p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 10 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
The effects of a community-based disaster drill of simulating Disaster Medical Assistance Team (DMAT) on the knowledge and attitudes [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(2): 174-179 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.93947

The effects of a community-based disaster drill of simulating Disaster Medical Assistance Team (DMAT) on the knowledge and attitudes

Chu Hyun Kim1, Sang Do Shin2, Ju Ok Park3, Seong Chun Kim4, Phillip L Coule5
1Department of Emergency Medicine, Inje University College of Medicine, Seoulpaik Hospital, Seoul-Korea
2Department of Emergency Medicine, Seoul National University College of Medicine, Seoul National University Hospital, Seoul-Korea
3Department of Emergency Medicine, Hallym University College of Medicine, Dongtan Sacred Heart Hospital, Hwaseong-Korea
4Department of Emergency Medicine, Gyoungsang National University College O of f Medicine, Gyoungsang National University Hospital, Gyoungsang-Korea
5Department of Emergency Medicine, Medical College of Georgia, Augusta University, Augusta-United States

BACKGROUND: We evaluated the effects of community-based disaster drill of simulating disaster medical assistance team on the knowledge and the attitudes.
METHODS: Eight hours disaster drills, including didactic lectures, table simulation, and outdoor field simulation, were developed for participants who were recruited from community health centers, emergency departments, fire stations, emergency medical technicians’ academy, and emergency information center in the Seoul Metropolitan City area from 2006 to 2008. We surveyed on the knowledge and the attitude using designed questionnaire before and after drill. We compared changes using t-test and repeated measure ANOVA.
RESULTS: In this study, 14 community-based drills were performed and 525 (79.4%) people responded to both pre- and post-drill survey. Of these, the doctor was the second common occupation (26.9%) after volunteer students (47.1%). Overall, knowledge and attitude score significantly increased from 3.9±1.0 to 4.3±0.9 (p<0.001) and from 21.4±3.4 to 22.4±3.2 (p<0.001), respectively. The difference among professional license groups between pre- and post-drill knowledge level was significant (p=0.03), while the difference among jobs for attitude between pre- and post-drill was not different (p=0.78).
CONCLUSION: Disaster drills on the establishment and operation of DMAT may affect both knowledge and attitude of participants positively.

Keywords: Community networks, disaster; DMAT; education; effect.

Acil tıbbi yardım ekibi simülasyonunun toplum-temelli afet tatbikatında bilgi ve tutumlar üzerindeki etkileri

Chu Hyun Kim1, Sang Do Shin2, Ju Ok Park3, Seong Chun Kim4, Phillip L Coule5
1Inje Üniversitesi Tıp Fakültesi, Seoulpaik Hastanesi, Acil Tıp Bölümü, Seul-Kore
2Seul Ulusal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Seul Ulusal Üniversite Hastanesi, Acil Tıp Bölümü, Seul-Kore
3Hallym Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dongtan Sacred Heart Hastanesi, Acil Tıp Bölümü, Hwaseong-Kore
4Gyoungsang Ulusal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gyoungsang Ulusal Üniversite Hastanesi, Acil Tıp Bölümü, Gyoungsang-Kore
5Georgia Medikal Kolej, Augusta Üniversitesi, Acil Tıp Bölümü, Augusta-Amerika Birleşik Devletleri

AMAÇ: Acil tıbbi yardım ekibi simülasyonunun toplum-temelli afet tatbikatında bilgi ve tutumlar üzerindeki etkisini değerlendirdik.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2006 yılından 2008’e kadar Seul Metropolitan Şehir bölgesindeki toplum sağlığı merkezleri, acil servisler, itfaiye istasyonları, acil tıp teknisyenleri akademisi ve acil durum bilgi merkezinden işe alınan katılımcılar için didaktik dersler, masabaşı simülasyonu ve açık alan simülasyonunu içeren sekiz saatlik afet tatbikatları geliştirildi. Tatbikattan önce ve sonra tasarlanmış anketi kullanarak bilgi ve tutum üzerine anket yaptık. Değişiklikleri t-testi ve tekrarlayan ölçüm ANOVA analizi ile karşılaştırdık.
BULGULAR: Çalışma süresince toplam 14 toplum-temelli tatbikat yapılmıştır. Hem tatbikat öncesi hem de sonrası ankete 525 (%79.4) kişi yanıt verdi. Bunların içerisinde doktorluk, gönüllü öğrencilerden (%47.1) sonra ikinci yaygın meslekti (%26.9). Genel olarak, bilgi ve tutum puanı sırasıyla 3.9±1.0’dan 4.3±0.9’a (p<0.001) ve 21.4±3.4’ten 22.4±3.2’ye (p<0.001) anlamlı olarak artmıştır. Mesleki lisans grupları arasında tatbikat öncesi ve sonrası bilgi düzeyi arasındaki fark anlamlıydı (p=0.03), tatbikat öncesi ve sonrası tutum açısından meslekler arasındaki fark ise anlamlı değildi (p=0.78).
TARTIŞMA: Acil Tıbbi Yardım Ekibi’nin kurulması ve işletilmesine ilişkin afet tatbikatı, katılımcıların hem bilgi hem de tutumlarını olumlu etkileyebilir.

Anahtar Kelimeler: Acil Tıbbi Yardım Ekibi, afet; eğitim; etkinlik; toplum ağları.

Chu Hyun Kim, Sang Do Shin, Ju Ok Park, Seong Chun Kim, Phillip L Coule. The effects of a community-based disaster drill of simulating Disaster Medical Assistance Team (DMAT) on the knowledge and attitudes. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(2): 174-179

Corresponding Author: Chu Hyun Kim, Korea-South
Manuscript Language: English