p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Management of hepatic artery trauma during hepato-pancreato-biliary procedures: Evolving approaches, clinical outcomes, and literature review [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(11): 1549-1557 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.90258

Management of hepatic artery trauma during hepato-pancreato-biliary procedures: Evolving approaches, clinical outcomes, and literature review

Arif Atay1, Feyyaz Gungor1, Yunus Sur1, Orgun Gunes1, Fatma Husniye Dilek2, Şebnem Karasu3, Osman Nuri Dilek1
1Department of Surgery, İzmir Katip Çelebi University Faculty of Medicine, Atatürk Training and Research Hospital, İzmir-Türkiye
2Department of Pathology, İzmir Katip Çelebi University Faculty of Medicine, Atatürk Training and Research Hospital, İzmir-Türkiye
3Departments of Radyology, İzmir Katip Çelebi University Faculty of Medicine, Atatürk Training and Research Hospital, İzmir-Türkiye

BACKGROUND: One of the most feared complications of surgeons dealing with hepato-pancreato-biliary (HPB) surgery is hepatic artery (HA) injury. Here, we aimed to evaluate our clinical experience (laceration, transection, ligation, and resection) related to HA traumas, which have serious morbidity and mortality risks, in the light of literature data and the rapidly evolving management methods in recent years.
METHODS: The files of 615 patients who were operated on for HPB pathologies in the last decade, in our hospital, were retrospectively reviewed. Clinical, laboratory, and imaging data obtained from patients’ files were evaluated.
RESULTS: A total of 13 HA traumas were detected, eight of them had HA injury and five had planned HA resection. During the post-operative follow-up period, liver abscess, anastomotic leakage, and late biliary stricture were detected.
CONCLUSION: Complications and deaths due to HA injury or ligation are less common today. The risk of complications increases in patients with hemodynamically unstable, jaundice, cholangitis, and sepsis. Revealing the variations in the pre-operative radiological evaluation and determining the appropriate approach plan will reduce the risks. In cases where HA injury is detected, arterial flow continuity should be tried to be maintained with primary anastomosis, arterial transpositions, or grafts.

Keywords: Anomaly, hepatic artery, injury; ligation; resection.

Hepatopankreatobiliyer prosedürler sırasında hepatik arter travmasının yönetimi: Gelişen yaklaşımlar, klinik sonuçlar ve literatür taraması

Arif Atay1, Feyyaz Gungor1, Yunus Sur1, Orgun Gunes1, Fatma Husniye Dilek2, Şebnem Karasu3, Osman Nuri Dilek1
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Hepatopankreatobiliyer cerrahi ile uğraşan cerrahların en korkulan komplikasyonlarından biri hepatik arter (HA) yaralanmalarıdır. Bu çalışmada, ciddi morbidite ve mortalite riski olan HA yaralanmalarının (laserasyon, transseksiyon, ligasyon ve rezeksiyon) yönetiminde son yıllarda gelişen yaklaşımların, klinik deneyimlerimiz ışığında incelenmesi amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Hastanemizde son 10 yılda, hepatopankreatobiliyer patoloji nedeniyle opere edilen 615 hastanın dosyaları geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: Toplam 13 HA travması tespit edildi, bunlardan sekzinde HA yaralanması vardı ve beşinde HA rezeksiyonu planlandı. Ameliyat sonrası takip döneminde karaciğer apsesi, anastomoz kaçağı ve geç biliyer darlık tespit edildi.
TARTIŞMA: Hepatik arter yaralanması veya ligasyonuna bağlı komplikasyonlar ve ölümler günümüzde daha az yaygındır. Hemodinamik olarak stabil olmayan, sarılık, kolanjit ve sepsisli hastalarda komplikasyon riski artar. Ameliyat öncesi radyolojik değerlendirmedeki varyasyonların ortaya çıkarılması ve uygun yaklaşım planının belirlenmesi riskleri azaltacaktır. HA yaralanması saptanan durumlarda primer anastomoz, arter transpozisyonları veya greftlerle arteriyel akım devamlılığı sağlanmaya çalışılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anomali, hepatik arter, ligasyon; rezeksiyon; yaralanma.

Arif Atay, Feyyaz Gungor, Yunus Sur, Orgun Gunes, Fatma Husniye Dilek, Şebnem Karasu, Osman Nuri Dilek. Management of hepatic artery trauma during hepato-pancreato-biliary procedures: Evolving approaches, clinical outcomes, and literature review. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(11): 1549-1557

Corresponding Author: Arif Atay, Türkiye
Manuscript Language: English