p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Bouveret syndrome: evaluation with multidetector computed tomography and contrast-enhanced magnetic resonance cholangiopancreatography [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(4): 375-379 | DOI: 10.5505/tjtes.2013.97254

Bouveret syndrome: evaluation with multidetector computed tomography and contrast-enhanced magnetic resonance cholangiopancreatography

Oktay Algın1, Evrim Özmen1, Melike Ruşen Metin1, Pamir Eren Ersoy2, Mustafa Karaoğlanoğlu1
1Department Of Radiology, Ataturk Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department Of General Surgery, Ataturk Training And Research Hospital, Ankara, Turkey

Cholecystenteric fistula is one of the rarest complications of biliary lithiasis, with a frequency of less than 1%. Bouveret syndrome is a gastric outlet obstruction produced by gallstone(s) located in the distal stomach or proximal duodenum. The route of gallstone migration to the bowel is most commonly via a cholecystoduodenal fistula; however, fistulization of the stomach is a rarer variation. Early diagnosis of this situation is crucial to reduce morbidity and mortality. In this report, we present a patient with cholecystogastric fistula and Bouveret syndrome. To our knowledge, there is no published paper in the literature related to the diagnosis of Bouveret syndrome with multidetector computed tomography (MDCT) (64 detectors) and/or contrast-enhanced magnetic resonance cholangiopancreatography (CE-MRCP). Our aim was to discuss the efficacy of MDCT and CE-MRCP in the detection and evaluation of cholecystenteric fistulas. We showed the exact localization and relation of biliary stones and the fistula by MDCT and CE-MRCP. We also evaluated the biliary system with CE-MRCP physiologically. In conclusion, when biliary lithiasis and ileus are detected in plain radiography, the firstline diagnostic tool should be MDCT. In complicated cases or when biliary obstruction is suspected, CE-MRCP can give important morphological and physiological information regarding the whole abdomen and biliary system.

Keywords: Bile ducts, Bouveret syndrome; fistula; gastric outlet obstruction; gallbladder; magnetic resonance cholangiography; multidetector row computed tomography; stone.

Bouveret sendromu: Çok kesitli bilgisayarlı tomografi ve kontrastlı manyetik rezonans kolanjiyografi bulguları

Oktay Algın1, Evrim Özmen1, Melike Ruşen Metin1, Pamir Eren Ersoy2, Mustafa Karaoğlanoğlu1
1Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara
2Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kiliniği, Ankara

Kolesistoenterik fistüller, safra taşlarının %1’den daha az bir sıklıkta görünen komplikasyonlarındandır. Bouveret sendromu, mide çıkımında safra taşı/taşları tarafından oluşturulan tıkanıklık sonucu gelişir. Bu taşlar sıklıkla kolesistoenterik veya nadiren de kolesistogastrik fistül aracılığı ile mide çıkımını veya proksimal duedenumu tıkarlar. Bouveret sendromunun erken tanı ve tedavisi, morbidite ve mortalitenin azaltılması için gereklidir. Bu olgu sunumunda, kolesistoenterik fistüllü ve Bouveret sendromlu bir hasta sunuldu. Bildiğimiz kadarıyla, çokkesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) (64 dedektörlü) ve kontrastlı manyetik rezonans (MR) kolanjiyopankreatografi (MRKP) ile Bouveret sendromu tanısı hakkında çalışma literatürde bulunmamaktadır. Amacımız kolesistoenterik fistüllerin saptanması ve değerlendirilmesinde ÇKBT ve kontrastlı MRKP etkinliğini tartışmaktır. ÇKBT ve kontrastlı MRKP ile safra yollarını fizyolojik olarak inceleyebildik ve biliyoenterik fistülü net olarak gösterdik. Ayrıca kontrastlı MRKP ile fizyolojik olarak safra sistemini değerlendirdik. Sonuç olarak, bu tür olgularda ÇKBT, röntgen ve ultrasondan sonraki ilk tercih olmalıdır. Komplike veya safra tıkanıklığı şüphesi olan olgularda kontrastlı MRKP, tüm karın ve safra sistemi ile ilgili önemli morfolojik ve fizyolojik bilgileri verebilir.

Anahtar Kelimeler: Safra yolları, Bouveret sendromu; fistül; mide çıkım obstrüksiyonu; safra kesesi; manyetik rezonans kolonanjiyografi; çok kesitli bilgisayarlı tomografi; safra taşı.

Oktay Algın, Evrim Özmen, Melike Ruşen Metin, Pamir Eren Ersoy, Mustafa Karaoğlanoğlu. Bouveret syndrome: evaluation with multidetector computed tomography and contrast-enhanced magnetic resonance cholangiopancreatography. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(4): 375-379

Corresponding Author: Oktay Algın, Türkiye
Manuscript Language: English