p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Endovascular treatment of peripheral and visceral arterial injuries in patients with acute trauma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(6): 531-535 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.92645

Endovascular treatment of peripheral and visceral arterial injuries in patients with acute trauma

Aysun Erbahçeci Salık, Filiz İslim, Barbaros Erhan Çil
Department Of Radiology, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

BACKGROUND: The present study is an evaluation of the efficacy of endovascular treatment in emergency setting for patients with acute peripheral and visceral arterial injury secondary to penetrating or blunt trauma.
METHODS: Twelve patients (11 men) aged 35.8±11.3 years (range: 18–56 years) with penetrating or blunt trauma who underwent endovascular treatment in our department between March 2010 and June 2014 for peripheral and visceral arterial injury were retrospectively reviewed. Selective coil embolization was performed on 11 patients and particle embolization of the injured vessel was performed on 1 patient. Criteria for endovascular treatment included active extravasation or pseudoaneurysm on contrast-enhanced computed tomography and decrease in hemoglobin level or temporary hemodynamic instability.
RESULTS: Arterial injuries were secondary to penetrating injury due to gunshot wound in 4 patients and stab wound in 5, and blunt abdominal injury as result of traffic accident in 3 patients. Traumatic lesions were in the right hepatic artery (n=3), left hepatic (n=2), right hepatic and right renal (n=1), left inferior epigastric (n=2), left facial (n=1), anterior tibial (n=1), and deep femoral (n=1) arteries. Technical success with no procedural complications was seen in all cases. Two patients died due to coexisting injuries on 29th and 43rd days of hospitalization. Median hospitalization period was 6.0 days (range: 1–43 days) and mean intensive care unit hospitalization was 7.7 days (range: 0–43 days).
CONCLUSION: In our experience, endovascular treatment was a safe and effective option for acute traumatic peripheral and visceral arterial lesions.

Keywords: Arterial injury, embolization, endovascular treatment.

Akut travma hastalarında periferik ve viseral arteriyel yaralanmaların endovasküler tedavisi

Aysun Erbahçeci Salık, Filiz İslim, Barbaros Erhan Çil
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışma, penetran ve künt travmaya bağlı akut periferik ve viseral arteriyel yaralanması olan hastalarda endovasküler tedavinin etkinliğini araştırmayı amaçlamaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Mart 2010 ve Haziran 2014 tarihleri arasında, penetran ve künt travmaya bağlı periferik ve viseral arteriyel yaralanma nedeniyle bölümümüzde endovasküler yolla tedavi edilen yaşları 35.8±11.3 yıl (dağılım: 18–56 yıl) olan 12 hasta (11 erkek) geriye dönük olarak incelendi. Hastaların 11’inde selektif koil embolizasyonu, birinde partikül embolizasyonu ile yaralanan arterler embolize edildi. Endovasküler tedavi kriterleri; kontrastlı bilgisayarlı tomografide aktif arteriyel ekstravazasyon veya psödoanevrizma ve hemoglobin seviyelerinde düşüş veya geçici hemodinamik instabilite idi.
BULGULAR: Arteriyel yaralanma mekanizmaları dört hastada ateşli silah yaralanması, beş hastada delici kesici alet yaralanmasına bağlı penetran travma ve üç hastada trafik kazasına bağlı künt travma idi. Travmatik lezyonlar sağ hepatik arterde (n=3), sol hepatik (n=2), sağ hepatik ve sağ renal (n=1), sol inferior epigastrik (n=2), sol fasiyal (n=1), anteriyor tibial (n=1) ve derin femoral (n=1) arterlerde yer almaktaydı. Tüm olgular işleme bağlı komplikasyon olmaksızın teknik başarı ile tedavi edildi. İki hasta hastane yatışlarının 29. ve 43. günlerinde eşlik eden yaralanmaları nedeniyle kaybedildi. Ortanca hastane yatış süresi altı gün (1–43 gün) ve ortalama yoğun bakım yatış süresi ise 7.7 (0–43 gün) gündü.
TARTIŞMA: Bizim deneyimlerimize göre endovasküler tedavi akut periferik ve viseral arteriyel yaralanmaların tedavisinde etkili ve güvenli bir seçenektir.

Anahtar Kelimeler: Arteriyel yaralanma, embolizasyon, endovasküler tedavi.

Aysun Erbahçeci Salık, Filiz İslim, Barbaros Erhan Çil. Endovascular treatment of peripheral and visceral arterial injuries in patients with acute trauma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(6): 531-535

Corresponding Author: Aysun Erbahçeci Salık, Türkiye
Manuscript Language: English