p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2021

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Surgical Treatment of Peripheral Nerve Injuries: Better Outcomes with Intraoperative NAP Recordings [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-95702 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.95702

Surgical Treatment of Peripheral Nerve Injuries: Better Outcomes with Intraoperative NAP Recordings

Çağlar Temiz, Soner Yasar, Alparslan Kırık
Gulhane Education and Research Hospital

Aim: Peripheral nerve injuries are usually not lethal but may cause serious neurological deficits if not treated properly. The aim of this study is to present our patients who underwent surgical treatment for peripheral nerve trauma in the last 10 years and to discuss their results in the light of the literature.
Method: The clinical and electrophysiological results of 182 patients who underwent surgical treatment in our clinic between 2010 and 2019 were retrospectively analyzed. All surgeries were performed using intraoperative nerve action potentials (NAP) recordings. Demographic characteristics, etiologies, surgical timing and results of surgical treatment were recorded.
Results: A total of 199 surgical interventions were performed in 182 patients with peripheral nerve trauma within a period of 10 years. 162 patients were males, 20 were females and the mean age was 29.34 years for males and 30.2 years for females. The sciatic nerve trauma was the most common in men and peroneal nerve injury women. The most common cause of trauma was gunshot wounds in men and blunt/sharp traumas in women. External and internal neurolysis was the most common surgical technique, followed by epineural anastomosis and sural nerve grafting. 155 of 182 patients showed partial neurological improvement within 3 months after surgery, while 27 had no change in their neurological condition.
Conclusion: Men are more frequently exposed to peripheral nerve trauma than women. Severe partial nerve lesions mostly benefit from surgical treatment, and neurolysis has become the most preferred method of surgical treatment. Intraoperative NAP recordings provide better clinical outcomes. Neurological improvement may not always be in correlation with electrophysiological improvement.

Keywords: Peripheral nerve, Injury, Surgery, Outcome

Periferik Sinir Yaralanmalarının Cerrahi Tedavisi: İntraoperatif NAP ile Daha İyi Sonuçlar

Çağlar Temiz, Soner Yasar, Alparslan Kırık
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Periferik sinir yaralanmaları genellikle öldürücü değildir, ancak uygun şekilde tedavi edilmezse ciddi nörolojik defisitlere neden olabilir. Bu çalışmanın amacı son 10 yılda periferik sinir travması nedeniyle cerrahi tedavi gören hastalarımızı sunmak ve sonuçlarını literatür ışığında tartışmaktır.
Gereç ve Yöntem: 2010-2019 yılları arasında kliniğimizde cerrahi tedavi uygulanan 182 hastanın klinik ve elektrofizyolojik sonuçları retrospektif olarak incelendi. Tüm ameliyatlarda intraoperatif sinir aksiyon potansiyelleri kullanıldı. Demografik özellikler, etyolojiler, cerrahi zamanlama ve cerrahi tedavi sonuçları analiz kaydedildi.
Bulgular: Periferik sinir travması olan 182 hastaya 10 yıllık bir sürede toplam 199 cerrahi girişim yapıldı. 162 hasta erkek, 20 kadın ve ortalama yaş erkeklerde 29.34 yıl, kadınlarda 30.2 yıl idi. Siyatik sinir travması erkeklerde ve peroneal sinir hasarı kadınlarda en yaygın olanıdır. Travmanın en yaygın nedeni erkeklerde ateşli silah yaralanmaları ve kadınlarda ise künt/kesicitravmalar idi. Eksternal ve internal nöroliz en sık uygulanan cerrahi teknik olup bunu epinöral anastomoz ve sural sinir grefti izlemiştir. 182 hastanın 155'inde ameliyattan sonraki 3 ay içinde kısmi nörolojik düzelme görülürken, 27'sinde nörolojik durumlarında değişiklik olmadı.
Sonuç: Erkekler periferik sinir travmasına kadınlardan daha sık maruz kalmaktadır. Şiddetli kısmi sinir lezyonları çoğunlukla cerrahi tedaviden yararlanır ve nöroliz en çok tercih edilen cerrahi tedavi yöntemi haline gelmiştir. İntraoperatif sinir aksiyon potansiyelleri kaydı daha iyi klinik sonuçlar vermektedir. Nörolojik iyileşme her zaman elektrofizyolojik iyileşme ile ilişkili olmayabilir.

Anahtar Kelimeler: Periferik sinir, Yaralanma, Cerrahi, SonuçCorresponding Author: Çağlar Temiz, Türkiye