p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 5 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Effects of temporary abdominal closure methods on mortality and morbidity in patients with open abdomen [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(4): 321-326 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.95038

Effects of temporary abdominal closure methods on mortality and morbidity in patients with open abdomen

Erol Kiliç, Mustafa Uğur, İbrahim Yetim, Muhyittin Temiz
Department of General Surgery, Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Hatay, Turkey

BACKGROUND: Open abdomen (OA) in which the abdomen is closed with temporary abdominal closure methods is the most effective in patients who develop severe abdominal sepsis or abdominal compartment syndrome. Major techniques used are Vacuum- Assisted Closure Method (VACM) and non-vacuum assisted closure method (NVACM). In the present study, the effects of different abdominal closure methods on morbidity and mortality were evaluated.
METHODS: In the study, the temporary abdominal closure methods of the patients with OA during 2013–2016 were studied retrospectively. OA etiopathologies, mortality prediction scores, final abdominal closure periods and methods, hospitalization periods, complications (enteroatmospheric fistula, mesh infection, and incisional hernia), and mortality rates of patients who underwent VACM and NVACM were determined and compared.
RESULTS: The present study included 123 patients who underwent VACM (n=65) and NVACM (n=58). There was no difference between the groups in terms of age, gender, and etiopathogenesis (p>0.05). The mean APACHE 4 and Multiple Organ Dysfunction Score (MODS) scores in the VACM/NVACM groups in treatment period were 47/63 and 11/14, respectively (p<0.05). The mean intensive care and hospitalization periods in the VACM/NVACM groups were 11/16 (days) and 22/28 (days), respectively (p<0.05). The collection and abscess development rates in the VACM and NVACM groups were 46.2% and 77.6%, respectively (p<0.05). The rate of enteroatmospheric fistula (EAF) development in the VACM and NVACM groups were 15.4% and 56.9%, respectively (p<0.05). The mean abdominal closure times in the VACM and NVACM groups were 13 and 17 days, respectively (p<0.05). Mortality rate in the VACM and NVACM groups were 18% (n=18) and 55% (n=32), respectively (p<0.05).
CONCLUSION: In patients with OA, the temporary abdominal closure technique VACM has lower complication and mortality
rates and shorter hospitalization period than other methods. Therefore, it is an effective and safe method for the treatment of OA.

Keywords: Baker method, Bogota bag, Non-vacuum assisted closure method (NVACM); open abdomen; temporary abdomen closure; acuum-Assisted Closure Method (VACM).

Açık karın (open abdomen) uygulanan hastalarda geçici karın kapama yöntemlerinin mortalite ve morbidite üzerine etkisi

Erol Kiliç, Mustafa Uğur, İbrahim Yetim, Muhyittin Temiz
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Hatay

AMAÇ: Ciddi abdominal sepsis ve abdominal kompartman sendromu gelişen hastalarda günümüzde uygulanan en önemli tedavi yöntemi abdomenin geçici karın kapama yöntemleri ile kapatıldığı açık karın (AK) uygulamasıdır. Bu amaçla kullanılan başlıca yöntemler Vacum Asisted Closure Method (VACM) ve non-vacum asisted closure (NVACM) teknikleridir. Bu çalışmada farklı karın kapama yöntemlerinin morbidite ve mortalite üzerine olan etkileri incelendi.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmada 2013–2016 yılları arasında AK uygulanan hastaların geçici karın kapama yöntemleri geriye dönük olarak incelendi.
VACM ile NVACM uygulanan hastaların AK etiyopatolojisi, mortalite tahmin skorları, nihai karın kapama süresi ve yöntemleri, hastanede yatış süresi, gelişen komplikasyon (enteroatmosferik fistül, mesh enfeksiyonu, insizyonel herni) ve mortalite oranları belirlenerek karşılaştırıldı.
BULGULAR: Bu çalışmaya VACM (n=65) ve NVACM (n=58) uygulanan 123 hasta dahil edildi. Grupların (VACM ve NVACM) yaş, cinsiyet ve etiyopatogenezleri arasında fark yoktu (p>0.05). Tedavi döneminde ortalama APACHE 4 ve MODS skorları sırasıyla 47/63 ve 11/14’tü (p<0.05). Grupların yoğun bakım ünitesi ve hastanede ortalama yatış süreleri sırasıyla 11/16 ve 22/28 gündü (p<0.05). Apse, koleksiyon gelişme oranı sırasıyla %46.2 ve %77.6 idi (p<0.05). Enteroatmosferik fistül gelişme oranı sırasıyla %15.4 ve %56.9’du. Ortalama karın kapama zamanı sırasıyla 13 ve 17 gündü (p<0.05). VACM grubunda 18 (%28), NVACM grubunda 32 (%55) hasta kaybedildi (p<0.05).
TARTIŞMA: Açık karın uygulanan hastalarda geçici karın kapama yöntemi olan VACM diğer yöntemlere göre daha düşük komplikasyon ve mortalite oranına sahiptir. Ayrıca hastanede yatış süresi daha kısadır. Açık karın tedavisinde etkili ve güvenli bir uygulama yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Baker yöntemi, Bogota-bag, geçici karın kapama yöntemleri; non-vacuum assisted closure (NVACM); open abdomen; Vacuum Assisted Closure Method (VACM).

Erol Kiliç, Mustafa Uğur, İbrahim Yetim, Muhyittin Temiz. Effects of temporary abdominal closure methods on mortality and morbidity in patients with open abdomen. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(4): 321-326

Corresponding Author: Erol Kiliç, Türkiye
Manuscript Language: English