p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 5 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Protective role of melatonin against testicular damage caused by polymicrobial sepsis in adult rats [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(6): 723-729 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.90575

Protective role of melatonin against testicular damage caused by polymicrobial sepsis in adult rats

Songül Doğanay1, Özcan Budak2, Veysel Toprak3, Gülay Erman4, Arzu Şahin5
1Department of Physiology, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya-Turkey
2Department of Histology and Embryology, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya-Turkey
3Department of Obstetrics and Gynecology, Private Tatvan Can Hospital, Bitlis-Turkey
4Department of Biochemistry, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya-Turkey
5Department of Physiology, Uşak University Faculty of Medicine, Uşak-Turkey

BACKGROUND: This study aimed to investigate the possible protective effects of melatonin (MEL) against the damage to testicular tissue in rats caused by polymicrobial sepsis as a result of cecal ligation and perforation (CLP).
METHODS: In this study, 21 male Wistar albino rats were used. The rats were randomly divided into three groups (n=7): Sham Control (Group 1), CLP (Group 2), and CLP + MEL (Group 3). Sepsis was created using the CLP method. MEL was administered intraperitoneally in two equal doses of 10 mg/kg at 30 min before and 6 h after perforation. Tissue sections taken from paraffin blocks were stained with hematoxylin and eosin (H and E) and examined histopathologically under a light microscope. Intracellular H2O2 and apoptosis evaluations were carried out using the flow cytometric method.
RESULTS: Sepsis caused a significant reduction in all sperm parameters. There was a significant decrease in sperm density, motility and cell numbers with normal morphology (p<0.05). Intracellular H2O2 level and apoptotic cell percentages increased in sperm cells in the CLP group. MEL treatment was found to significantly reduce sperm abnormalities, testicular damage, intracellular H2O2 levels, and apoptosis.
CONCLUSION: This study showed that melatonin administration could be a potential treatment option to reduce acute testicular tissue damage due to sepsis.

Keywords: Melatonin, polymicrobial sepsis, sperm, testicular damage.

Yetişkin sıçanlarda polimikrobiyal sepsisin neden olduğu testis hasarına karşı melatoninin koruyucu rolü 

Songül Doğanay1, Özcan Budak2, Veysel Toprak3, Gülay Erman4, Arzu Şahin5
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Sakarya
3Özel Tatvan Can Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Bitlis
4Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Sakarya
5Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Uşak

AMAÇ: Bu çalışmada, çekal ligasyon ve perforasyon (CLP) ile indüklenen polimikrobiyal sepsisin sıçan testis dokusunda oluşturduğu hasara karşı melatoninin olası koruyucu etkilerini araştırmak amaçladı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamızda 21 adet erkek Wistar-albino sıçan kullanıldı. Sıçanlar, Sham-Kontrol (Grup I), CLP (Grup II), CLP + MEL (Grup III) olmak üzere rastgele üç gruba (n=7) ayrıldı. Sepsis, çekal ligasyon ve perforasyon (CLP) yöntemi kullanılarak oluşturuldu. Melatonin per-forasyondan 30 dakika önce ve altı saat sonra iki eşit dozda intraperitoneal olarak (10 mg/kg) uygulandı. Parafin bloklarından alınan doku kesitleri hematoksilen ve eozin ile boyandı ve ışık mikroskobu altında histopatolojik olarak incelendi. Hücre içi H2O2 ve apoptoz değerlendirmeleri flow stometrik yöntemle yapıldı.
BULGULAR: Sepsis, tüm sperm parametrelerinde önemli bir azalmaya neden oldu. Sperm yoğunluğunda, hareketliliğinde ve normal morfolojiye sahip hücre sayılarında önemli ölçüde azalma oldu (p<0.05). CLP grubunda sperm hücrelerinde hücre içi H2O2 seviyesi ve apopitotik hücre yüzdeliği arttı. Melatonin tedavisinin sperm anormalliklerini, testis hasarını, hücre içi ROS seviyelerini ve apopitozu anlamlı oranda azalttığı bulundu. TARTIŞMA: Sunulan bu çalışma, sepsise bağlı gelişen akut testis doku hasarını azaltmak için melatonin uygulanmasının potansiyel bir tedavi seçeneği olabileceğini gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Melatonin, polymicrobial sepsis; sperm; testicular damage.

Songül Doğanay, Özcan Budak, Veysel Toprak, Gülay Erman, Arzu Şahin. Protective role of melatonin against testicular damage caused by polymicrobial sepsis in adult rats. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(6): 723-729

Corresponding Author: Songül Doğanay, Türkiye
Manuscript Language: English