p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Necrotizing fasciitis: Diagnosis Treatment and Review of the Literature [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(6): 507-513 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.97523

Necrotizing fasciitis: Diagnosis Treatment and Review of the Literature

Haluk Vayvada, Cenk Demirdöver, Adnan Menderes, Can Karaca
Dokuz Eylul University Faculty Of Medicine, Department Of Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgeryalı

Background: Necrotizing fasciitis (NF) is characterized by rapidly spreading necrosis of soft tissue and fascia which can be fatal if it'is not managed properly.
Objective: The aim was discussing morbidity-mortality in NF patients to evaluate early diagnosis and reconstructive options.
Patients and Methods: 68 NF patients who were treated between 2000-2010 were assessed retrospectively for age, sex, localization, time elapsed between onset of symptoms, diagnosis, predisposing factors, characteristics of tissue defects, isolated microbiological agents, surgery, complications,and mortality rate. The mean age of 59 male, 9 female patients was 55.9 years.
Results: Of the 52 patients (76.4%) comorbidities such as diabetes, obesity, smoking, and corticosteroid use were present. The most common localization was perineum-inguinal region (70.5%). Time elapsed between onset of symptoms and diagnosis was 6.2 days. The mean size of tissue defect after debridement was 54.2cm2. The most common isolated microbiological agents were Escherichia coli, Enterococci,and Ps.aeruginosa. The most common reconstructive procedures were fasciocutaneous flap+STSG (57.3%). No major complication was observed except wound dehiscence and partial graft loss. The mortality rate was 13.2%.
Conclusion: The early diagnosis of NF may be lifesaving. When NF is suspected, early debridement should be performed. As soon as the infection and the spread of the necrosis are controlled, reconstruction should be considered.

Keywords: Necrotizing fasciitis, Fournier gangrene, debridement

Nekrotizan fasiit: Tanı, Tedavi ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Haluk Vayvada, Cenk Demirdöver, Adnan Menderes, Can Karaca
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Giriş: Nekrotizan fasiit (NF) yumuşak doku ve fasyaların hızla yayılan nekrozuyla karakterize, uygun tedavi edilmezse fulminan seyirli olabilen bir hastalıktır. Diyabet, lokal travma, parafimozis, perirektal-perianal enfeksiyonlar, cerrahi girişimler predispozan faktörlerdendir.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, NF olgularında erken tanı yöntemlerinin saptanması, tedavi ve rekonstrüksiyon seçeneklerinin gözden geçirilmesi ve morbidite-mortalitenin tartışılmasıdır.
Hastalar-Yöntem: 2000-2010 yılları arasında NF tanısı ile tedavi edilen 68 hasta yaş, cinsiyet, lokalizasyon, tanı konma süresi, predispozan faktörler, doku defekti özellikleri, izole edilen ajanlar, yapılan cerrahi girişim, komplikasyonlar ve mortalite oranı açısından geriye dönük olarak incelendi. 59 erkek ve 9 kadın hastanın ortalama yaşı 55,9'di.
Bulgular: Hastaların 52’sinde (%76,4) diyabet, obezite, sigara, kortikosteroid kullanımı gibi risk faktörleri mevcuttu. En sık lokalizasyon perine ve inguinal bölgeydi (%70,5). Tanı koyma süresi ortalama 6,2 gündü. İlk debridman sonrası ortaya çıkan doku defekti ortalama 54,2 cm2 idi. En sık izole edilen mikrobiyal ajanlar sırasıyla Escherichia coli, Enterococci, Pseudomonas aeruginosa'ydı. Hastaların 54’ünde (%79,4) polimikrobiyal bir tablo söz konusuydu. Hastalara en sık uygulanan rekonstrüktif cerrahi girişim fasyokutanöz flep + kısmi kalınlıkta deri grefti ile onarımdı (%57,3). Yara yeri ayrılması, kısmi greft kaybı gibi minör komplikasyonlar dışında hiçbir majör komplikasyon izlenmedi. Mortalite oranı %13,2'yi.
Sonuç: NF olgularında erken tanı hayat kurtarıcıdır. NF’ten şüphelenildiği durumlarda erken debridman uygulanmalıdır. Enfeksiyon tablosu ve nekrozun yayılımı kontrol edildikten sonra rekonstrüksiyon planlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Nekrotizan fasiit, Fournier gangreni, debridman

Haluk Vayvada, Cenk Demirdöver, Adnan Menderes, Can Karaca. Necrotizing fasciitis: Diagnosis Treatment and Review of the Literature. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(6): 507-513

Corresponding Author: Haluk Vayvada, Türkiye
Manuscript Language: Turkish