p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 6 Year : 2021

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Reverse sural flap: Our clinical experience with car tire injuries in the anterolateral aspect of the foot [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(5): 583-589 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.92589

Reverse sural flap: Our clinical experience with car tire injuries in the anterolateral aspect of the foot

Abdulkadir Sarı1, Ismail Bülent Özçelik2
1Department of Orthopaedics and Traumatology, Namık Kemal University Faculty of Medicine, Tekirdağ-Turkey
2İstanbul Hand Surgery Group, Yeniyüzyıl University, Gaziosmanpaşa Hospital in Nişantaşı University Vocational School, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Defects due to car wheel injury at the anterolateral aspect of the foot are challenging due to the characteristics of the region and the trauma. The aim of this study was to present the results of the patients whose skin defects on the dorsolateral aspect of the foot due to tire injuries were treated with reverse sural artery fasciocutaneous flaps.
METHODS: Fourteen patients with a mean age of 26.9 years (range: 5–46 years) who experienced loss of tissue at the dorsolateral aspect of the foot due to tire injury between the years 2000 and 2014 were evaluated retrospectively. The mean defect size was 27.1 cm2. The patients were followed up for observing the tissue coverage and complications throughout a mean period of 32.4 months.
RESULTS: Despite the development of marginal necrosis in two flaps in the early period, tissues in all cases were successfully covered without requiring additional reconstruction. Primary donor site coverage was achieved in all patients without any donor site problems.
CONCLUSION: In case of tire injuries at the anterolateral aspect of the foot, low complication and high success rates can be achieved with a case-based approach with reverse sural artery fasciocutaneous flap coverage.

Keywords: Car tire, fasciocutaneous flap, foot and ankle; microsurgery; reverse sural artery flap.

Reverse sural flep: Ayak anterolateralindeki araba lastiği yaralanmalarında klinik tecrübemiz

Abdulkadir Sarı1, Ismail Bülent Özçelik2
1Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Tekirdağ
2İstanbul El Cerrahisi Grubu, Yeniyüzyıl Universitesi, Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Nisantaşı Universitesi Meslek Yuksekokulu, İstanbul

AMAÇ: Ayak anterolateralindeki araba tekeri yaralanmasına bağlı defektlerin örtümü; hem bölgenin özellikleri hemde travma karakteri nedeniyle güçlükler içermektedir. Amacımız lastik yaralanması sonrası ayak dorsolateralindeki cilt defekti gelişen olguların reverse sural arter fasyokütanoz flep ile örtüm sonuçlarını sunmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada, 2000–2014 yılları arasında, ortalama yaşı 26.9 yıl (dağılım, 5–46 yıl) ve ayağın dorsolateralinde araba tekerine bağlı doku kaybı bulunan 14 hasta geriye dönük olarak değerlendirildi. Ortalama defekt büyüklüğü 27.1 cm2 bulundu. Olgular doku örtümü ve komplikasyonlar açısından ortalama 32.4 ay takip edildi.
BULGULAR: Erken donemde fleplerin ikisinde marjinal nekroz gelişmesine rağmen tüm olgularda ek rekonstrüksiyon gerektirmeden başarıyla doku örtümü sağlandı. Donör saha sorunlarıyla karşılaşılmadan tüm hastalarda donör bölgeler primer olarak örtüldü.
TARTIŞMA: Ayak anterolateral araba tekeri yaralanmalarında, olgu temelli yaklaşımla reverse sural arter fasyokütanoz flepler ile düşük komplikasyon ve yüksek başarı elde edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Ayak-ayak bileği, fasyokütan flep, microcerrahi, reverse sural arter flep; teker.

Abdulkadir Sarı, Ismail Bülent Özçelik. Reverse sural flap: Our clinical experience with car tire injuries in the anterolateral aspect of the foot. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(5): 583-589

Corresponding Author: Abdulkadir Sarı, Türkiye
Manuscript Language: English