p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 5 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Our new stethoscope in the Emergency Department: Handheld ultrasound [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(6): 488-492 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.89914

Our new stethoscope in the Emergency Department: Handheld ultrasound

Figen Coşkun1, Emine Akıncı1, Mehmet Ali Ceyhan2, Havva Şahin Kavaklı3
1Ankara Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
2Ankara Numune Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
3Ankara Atatürk Training And Research Hospital, Ankara, Turkey

BACKGROUND
The concept of Focused Assessment with Ultrasound for Trauma (FAST), which was introduced by Rozycki et al. in 1996, has started a new era in the management of trauma patients. Today, Advanced Trauma Life Support (ATLS) suggests bedside ultrasonography (USG) evaluation of trauma patients. We aimed to investigate the usability and the reliability of handheld ultrasound (Vscan) in determining free fluid during the initial evaluation of trauma patients.
METHODS
This was a multi-center, prospective study involving multiple trauma patients who presented to three hospital emergency departments (EDs). FAST was completed using Vscan by an emergency physician and an abdominal USG was performed by a radiologist on all patients. Results of Vscan, abdominal USG and other radiological studies, if performed, were compared.
RESULTS
A total of 216 patients were included in the study. Of those, 203 had negative Vscan results, while 13 had positive results. When USG performed by a radiologist was considered as the gold standard, Vscan sensitivity for FAST was 88.9%, specificity was 97.6%, negative predictive value was 99.5%, and positive predictive value was 61.5% in our study.
CONCLUSION
Vscan, as the smallest portable imaging device, seems to have a promising future as an indispensable gadget, equal to stethoscopes, in evaluating trauma and other critical patients.

Keywords: Emergency department, FAST; handheld ultrasound; Vscan.

Acil serviste yeni steteskopumuz: El ultrasonu

Figen Coşkun1, Emine Akıncı1, Mehmet Ali Ceyhan2, Havva Şahin Kavaklı3
1Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
3Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye

AMAÇ
1996 yılında Rozycki ve arkadaşları tarafından önerilen Focused Assesment with Ultrasound for Trauma (FAST) kavramıyla travma hastalarına yaklaşımda yeni bir dönem başlamıştır. Günümüzde travma hastalarında yatak başı ultrasonografi (USG) değerlendirilmesi Advanced Trauma Life Support (ATLS) içine dahil edilmiştir. Bu çalışmada, acil servise başvuran travma hastalarının ilk değerlendirilmesinde el ultrasonunun (Vscan) karıniçi serbest sıvı varlığının saptanmasında kullanılabilirliğini ve güvenilirliğini araştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışma, çok merkezli ve prospektiftir. Üç eğitim hastanesinin acil servisine başvuran çoklu travma hastaları değerlendirildi. Acil tıp uzmanı tarafından Vscan aracılığı ile FAST ve radyoloji uzmanı tarafından karın USG’si yapıldı. Vscan sonuçları, karın USG sonuçları ve yapıldıysa diğer görüntüleme yöntemi ile karşılaştırıldı.
BULGULAR
Çalışmaya 216 hasta alınmış olup, 203 hastada Vscan ile yapılan FAST negatifken, 13 hastada pozitifti. Radyoloji uzmanı tarafından yapılan USG altın standart olarak kabul edildiğinde, FAST’in duyarlılığı %88,9, özgüllüğü %97,6, negatif tahmini değeri 99,5, pozitif tahmini değeri ise %61,5 olarak saptandı.
SONUÇ
Taşınabilir görüntüleme cihazlarının en küçüğü olan Vscan acil serviste gerek travma hastaları gerekse kritik hasta değerlendirilmesi sırasında boynumuzda taşıyabildiğimiz steteskopumuz kadar vazgeçilmez bir araç olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, FAST; el ultrasonu; Vscan.

Figen Coşkun, Emine Akıncı, Mehmet Ali Ceyhan, Havva Şahin Kavaklı. Our new stethoscope in the Emergency Department: Handheld ultrasound. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(6): 488-492

Corresponding Author: Emine Akıncı, Türkiye
Manuscript Language: English