oxidative stress index, and cyclooxygenase-2 (Cox-2) were examined in the spinal cord of rats euthanized on day 7; results were statistically analyzed.
RESULTS: On day 7, catalase levels in Group C were significantly higher than baseline levels, whereas those in Group T were significantly
lower than baseline levels; Group L showed no significant difference (p=0.008). SS values on day 7 were lower in Group T than in Groups C and L. Group C showed the lowest decrease in NT/TT level after trauma. On day 7, SS/TT level was high in Group T but stable in Groups C and L (p=0.04). Histopathological examination revealed significantly lower Cox-2 and TAS levels in Group C than in Group T (p=0.003, p=0.017, respectively).
CONCLUSION: In this study, SCI was primarily examined through thiol-SS balance, and it was demonstrated by experimental models that chlorogenic acid has antioxidant and neuroprotective effects in SCI.

Keywords: Chlorogenic acid, oxidative stress; spinal cord injury; thiol/disulfide.

Klorojenik asit tedavisi deneysel spinal kord yarlanmasında oksidatif stresi azaltabilir mi?

Ercan Bal1, Şahin Hanalıoğlu2, Aydın Sinan Apaydın3, Ceylan Bal4, Almila Şenat4, Berrak Gümüşkaya5, Burak Bahadır3, Ömer Faruk Turkoğlu3
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Ankara Şehir Hastanesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
4Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Biokimya Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
5Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada, spinal kord yaralanmasında klorojenik asidin antioksidan ve nöroprotektif özellikleri araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Üç gruba ayrılmış 21 sıçan üzerinde yapılan çalışmada, L grubuna sadece laminektomi (n=7) yapıldı, T grubunda spinal kord travması oluşturuldu. C grubunda spinal kord travması oluşturulup klorojenik asit tedavisi başlandı. Tüm deneklerin serumunda bazal ve 12. saat, birinci gün, üçüncü gün ve beşinci günde oksidatif katalaz, nativ thiol (NT), toplam thiol (TT), disülphide (SS), SS/TT, SS/NT, NT/TT bakıldı. Aynı zaman noktalarında BBB skorları ile fonksiyonel değerlendirmeler yapıldı. Yedinci gün sakrifiye edilen deneklerin spinal kordunda TAS (total antioksaidant status), TOS (total oksidaive stres), OSI (oksidative stres indeksi) ve Cox-2 incelendi. Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Katalaz bazal seviyeleri yedinci günde bazal seviyelerine istatistiksel açıdan anlamlılık oluşturacak şekilde C grubunda yüksek, T grubunda düşük, L grubunda ise belirgin değişiklik göstermedi (p=0.008). SS değerleri yedinci günde C grubuna ve L grubuna göre seviyede düşük bulundu. NT/TT düzeyi travma sonrası en az düşen grup C grubu olmuştur. SS/TT düzeyi yedinci günde T grubunda yüksek bulunurken, C ve L grubunda ise stabildi (p=0.04). Doku çalışmasında C grubu Cox-2 ve TAS değerleri anlamlı olarak travma grubundan daha düşük bulundu (sırasıyla, p=0.003, p=0.017).
TARTIŞMA: Bu çalışma spinal kord yaralanmasını öncelikle thiol-disülfid dengesi üzerinden incelemiş ve klorojenik asidin, spinal kord yaralanmasında antioksidan ve nöroprotektif etkileri olduğu deneysel modellemeler üzerinden gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Klorojenik asit, oksidatif stres; spinal kord yaralanması; tiyol/disülfid.

Ercan Bal, Şahin Hanalıoğlu, Aydın Sinan Apaydın, Ceylan Bal, Almila Şenat, Berrak Gümüşkaya, Burak Bahadır, Ömer Faruk Turkoğlu. Can chlorogenic acid reduce oxidative stress and in an experimental spinal cord injury?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(2): 125-133

Corresponding Author: Ercan Bal, Türkiye
Manuscript Language: English