p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Long-term results of primary repair of combined cuts on the median and ulnar nerves in the forearm [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(5): 410-414 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.92744

Long-term results of primary repair of combined cuts on the median and ulnar nerves in the forearm

Kemal Özaksar1, Hüseyin Günay2, Levent Küçük2, Erhan Coşkunol2
1Department of Orthopedics and Traumatology, EMOT Hospital, İzmir-Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Ege University Faculty of Medicine, İzmir-Turkey

BACKGROUND: The objective of this clinical study was to evaluate sensory and motor functions in the later period following primary repair of combined injuries of the ulnar and median nerves in the forearm at proximal, middle, and distal levels.
METHODS: Later period sensory evaluation of ulnar and median combined cuts was performed using two-point discrimination and monofilament tests. On the other hand, motor evaluation was performed by determining dorsal palmar interosseus strength for the ulnar nerve and abductor pollicis brevis muscle strength for the median nerve. Cold intolerance, object recognition, and weight discrimination were also reviewed.
RESULTS: In total, 26 patients with ulnar-median combined cut and aged between 5 and 59 years were included in this study. Although no deficiency was observed in the sensory functions of any of the patients, a decrease in tactile sensation was detected in the median sensory region in 12 (46%) patients and in the ulnar sensory region in 7 (26%) patients. The most significant loss in terms of motor functions was detected in the opposition pinch strength. Two patients developed claw hand and two showed joint contracture.
CONCLUSION: Ideal treatment for peripheral nerve injuries should be primary repair. Restoration of the motor function in the median nerve is relatively easier than that in the ulnar nerve. No significant difference was observed in terms of sensory function. An alternative is needed for primary repair because of lack of motor function in proximal ulnar incisions. There is no standardization of tests performed for peripheral nerve repair.

Keywords: Forearm, median nerve, primary repair, ulnar nerve.

Ön kol seviyesinde median ulnar sinir kombine kesilerinin primer tamirinin uzun dönem sonuçları

Kemal Özaksar1, Hüseyin Günay2, Levent Küçük2, Erhan Coşkunol2
1EMOT Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Bu klinik çalışmada amaç ön kolda proksimal, orta ve distal seviyelerde ulnar ve median sinirin birlikte kesilerinin erken primer tamiri sonrası geç dönemde duyu ve motor fonksiyonlarının değerlendirilmesidir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ulnar ve median kombine kesilerde geç dönem duyu değerlendirilmesi iki nokta ayrım testi, monoflaman testi ile yapıldı. Motor değerlendirme ise ulnar sinir için dorsal palmar interosseöz gücü, median sinir için abduktor pollisis brevis kas gücü değerlendirildi. Soğuk intoleransı, obje tanıma ve ağırlık ayırt etme de değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya ulnar median kombine kesisi olan 5–59 yaş arası 26 hasta dahil edildi. Hastaların hiç birinde duyu fonksiyonlarında yetersizlik gözlenmezken median duyusal alanda 12 (%46) hastada, ulnar duyusal alanda yedi (%26) hastada dokunma duyusunda azalma saptandı. Motor fonksiyon açısından en anlamlı kayıp oppozisyon pinch gücünde saptandı. İki hastada pençeleşme, iki hastada eklem kontraktürü gözlendi.
TARTIŞMA: Periferik sinir yaralanmalarında ideal tedavi primer tamir olmalıdır. Motor fonksiyon dönüşü median sinirde ulnara göre daha iyidir. Duyusal açıdan anlamlı fark yoktur. Distal seviyede median ve ulnar sinirin grup yapısı oluşturması nedeniyle epiperinöral tamir yerine grup fasiküler tamir tercih edilmelidir. Proksimal ulnar kesilerde motor fonksiyon yetersizliği nedeniyle primer tamire alternatif gerekmektedir. Periferik sinir tamiri için yapılan testlerde standartizasyon yoktur.

Anahtar Kelimeler: Median sinir, önkol, primer tamir, ulnar sinir.

Kemal Özaksar, Hüseyin Günay, Levent Küçük, Erhan Coşkunol. Long-term results of primary repair of combined cuts on the median and ulnar nerves in the forearm. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(5): 410-414

Corresponding Author: Hüseyin Günay, Türkiye
Manuscript Language: English