p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search




SCImago Journal & Country Rank
Features and treatment of gas-forming synergistic necrotizing cellulitis: a nine-year retrospective study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(2): 116-120 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.93453

Features and treatment of gas-forming synergistic necrotizing cellulitis: a nine-year retrospective study

Xiangwei Ling1, Yuanyuan Ye2, Hailei Guo1, Zhengjun Liu1, Weidong Xia1, Cai Lin1
1Department of Burn, The First Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University, Wenzhou, People’s Republic of China
2Operating Rooms, The First Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University, Wenzhou, People’s Republic of China

BACKGROUND: As many doctors know little about gas-forming synergistic necrotizing cellulitis, we retrospectively explored it in our study.
METHODS: Totally, 30 patients diagnosed with gas-forming synergistic necrotizing cellulitis between November 2006 and September 2015 were included. They were divided into two groups: open drainage group (19 patients) and aggressive debridement group (11 patients). Retrospectively analyzed data comprised demographic characteristics, APACHE II scores, pathogen culture results, bleeding amount during the operation, white blood cell count, length of hospital stay and recovery.
RESULTS: The mortality rate was 26% in the open drainage group and 73% in the aggressive debridement group (p=0.023). There was no statistical difference in the APACHE II score before treatment between the open drainageand aggressive debridement groups (16.6±4.5 vs 18.1±7.5, p=0.511). The APACHE II score was significantly higher after treatment in the aggressive debridement group (14.2±5.8 score vs 20.1±9.1, p=0.038). There were no statistical differences in the white blood count cell before and after treatment (13.49 × 109±5.05×109 cells/L vs 17.46×109±6.94×109 cells/L, p=0.082; 10.37×109±3.54×109 cells/L vs 15.47×109±7.51×109 cells/L, p=0.055; respectively). The bleeding amount during the operation was significantly more in the aggressive debridement group (315±112 ml vs 105±45 ml, p<0.001.
CONCLUSION: For treating gas-forming synergistic necrotizing cellulitis, performing open drainage as early as possible isthe most important procedure after admission.

Keywords: Gas-forming infections, gas gangrene; synergistic necrotizing cellulitis.

Gaz oluşumuyla karakterize sinerjistik nekrotizan selülit özellikleri ve tedavisi: Dokuz yılı kapsayan geriye dönük çalışma

Xiangwei Ling1, Yuanyuan Ye2, Hailei Guo1, Zhengjun Liu1, Weidong Xia1, Cai Lin1
1Wenzhou Tıp Üniversitesi Hastanesi, Yanık Bölümü, Wenzhou-Çin Halk Cumhuriyeti
2Wenzhou Tıp Üniversitesi Hastanesi, Ameliyathaneler, Wenzhou-Çin Halk Cumhuriyeti

AMAÇ: Birçok doktor gaz oluşumuyla karakterize sinerjistik nekrotizan selülit hakkında az bilgi sahiptir, çalışmamızda bu durumu geriye dönük araştırdık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Kasım 2006 ile Eylül 2015 arasında gaz oluşumuyla karakterize sinerjistik nekrotizan selülit tanısı konmuş toplam 30 hasta çalışmaya alındı. On dokuz hastaya açık drenaj uygulandı, 11 hastaya agresif debridman yapıldı. Geriye dönük olarak demografiler, APACHE II skorları, patojenlerin kültür sonuçları, ameliyat sırasında kanama miktarı, beyaz küreler ve derlenme geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: Ölüm oranları açık drenaj ve agresif debridman gruplarında sırasıyla %26 ve %73 idi (p=0.023). Tedavi öncesinde iki grup arasında APACHE II skorları açısından herhangi bir istatistiksel farklılık yoktu (16.6±4.5’e karşın 18.1±7.5, p=0.511). Tedavi sonrasında agresif tedavi grubunda APACHE II skoru anlamlı derecede daha yüksek idi (14.2±5.8’e karşın 20.1±9.1, p=0.038). Tedavi öncesi ve sonrası arasında beyaz küre sayısında istatistiksel farklılık yoktu (13.49±5.05×109 hücre/L’e karşın 17.46±6.94×109 hücre/L, p=0.082; 10.37±3.54×109 hücre /L ve 15.47±7.51×109 hücre /L, p=0.055). Ameliyat sırasında kanama agresif debridman grubunda anlamlı derecede daha fazla idi (315±112 ml’ye karşın 105±45 ml, p=0.000).
TARTIŞMA: Sinerjistik nekrotizan selülit tedavisi için hasta kabulden sonra olabildiğince en kısa sürede açık drenaj yapılacak en önemli girişimdir.

Anahtar Kelimeler: Gaz oluşturan enfeksiyonlar, gazlı kangren; sinerjistik nekrotizan selülit.

Xiangwei Ling, Yuanyuan Ye, Hailei Guo, Zhengjun Liu, Weidong Xia, Cai Lin. Features and treatment of gas-forming synergistic necrotizing cellulitis: a nine-year retrospective study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(2): 116-120

Corresponding Author: Cai Lin, China
Manuscript Language: English