p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
The impact of augmenter of liver regeneration in blunt liver trauma: An experimental model analysis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(7): 472-479 | DOI: 10.14744/tjtes.2024.92575

The impact of augmenter of liver regeneration in blunt liver trauma: An experimental model analysis

Nezih Kavak1, Gülben Akcan2, Nurgül Balcı3, Aziz Ahmet Süer4, İlkay Güler5, Rasime Pelin Kavak6
1Department of Emergency, Etlik City Hospital, Ankara-Türkiye
2Department of Histology and Embryology, Karatay University, Konya-Türkiye
3Republic of Türkiye, Ministry of Health, Family Medicine, General Directorate of Public Hospitals, Family Medicine, Ankara-Türkiye
4Coordinator Head Physician of Turkish Ministry of Health, Ankara City Hospital, General Surgery, Ankara-Türkiye
5The Republic of Türkiye, Ministry of Health, Directorate of Public Hospitals, General Surgery, Ankara-Türkiye
6Department of Radiology, Etlik City Hospital, Ankara-Türkiye

BACKGROUND: Traumatic liver injury is an acute event that triggers liver repair. The augmenter of liver regeneration (ALR) has been identified as a growth factor involved in this process. This study evaluates the impact of ALR on isolated liver blunt trauma and examines its relationship with various time intervals.
METHODS: Forty healthy female Wistar albino rats were divided into five groups (n=8 each). Isolated blunt liver trauma was induced using a custom-designed trauma platform in all groups except for Group 1. The groups were categorized by the timing of euthanasia post-trauma: 2nd (15 minutes), 3rd (30 minutes), 4th (45 minutes), and 5th (60 minutes). Assessments included plasma ALR levels, liver tissue ALR levels (both intact and lacerated), biochemical indices, and liver histological analysis.
RESULTS: Plasma ALR levels in Group 4 were higher than in Groups 1 and 2 (p<0.01). Intact liver ALR levels in Groups 3 and 4 exceeded those in Group 1 (p<0.05, p<0.01, respectively). Intact liver tissue ALR levels in Group 5 were lower than in Groups 3 and 4 (p<0.05, p<0.01, respectively). Lacerated liver tissue ALR levels in Group 5 were higher than those in Groups 2 and 3. In Group 1, the plasma ALR level was higher than the intact liver tissue ALR level (p<0.05). In Group 2, plasma ALR levels exceeded those in intact liver tissue ALR levels (p<0.01). In Group 3, plasma ALR levels surpassed both lacerated and intact liver tissue ALR levels (p<0.05, p<0.001, respectively). In Group 4, the plasma ALR level was higher than the intact liver tissue ALR level (p<0.01), and the lacerated liver tissue level was higher than the intact liver ALR level (p<0.001). Additionally, inflammation scores were higher in Groups 3, 4, and 5 compared to Group 2 (p<0.05, p<0.01, p<0.01, respectively).
CONCLUSION: This study is the first to explore the role of ALR in isolated blunt liver trauma. Following blunt liver trauma, both plasma and liver tissue ALR levels change within minutes.

Keywords: Augmenter of liver regeneration, blunt trauma; liver trauma.

Künt karaciğer travmasında karaciğer yenilenmesini arttırıcı protein’inin etkisi: Deneysel model analizi

Nezih Kavak1, Gülben Akcan2, Nurgül Balcı3, Aziz Ahmet Süer4, İlkay Güler5, Rasime Pelin Kavak6
1Etlik Şehir Hastanesi, Acil Servis, Ankara, Türkiye
2Karatay Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
3Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Aile Hekimi, Ankara, Türkiye 4Sağlık Bakanlığı Koordinatörü Başhekim, Genel Cerrah, Ankara Şehir Hastanesi, Ankara, Türkiye
4Sağlık Bakanlığı Koordinatörü Başhekim, Genel Cerrah, Ankara Şehir Hastanesi, Ankara, Türkiye
5Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Müdürlüğü, Genel Cerrah, Ankara, Türkiye
6Etlik Şehir Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Travmatik karaciğer hasarı karaciğer onarımını tetikleyen akut bir olaydır. Karaciğer Yenilenmesini Arttırıcı Protein (KYAP) karaciğer yenilenmesinde yer alan bir büyüme faktörüdür. Bu çalışmada, KYAP’nin izole karaciğer travması üzerindeki etkisini ve zaman aralıklarıyla ilişkisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Kırk (40) adet sağlıklı dişi Wistar albino sıçan beş (her biri n=8) gruba ayrıldı. Grup 1 hariç, özel tasarlanmış travma platformu kullanılarak izole künt karaciğer travması oluşturuldu. Travmadan sonra sakrifikasyon dakikalarına göre gruplar, 2. (15 dakika), 3. (30 dakika), 4. (45 dakika) ve 5. (60 dakika) olarak ayrıldı. Gruplar arasında plazma ve karaciğer dokusunda (intakt ve lasere) KYAP, biyokimyasal indeksler, ve karaciğer histolojik analiz yapıldı.
BULGULAR: Plasma KYAP düzeyleri grup 4'te grup 1 ve 2'ye göre daha yüksekti (sırası ile p<0.01, p<0.01). Grup 3 ve 4'te intakt karaciğer doku KYAP düzeyleri, grup 1'e kıyasla daha yüksekti (sırası ile p<0.05, p<0.01). Grup 5’teki intakt karaciğer doku KYAP düzeyi, 3. ve 4. grubundakilerden daha düşüktü (sırası ile p<0.05, p<0.01). Grup 5'te lasere karaciğer dokusu KYAP düzeyi grup 2 ve 3'ten daha yüksekti. Grup 1’de plazma KYAP düzeyi, intakt karaciğer dokusu KYAP düzeyinden (p<0.05) daha yüksekti. Grup 2'de, plazma KYAP düzeyi, intakt karaciğer dokusu KYAP düzeyinden yüksek idi (p<0.01). Grup 3’te, plazma KYAP düzeyleri intakt ve lasere karaciğer doku KYAP düzeylerinden daha yüksekti (sırası ile p<0.05, p<0.001). Grup 4'te, plazma KYAP düzeyi, intakt karaciğer doku KYAP düzeyinden daha yüksek idi (p<0.01). Ek olarak, grup 4’de lasere karaciğer dokusu ALR düzeyi, intakt karaciğer dokususu KYAP düzeyine göre yüksekti (p<0.001). Grup 3,4 ve 5’te inflamasyon skoru, grup 2’ye oranla daha yüksek idi (sırası ile p<0.05, p<0.01, p<0.01).
SONUÇ: Bu çalışma KYAP 'yi izole edilmiş açık karaciğer travmasında değerlendiren ilk çalışmadadır. Künt karaciğer travması sonrasında, plazma ve karaciğer KYAP seviyeleri dakikalar içinde değişmektedir.

Anahtar Kelimeler: Karaciğer yenilenmesini arttırıcı protein, künt travma; karaciğer travma.

Nezih Kavak, Gülben Akcan, Nurgül Balcı, Aziz Ahmet Süer, İlkay Güler, Rasime Pelin Kavak. The impact of augmenter of liver regeneration in blunt liver trauma: An experimental model analysis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(7): 472-479

Corresponding Author: Nezih Kavak, Türkiye
Manuscript Language: English