p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Intensive care cost and survival analyses of traumatic brain injury [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(2): 149-154

Intensive care cost and survival analyses of traumatic brain injury

Necdet Süt, Dilek Memiş
Department Of Biostatistics, Trakya University Faculty Of Medicine, Edirne, Turkey.

BACKGROUND
Intensive care of Traumatic Brain Injury (TBI) is associated with substantial morbidity, mortality and cost; however, there is very little published work on this topic. The purpose of this study was to examine direct costs and survival outcomes of patients with TBI admitted to an intensive care unit (ICU).
METHODS
A retrospective review of the records of Trakya University Hospital’s ICU from 2002-2006 was undertaken. Patients with TBI were determined and assessed regarding costs and survival.

RESULTS
The study group consisted of 126 patients, and 27.8% of them had been operated. Male gender (80.2%) was dominant, mean length of stay was 9.8±8.7 days, and motor vehicle injury (59.5%) was the major reason for ICU admission. Mortality rate was 50% and the Glasgow Coma Score (GCS) of the patients was 6.1±1.9. The average cost per ICU stay was US$ 4846±5084. Cost per life saved and per life-year saved were US$ 9533 and US$ 313.60, respectively. Survival rates were significantly different among injury types (p=0.010). GCS appeared to be a prognostic parameter in patient survival (Hazard Ratio: 0.643; 95%CI: 0.529-0.781; p<0.001).


CONCLUSION
Intensive care of TBI cases is characterized by high mortality and high cost.

Keywords: Cost analysis, intensive care; survival; trauma; traumatic brain injury.

Travmatik beyin hasarının yoğun bakım maliyeti ve sağkalım analizleri

Necdet Süt, Dilek Memiş
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Edirne

AMAÇ
Travmatik beyin hasarının (TBH) yoğun bakımı, yüksek maliyet, mortalite ve morbiditeye dayalıdır, ancak bu konuda yayınlanmış çalışma sayısı oldukça azdır. Bu çalışmanın amacı, yoğun bakım ünitesine (YBÜ) kabul edilen TBH’li hastaların maliyetlerini ve sağkalım sonuçlarını incelemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM
2002-2006 yılları arasında Trakya Üniversitesi Hastanesi YBÜ kayıtları geriye dönük olarak incelendi. TBH’li hastalar saptanarak yoğun bakım maliyetleri ve sağkalım sonuçları değerlendirildi.
BULGULAR
Çalışma grubu 126 hastadan oluşmaktadır ve bu hastaların %27,8’ine cerrahi girişim uygulanmıştır. Erkek cinsiyet (%80,2) daha sıktır, YBܒde kalış süresi ortalama 9,8±8,7 gündür ve motorlu taşıt yaralanmaları (%59,5) YBܒye kabuldeki en önemli nedendir. Mortalite oranı %50 ve Glaskow Koma Skoru (GKS) ortalaması 6,1±1,9 olarak bulunmuştur. Ortalama yoğun bakım kalış maliyeti 4846±5084 $’dır. Kurtarılan her bir yaşam maliyeti ve kazanılan her bir yaşam yılı maliyeti sırasıyla 9533 $ ve 313,6 $ olarak hesaplandı. Yaralanma tipleri arasında sağkalım oranları istatistiksel anlamlı farklı bulundu (p=0,010). GKS’nin olguların sağkalım sonuçlarını kestirmede prognostik bir faktör olduğu saptandı (Hazard Oranı: 0,643; %95 GA: 0,529-0.781; p<0,001).
SONUÇ
TBH’nin yoğun bakım maliyetleri oldukça yüksek bulunmuştur, ayrıca yüksek düzeyde mortalite oranına da sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Maliyet analizi, yoğun bakım; sağkalım; travma; travmatik beyin hasarı.

Necdet Süt, Dilek Memiş. Intensive care cost and survival analyses of traumatic brain injury. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(2): 149-154

Corresponding Author: Necdet Süt, Türkiye
Manuscript Language: English