p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2021

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Isolated Bitemporal Hemianopsia Due to Traumatic Chiasmal Syndrome [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(1): 97-99 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.90540

Isolated Bitemporal Hemianopsia Due to Traumatic Chiasmal Syndrome

Bülent Yazıcı, Sertaç Argun Kıvanç
Department Of Ophthalmology, Uludag University, Bursa, Turkey

A 20-year old man presented with complaints of inability to see the outer half of objects and blurred near vision when reading. His complaints began one year ago after a motor vehicle accident that caused cranio-orbital fractures. Ocular examination revealed complete bitemporal hemianopsia and slight exotropia. Central visual acuity was 20/20 in both eyes. Radiologic studies demonstrated fractures in the fronto-ethmoid and sphenoid bones and thinning of the optic chiasm. No hypothalamic-pituitary abnormality was detected. Clinical findings remained unchanged during follow-up. Although rare, blunt head trauma may cause an isolated damage to the chiasmal crossing nerve fibers, resulting in a complete, bitemporal hemianopsia associated with normal visual acuity. Traumatic chismal syndrome should be considered in the differential diagnosis of patients presenting with bitemporal hemianopsia.

Keywords: Bitemporal hemianopsia, head trauma, optic chiasmal injury, traumatic chiasmal syndrome

Travmatik Kiyazmal Sendroma Bağlı Izole Bitemporal Hemianopsi

Bülent Yazıcı, Sertaç Argun Kıvanç
Uludağ Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa

Yirmi yaşında, erkek hasta her iki gözünde nesnelerin yarısını görememe ve okurken bulanık görme yakınmalarıyla başvurdu. Hastanın yakınmaları bir yıl önce kranyo-orbital kırıklara yolaçan bir trafik kazasından sonra başlamıştı. Göz muayenesinde total bitemporal hemianopsi ve hafif ekzotropya saptandı. Görme keskinlikleri her iki gözde 1.0’dı. Radyolojik incelemede fronto-etmoid ve sfenoid kemiklerde kırıklar ve optik kiyazmada incelme saptandı. Hipotalamo-hipozifer bir bozukluk saptanmadı. İzlem sırasında görsel bulgularda değişiklik olmadı. Nadir olmakla birlikte, künt kafa travması kiyazmal çaprazlaşan sinir demetlerinde izole bir hasara ve buna bağlı olarak normal görme keskinliğinin eşlik ettiği bir bir bitemporal hemianopsiye yol açabilir. Travmatik kiyazmal sendrom bitemporal hemianopsinin ayırıcı tanısında göz önünde tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bitemporal hemianopsia, kafa travması, optik kiyazmal yaralanma, travmatik kiyazmal sendrom

Bülent Yazıcı, Sertaç Argun Kıvanç. Isolated Bitemporal Hemianopsia Due to Traumatic Chiasmal Syndrome. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(1): 97-99

Corresponding Author: Bülent Yazıcı, Türkiye