p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Repairing post burn scar contractures with a rare form of Z-plasty [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(3): 187-192 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.97404

Repairing post burn scar contractures with a rare form of Z-plasty

Nazım Gümüş
Plastic And Reconstructive Surgery Department, Numune Research And Education Hospital, Adana, Turkey

BACKGROUND: Although many precautions have been introduced into early burn management, post burn contractures are still significant problems in burn patients. In this study, a form of Z-plasty in combination with relaxing incision was used for the correction of contractures.
METHODS: Preoperatively, a Z-advancement rotation flap combined with a relaxing incision was drawn on the contracture line. Relaxing incision created a skin defect like a rhomboid. Afterwards, both limbs of the Z flap were incised. After preparation of the flaps, advancement and rotation were made in order to cover the rhomboid defect. Besides subcutaneous tissue, skin edges were closely approximated with sutures.
RESULTS: This study included sixteen patients treated successfully with this flap. It was used without encountering any major complications such as infection, hematoma, flap loss, suture dehiscence or flap necrosis. All rotated and advanced flaps healed uneventfully.
In all but one patient, effective contracture release was achieved by means of using one or two Z-plasty. In one patient suffering severe left upper extremity contracture, a little residual contracture remained due to inadequate release.
CONCLUSION: When dealing with this type of Z-plasty for mild contractures, it offers a new option for the correction of post burn contractures, which is safe, simple and effective.

Keywords: Advancement, contracture, relaxing incision; rotation; Z-plasty.

Yanık sonrası skar kontraktürlerinin nadir bir Z-plasti yöntemi ile düzeltilmesi

Nazım Gümüş
Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Adana

AMAÇ: Erken yanık tedavisinde birçok önlemler alınmasına rağmen, yanık sonrası kontraktürler yanık hastalarında hala ciddi bir problem olmaya devam etmektedir. Bu çalışmada, gevşetme kesisi ile birleştirilmiş bir Z-plasti şekli skar kontraktürlerinin düzeltilmesinde kullanıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ameliyattan önce kontraktür çizgisi üzerine gevşetme kesisi ile birleştirilmiş bir Z ilerletme çevirme flebi çizildi. Gevşetme kesisi kontraktür çizgisi üzerinde romboid şekilli bir deri kaybı oluşturdu. Ardından, Z-plastinin her iki bacağı kesildi. Fleplerin hazırlanması sonrasında, romboid deri kaybını kapatmak için fleplerin ilerletme ve çevirmesi yapıldı. Cilt altı dokunun yanısıra, deri kenarları dikişlerle yaklaştırıldı.
BULGULAR: Bu çalışma Z ilerletme çevirme flebi ile başarılı olarak tedavi edilmiş yanık sonrası skar kontraktürüne sahip 16 hastayı kapsadı. Yöntem, flep nekrozu, dikiş açılması, flep kaybı, enfeksiyon ve hematom gibi herhangi bir büyük komplikasyonla karşılaşılmadan kullanıldı. Tüm ilerletilip çevrilen flepler sorunsuz iyileşti. Biri dışında tüm hastalarda, etkili kontraktür gevşemesi bir veya iki Z-plasti kullanarak elde edildi. Ciddi üst ekstremite kontraktürü olan bir hastada, yetersiz gevşemeye bağlı az bir miktar artık kontraktür kaldı.
TARTIŞMA: Hafif kontraktürler için bu Z-plasti işlemi değerlendirildiğinde, yöntem güvenli, basit ve etkili olup, yanık sonrası kontraktürlerin düzeltilmesinde yeni bir seçenek sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çevirme, gevşeme kesisi, ilerletme; kontraktür; Z-plasti.

Nazım Gümüş. Repairing post burn scar contractures with a rare form of Z-plasty. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(3): 187-192

Corresponding Author: Nazım Gümüş, Türkiye
Manuscript Language: English