p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 11 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Dieulafoy lesions: One patient, two different localizations [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(10): 1531-1533 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.95602

Dieulafoy lesions: One patient, two different localizations

Ali Şenkaya, Ferit Çelik, Ahmet Omer Ozutemiz
Department of Internal Medicine, Division of Gastroenterology, Ege University Faculty of Medicine, İzmir-Türkiye

Dieulafoy lesions (DLs) are dilated submucosal arterial structures visualized on endoscopy as bleeding foci on the superficial mucosa without erosion or ulceration. DLs account for 1–5.8% of acute non-variceal upper gastrointestinal bleeding cases. A 72-year-old male patient with known Alzheimer’s disease and coronary artery disease, being followed up at a nursing home, presented to our emergency department with foul-smelling, loose, and tarry stool. Esophagogastroduodenoscopy revealed a 3 mm DL immediately adjacent to the Z line in the distal esophagus, demonstrating a fresh blood clot without the appearance of a surrounding ulcer. Two endoscopic hemo-clips were applied to this lesion. The patient was monitored at the intensive care unit for the following 2 days and later transferred to internal medicine inpatient unit. He developed hematochezia on the 8th day of hospitalization. Emergent rectosigmoidoscopy was performed showing two separate 3 and 4 mm sized DLs, located immediately proximal to the dentate line. These lesions were successfully treated using two endoscopic band ligations. DLs can occur synchronously, albeit very rarely, and a careful search for multiple lesions is necessary to avoid further bleeding.

Keywords: Dieulafoy lesions, gastrointestinal bleeding, synchronous.

Dieulafoy lezyonu: Bir hasta, iki farklı lokalizasyon

Ali Şenkaya, Ferit Çelik, Ahmet Omer Ozutemiz
Ege Ünversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir

Dieulafoy lezyonu, erozyon veya ülserasyon olmaksızın, yüzeyel mukozada kanama odakları olarak endoskopide görüntülenen, dilate submukozal arter yapılardır. Dieulafoy lezyonları, akut varis dışı üst gastrointestinal kanama vakalarının %1–%5.8’ini oluşturur. Huzurevinde kalan Alzheimer hastalığı ve koroner arter hastalığı olduğu bilinen 72 yaşında erkek hasta, acil servisimize kötü kokulu, cıvık kıvamlı ve katran renginde dışkı ile başvurdu. Özofagogastroduodenoskopide, distal özofagusta Z çizgisinin hemen proksimalinde 3 mm’lik bir Dieulafoy lezyonu izlendi ve çevreleyen ülser görünümü olmaksızın taze bir kan pıhtısı görüldü. Bu lezyona iki endoskopik hemoklip uygulandı. Hasta işlem sonrasında iki gün yoğun bakım ünitesinde izlendi ve daha sonra serviste tedavi ve takibe alındı. Yatışının sekizinci gününde hematokezya gelişti. Yapılan rektosigmoidoskopide dentat hattın hemen proksimalinde yer alan iki adet 3 ve 4 mm boyutlu Dieulafoy lezyonu saptandı. Bu lezyonlara, iki endoskopik bant ligasyonu uygulanarak başarıyla tedavi edildi. Dieulafoy lezyonları çok nadir de olsa eşzamanlı olarak ortaya çıkabilir ve daha fazla kanamayı önlemek için birden fazla lezyonun dikkatli bir şekilde araştırılması gerekir.

Anahtar Kelimeler: Dieulafoy lezyonu, gastrointestinal kanama, senkron.

Ali Şenkaya, Ferit Çelik, Ahmet Omer Ozutemiz. Dieulafoy lesions: One patient, two different localizations. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(10): 1531-1533

Corresponding Author: Ferit Çelik, Türkiye
Manuscript Language: English