p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Spontaneous rectus sheath hematoma: an analysis of 15 cases [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(6): 532-536

Spontaneous rectus sheath hematoma: an analysis of 15 cases

Sinan Çarkman, Volkan Özben, Kağan Zengin, Erkan Somuncu, Adem Karataş
Istanbul University, Cerrahpasa Medical School, Department Of General Surgery, Istanbul, Turkey

BACKGROUND
Spontaneous rectus sheath hematoma (RSH) is an uncommon and frequently misdiagnosed cause of acute abdominal pain. The purpose of this study is to present our experiences in the diagnosis and treatment of spontaneous RSH.
METHODS
This is a retrospective study of the medical histories of 15 patients admitted to our emergency surgery unit between January 2000 and July 2009 and diagnosed with spontaneous RSH (12 females, 3 males; mean age, 64.5 years; range, 20-79 years).
RESULTS
All cases presented with acute abdominal pain or abdominal wall mass, or both. Eleven of the cases (73%) had been receiving some form of anticoagulation therapy. The leading indications for anticoagulation and/or anti-platelet therapy were atrial fibrillation in 5 patients (33%) and mitral valve replacement in 3 patients (20%). Diagnosis was made by abdominal ultrasonography and/or computerized tomography in 14 patients (93%). Twelve (80%) of the 15 patients were discharged uneventfully after conservative management following a mean hospital stay of 8.8 days (range, 3-24 days). The mortality rate was 20%.
CONCLUSION
Spontaneous RSH must be suspected in patients with advanced age who are using anticoagulation medications and present with acute abdominal pain. Early diagnosis permits conservative management and avoids unnecessary surgical interventions.

Keywords: Acute abdomen, anticoagulant therapy; diagnosis; rectus sheath hematoma; spontaneous; treatment.

Spontan rektus kılıf hematomu: 15 olgunun analizi

Sinan Çarkman, Volkan Özben, Kağan Zengin, Erkan Somuncu, Adem Karataş
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ
Spontan rektus kılıf hematomu (RKH) akut karın ağısının sıklıkla gözden kaçan nadir bir nedenidir. Bu çalışmada, spontan RKH’nin tanı ve tedavisindeki tecrübelerimizi sunmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışmada, Ocak 2000-Temmuz 2009 tarihleri arasında acil cerrahi polikliniğine başvuran ve spontan RKH tanısı alan 15 hastanın (12 kadın, 3 erkek; ortalama yaş 64,5 yıl; dağılım 20-79 yıl) tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR
Tüm olguların başvuru nedeni akut karın ağrısı ve/veya karında kitle idi. Toplam 11 olgu (%73) antikoagülan ve/veya antiagregan tedavisi almaktaydı. Antikoagülan/antiagregan tedavisin endikasyonları arasında en sık olanları 5 hastada (%33) atriyel fibrilasyon ve 3 hastada (%20) mitral kapak replasmanı yer almakta idi. Tanı 14 olguda (%93) karın ultrasonografisi ve/veya bilgisayarlı tomografi ile kondu. Hastaların 12’si (%80) ortalama 8,8 gün (dağılım 3-24 gün) yatış süresi sonrası konservatif tedavi ile sorunsuz bir şekilde taburcu edildi. Mortalite oranı %20 idi.
SONUÇ
Akut karın ağrısı ile başvuran ve antikoagülan tedavisi almakta olan ileri yaş hastalarında spontan RKH’den şüphe edilmelidir. Erken tanı konservatif tedaviye olanak sağlayarak gereksiz cerrahi girişimleri önler.

Anahtar Kelimeler: Akut karın, antikoagülan tedavi; tanı; rektus kılıf hematomu; spontan; tedavi.

Sinan Çarkman, Volkan Özben, Kağan Zengin, Erkan Somuncu, Adem Karataş. Spontaneous rectus sheath hematoma: an analysis of 15 cases. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(6): 532-536

Corresponding Author: Volkan Özben, Türkiye
Manuscript Language: English