p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Investigating the correlation between severe acute pancreatitis and pancreatic necrosis with some serum parameters [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(11): 1609-1615 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.96782

Investigating the correlation between severe acute pancreatitis and pancreatic necrosis with some serum parameters

Server Sezgin Uludağ1, Nazim Güreş2, Sabri Şirolu3, Ahmet Aşkar1, Ahmet Necati Şanlı1, Abdullah Kağan Zengin1, Mehmet Faik Özçelik1
1Department of General Surgery, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul-Türkiye
2Department of General Surgery, Balıkesir Atatürk City Hospital, Balikesir-Türkiye
3Department of Radiology, İstanbul University-Cerrahpaşa Cerrahpaşa, Faculty of Medicine, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: Acute pancreatitis (AP) is a disease related to significant morbidity and even mortality. Various factors are involved in the etiology, especially gallstones and excessive alcohol consumption. Although, the course of the disease in most of the cases is generally mild, in some cases, the disease can be severe and lead to pancreatic or peripancreatic necrosis. Radiologically, “Balthazar computed tomography severity index” (CTSI) is used to assess the severity and presence of necrosis in pancreatitis. In this study, we classified the severity of AP in patients with Balthazar CTSI and investigated whether there is a correlation between some serum parameters and AP severity and which serum parameters can be used as a safe marker to predict the AP severity and the development of pancreatic necrosis (PN).
METHODS: A total of 341 patients diagnosed with AP and hospitalized in our general surgery clinic between the years 2012 and 2018 were included in this study. Hematological and biochemical parameters of the patients were recorded. Abdominal CT’s of the patients were evaluated according to the Balthazar CTSI. The correlation between these parameters and AP severity evaluated by Balthazar CTSI was investigated.
RESULTS: PN was detected in 19.4% of 341 patients who participated in the study. Patients whose PN detected in their abdominal CT’s by Balthazar CTSI; neutrophil counts, neutrophil/lymphocyte ratio (NLR), thrombocyte/lymphocyte ratio, plateletlymphocyte ratio, and neutrophil/monocyte ratio (NMR) were significantly higher and the serum albumin was significantly lower than patients with PN.
CONCLUSION: Neutrophil count, serum albumin levels, NLR, LR, and NMR can be used as predictive markers to determine AP severity.

Keywords: Acute pancreatitis, Balthazar score, pancreatic necrosis, serum parameters.

Bazı serum parametreleri ile şiddetli akut pankreatit ve pankreas nekrozu arasındaki ilişkinin araştırılması

Server Sezgin Uludağ1, Nazim Güreş2, Sabri Şirolu3, Ahmet Aşkar1, Ahmet Necati Şanlı1, Abdullah Kağan Zengin1, Mehmet Faik Özçelik1
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Balıkesir
3İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Akut pankreatit (AP), önemli morbidite ve hatta mortalite ile ilişkili bir hastalıktır. Etiyolojide özellikle safra taşları ve aşırı alkol tüketimi olmak üzere çeşitli faktörler rol oynamaktadır. Çoğu olguda hastalığın seyri genellikle hafif olmakla birlikte, bazı durumlarda hastalık şiddetli olabilir ve pankreas veya peripankreatik nekroza yol açabilir. Radyolojik olarak “Balthazar CT şiddet indeksi” (CTSI), pankreatitte nekrozun şiddetini ve varlığını değerlendirmek için kullanılır. Bu çalışmada, Balthazar CTSI ile AP’nin şiddetini sınıflandırarak bazı serum parametreleri ile AP şiddeti arasında korelasyon olup olmadığını, hangi serum parametrelerinin AP şiddetini ve pankreas nekrozunun (PN) gelişimini tahmin etmek için güvenli bir belirteç olarak kullanılabileceği araştırdık.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2012–2018 yılları arasında genel cerrahi kliniğimizde yatan ve AP tanısı alan 341 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların hematolojik ve biyokimyasal parametreleri kaydedildi. Hastaların abdominal BT’leri Balthazar CTSI’ye göre değerlendirildi. Bu parametreler ile Balthazar CTSI tarafından değerlendirilen AP şiddeti arasındaki ilişki araştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya katılan 341 hastanın %19.4’ünde pankreas nekrozu saptandı. Balthazar CTSI tarafından abdominal BT’lerinde pankreas nekrozu saptanan hastalar; nötrofil sayıları, nötrofil/lenfosit oranı (NLR), trombosit/lenfosit oranı (PLR), nötrofil/monosit oranı (NMR) önemli ölçüde daha yüksekti ve serum albümini, pankreas nekrozu olan hastalara göre önemli ölçüde daha düşüktü.
TARTIŞMA: Nötrofil sayısı, serum albümin seviyeleri, NLR, LR ve NMR, AP şiddetini belirlemek için prediktif belirteçler olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, Balthazar skoru, pankreas nekrozu, serum parametreleri.

Server Sezgin Uludağ, Nazim Güreş, Sabri Şirolu, Ahmet Aşkar, Ahmet Necati Şanlı, Abdullah Kağan Zengin, Mehmet Faik Özçelik. Investigating the correlation between severe acute pancreatitis and pancreatic necrosis with some serum parameters. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(11): 1609-1615

Corresponding Author: Ahmet Necati Şanlı, Türkiye
Manuscript Language: English