p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Current status and future options for trauma and emergency surgery in Europe [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(1): 5-9

Current status and future options for trauma and emergency surgery in Europe

Ari Leppaniemi
Department Of Surgery, Helsinki University, Helsinki, Finland

Currently, there is great variation in the way trauma and non-trauma emergency surgery is organized in Europe. Trauma system development based on orthopedic trauma surgery seems to be more advanced in the central European countries and less developed in Scandinavia, The Baltic States, United Kingdom and the Mediterranean countries. Specific training for trauma surgery correlates with higher level of trauma system development. Multiple common features in the management of a surgical emergency, whether caused by injury or acute disease process, would favor the integration of these two disciplines into a single organizational and educational entity based on regionalization of emergency surgical services and general surgery-based education aiming for multidisciplinary team leadership and decision making skills, and surgical competence in acute life- and limb-saving surgery.

Keywords: Acute abdomen, emergency surgery; Europe; surgical education; trauma

Travma ve acil cerrahiyle ilgili Avrupa’daki güncel durum ve gelecekte uygulanabilecek seçenekler

Ari Leppaniemi
Helsinki Üniversitesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Helsinki, Finlandiya

Halen, Avrupa’da uygulanmakta olan travma cerrahisi bakımından büyük farklar bulunmakta, travma dışı cerrahideyse düzenlemeler yapılmaktadır. Ortopedik travma cerrahisini esas alan travma sistemi, Orta Avrupa ülkelerinde daha yaygın görünürken, İskandinavya, Baltık Ülkeleri, Birleşik Krallık ile Akdeniz ülkelerinde daha az karşılaşılmaktadır. Travma cerrahisine yönelik özgün eğitim, daha üst düzey travma sisteminin gelişmişliğiyle korelasyon göstermektedir. Gerek yaralanma gerekse akut hastalık sürecine bağlı oluşan acil hastalıkların tedavisinde yer alan çok sayıda ortak özellik, bu iki disiplinin multidisipliner ekip liderliği ve karar alma becerileri ile acil yaşam ve acil ekstremite kurtarma cerrahisinde yeterliliği amaçlayan, acil cerrahi servislerin bölgeselleştirilmesine ve genel cerrahi temelli eğitime dayanan tek bir organizasyonel ve eğitimsel kuruma entegre edilmesini destekleyecektir.

Anahtar Kelimeler: Acil cerrahi, akut karın; Avrupa; cerrahi eğitim; travma

Ari Leppaniemi. Current status and future options for trauma and emergency surgery in Europe. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(1): 5-9

Corresponding Author: Ari Leppaniemi, Finland
Manuscript Language: English