p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Can whole blood viscosity predict the development of acute mesenteric arterial thrombosis? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(6): 685-690 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.92837

Can whole blood viscosity predict the development of acute mesenteric arterial thrombosis?

Sefa Gul1, Gultekın Ozan Kucuk2
1Department of Cardiology, Samsun Training and Research Hospital, Samsun-Türkiye
2Department of General Surgery, Samsun Training and Research Hospital, Samsun-Türkiye

BACKGROUND: Acute mesenteric ischemia is a serious condition with high mortality rate, resulting internal organ damage and intestinal necrosis due to sudden occlusion in the arteries feeding the abdominal solid organs and intestines. The most common causes of acute mesenteric artery ischemia are embolic processes and thrombosis that develops on the basis of primary mesenteric artery atherosclerosis. Whole blood viscosity (WBV) was defined by De Simon and could be calculated with a formula that consists of total plasma protein and hematocrit (HCT). In our study, we aimed to investigate the predictive value of WBV for acute mesenteric ischemia caused by primary mesenteric artery occlusion.
METHODS: Between January 2015 and February 2021, a total of 55 patients with a retrospective diagnosis of acute mesenteric ischemia (AMI) and 50 healthy volunteers as a control group were included in the study. WBV was calculated with the De Simon for-mula using the HCT and plasma protein levels from the blood tests of healthy volunteers and patients at the time of admission with acute abdomen.
RESULTS: No significant differences between the two groups in terms of baseline demographic characteristics except the preva-lence of age (72.1±12.4 vs. 65.7±6.4; p<0.001) and hypertension (40% vs. 23% p=0.002). AMI patients had significantly higher WBV values both at low shear rate (LSR) ([46.3±21.7 vs. 33.4±13.1, p<0.001] and high shear rate [HSR] [16.5±11 vs. 15.8±0.7, p<0.001]). The univariate analysis identified several variables for predicting AMI including age (odds ratio [OR]: 1.066 confidence interval [CI]: 1.023–1.111, p=0.003), hypertension (OR: 3.612 CI: 1.564–8.343, p=0.003), WBV at HSR (OR: 2.074 CI: 1.193–3.278, p=0.002), and WBV at LSR (OR: 2.156 CI: 1.331–3.492, p=0.002). However, after multivariate analysis, only hypertension (OR: 3.537 CI: 1.298–9.639, p=0.014) and age (OR: 1.085 CI: 1.026–1.147, p=0.004) showed significance. In receiver operating characteristic analysis, a cut-off value of 43.5 WBV for LSR had a 72% sensitivity and a 70% specificity for prediction of mesenteric ischemia patients (area under curve [AUC]: 0.743, p<0.001) and a cut-off value of 16.29 WBV for HSR had a 78% sensitivity and 76% specificity for prediction of mesen-teric ischemia patients (AUC: 0.773, p<0.001).
CONCLUSION: In our study, we determined that the WBV value obtained with the De Simon formula is a valuable parameter in predicting the development of acute mesenteric artery ischemia caused by primary mesenteric artery occlusion.

Keywords: Acute mesenteric ischemia, de simon formula; whole blood viscosity.

Tam kan viskozitesi akut mezenterik arter trombozu gelişimini öngörebilir mi?

Sefa Gul1, Gultekın Ozan Kucuk2
1Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Samsun
2Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Samsun

AMAÇ: Tam kan viskozitesi (WBV), kardiyovasküler olayların güçlü bir tahmincisidir. Akut mezenterik iskemi, abdominal organları ve bağırsakları besleyen arterlerde ani tıkanmaya bağlı olarak iç organ hasarı ve bağırsak nekrozu ile sonuçlanan, mortalite oranı yüksek, ciddi bir durumdur. Bunun-la birlikte, kan viskozitesi ile akut mezenterik iskemi (AMI) arasındaki ilişki şimdiye kadar yeterince çalışılmamıştır. Çalışmamızda, mezenter arterin primer aterosklerotik tıkanıklığından kaynaklanan akut mezenterik iskemi için WBV’nin prediktif değerini araştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma, Ocak 2015-Şubat 2021 tarihleri arasında (AMI) tanısı almış toplam 55 hasta ve kontrol grubu olarak 50 sağlıklı erişkin üzerinde yapıldı. Tam kan viskozitesi, karın ağrısı ile acile başvuran ve tetkikler sonucunda akut mezenter iskemi teşhisi konulan hastaların kan testlerinden hematokrit ve plazma protein seviyeleri kullanılarak De Simon formülü ile hesaplandı.
BULGULAR: Yaş (72.1±12.4 ve 65.7±6.4; p<0,001) ve hipertansiyon (%40 ve %23 p=0.002) dışında başlangıç demografik özellikleri açısından iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı. Tam kan viskozitesinin hem düşük kesme hızında (LSR) ( (46.3±21.7 vs. 33.4±13.1, p<0.001) hem de yüksek kesme hızında (HSR) (16.5±1.1 vs. 15.8±0.7, p<0.001) AMI hastalarında anlamlı olarak daha yüksek olduğu hesaplandı.
Tek değişkenli lojistik regresyon analizinde, AMI’yi öngörmede yaş (OR: 1.066 CI: 1.023-1.111, p=0.003), hipertansiyon (OR: 3.612CI: 1.564-8.343, p=0.003), HSR’de WBV (OR: 2.074 CI: 1.193-3.278, p=0.002) ve LSR’de WBV (OR: 2.156 CI: 1.331-3.492, p=0.002) değerlerinin anlamlı değişkenler olduğnu tespit ettik. Ancak çok değişkenli analizden sonra sadece hipertansiyon (OR: 3.537 GA: 1.298-9.639, p=0.014) ve yaş (OR: 1.085 GA: 1.026-1.147, p=0.004) anlamlılık gösterdi. ROC analizinde, LSR için 43.5 kesim değeri, mezenterik iskemi hastalarında %72 duyarlılığa ve %70 özgüllüğe (eğri altındaki alan (EAA): 0.743, p<0.001) ve HSR için 16.29 kesim değerinin %78 duyarlılığa ve %76 özgüllüğe sahip olduğunu tespit ettik (EAA: 0.773, p<0.001).
TARTIŞMA: Çalışmamızda De Simon formülü ile elde edilen WBV değerinin primer mezenter arter tıkanıklığından kaynaklanan akut mezenterik arter iskemisi gelişimini öngörmede değerli bir parametre olduğunu belirledik.

Anahtar Kelimeler: Akut mezenterik iskemi, de simon formülü; tam kan viskozitesi.

Sefa Gul, Gultekın Ozan Kucuk. Can whole blood viscosity predict the development of acute mesenteric arterial thrombosis?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(6): 685-690

Corresponding Author: Sefa Gul, Türkiye
Manuscript Language: English