p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Tubal ectopic pregnancy in acute abdominal presentation: A case control analysis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(11): 1604-1608 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.93903

Tubal ectopic pregnancy in acute abdominal presentation: A case control analysis

Banuhan Şahin1, Andrea Tinelli2
1Department of Gynecology and Obstetrics, Amasya University Sabuncuoğlu Şerefeddin Training and Research Hospital, Amasya-Türkiye
2Department of Gynecology and Obstetrics, Verisdelli Ponti Hospital, Lecce-Italy

BACKGROUND: The aim of the study was to evaluate the demographic data, clinical findings, ectopic pregnancy (EP) localization (left or right-sided), and treatments versus clinical presentation of tubal pregnancies (TP) with or without acute abdomen.
METHODS: Pregnants with a diagnosis of TP, selected for acute abdomen or not, were evaluated and compared, concerning EP local-ization (right/left), age, parity, symptoms (menstrual delay, vaginal bleeding, and groin pain), initial β-hCG value, endometrial thickness, presence of rupture, and treatment type (methotrexate and surgery).
RESULTS: On a total of 122 pregnants with TP, 32 showed acute abdomen, 45 had a TP located in the right tube and 32 in the left tube. In the acute abdomen group, parity, initial β-hCG level, and endometrial thickness were greater than non-acute abdomen group. In addition to this, the frequency of bleeding complaints, right-sided TP, rupture, and need for surgery were higher, than to the non-acute abdomen group. The frequency of the previous EP and methotrexate treatment was higher in those with the left-sided TP compared to those with the right-sided TP.
CONCLUSION: EP rate, in patients with TP who applied to the emergency department with acute abdominal symptoms, was mostly located in the right tube with greater frequency of salpingectomy in open surgery.

Keywords: Acute abdomen, ectopic pregnancy, methotrexate, salpingectomy; tubal pregnancy.

Akut batın prezentasyonunda tubal ektopik gebelik: Bir olgu kontrol analizi

Banuhan Şahin1, Andrea Tinelli2
1Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Amasya
2Verisdelli Ponti Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Lecce-İtalya

AMAÇ: Klinik prezentasyonu akut batınla veya akut batın olmadan gerçekleşen tubal gebeliklerin (TG) demografik verileri, klinik bulguları, ektopik gebelik (EG) lokalizasyonunu (sol veya sağ taraflı) ve tedavilerini değerlendirmek.
GEREÇ VE YÖNTEM: Tubal gebelik tanılı gebeler akut batın olsun veya olmasın, EG lokalizasyonu (sağ/sol), yaş, parite, semptomlar (adet gecikmesi, vajinal kanama, kasık ağrısı), başlangıç β-hCG değeri, endometriyal kalınlık, rüptür varlığı ve tedavi tipi (metotreksat, cerrahi) açısından değerlendirilmiş ve karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Toplam 122 TG’li gebenin 32’si akut batın göstermekteydi, 45’inin sağ tüpünde ve 32’sinin sol tüpünde TG mevcuttu. Akut batın grubunda parite, başlangıç β-hCG düzeyi ve endometrial kalınlık akut batın olmayan gruba göre daha fazlaydı. Buna ek olarak, akut batın olmayan gruba göre kanama şikayetlerinin sıklığı, sağ taraflı TG olma, rüptür durumu ve ameliyat gerekliliği daha yüksekti. Sol taraflı TG olanlarda geçirilmiş EG ve metotreksat tedavi sıklığı, sağ taraflı TG olanlara göre daha yüksekti.
TARTIŞMA: Acil servise akut batın semptomları ile başvuran TG’li hastalardaki EG, çoğunlukla sağ tüpte yerleşmiş olup daha fazla sıklıkta açık cerrahi yoluyla salpenjektomiyi gerektirir.

Anahtar Kelimeler: Akut batın, ektopik gebelik, metotreksat, salpenjektomi; tubal gebelik.

Banuhan Şahin, Andrea Tinelli. Tubal ectopic pregnancy in acute abdominal presentation: A case control analysis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(11): 1604-1608

Corresponding Author: Banuhan Şahin, Türkiye
Manuscript Language: English