p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Craniocerebral civilian gunshot wounds: one hospital’s experience [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(1): 59-64

Craniocerebral civilian gunshot wounds: one hospital’s experience

Aykut Karasu, Tufan Cansever, Pulat Akın Sabancı, Talat Kırış, Murat İmer, Emre Oran, Altay Sencer, Faruk Ünal
Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Neurosurgery Department, Istanbul

BACKGROUND: In this study we have discussed the factors that affect our surgical results according to our experience on patients who were admitted to our hospital’s Emergency Surgery Department for civilian craniocerebral gunshot wounds between 1997 and 2006.
METHODS: The clinical and radiological findings of 82 patients (74 males, 8 females) who were treated for civilian craniocerebral gunshot wounds were retrospectively recorded. Neurological and physical examination, cranial computerized tomography (CCT) findings, trauma types, treatment modalities, prognosis, complications, morbidity and mortality rates were analyzed. RESULTS: Seventy-four (90%) of the patients were male, the mean age was 29.2 year. The Glasgow Coma Scores (GCS) during admission were as following respectively: 3-5 in 35 patients, 6-8 in 9 patients, 9-12 in 19 patients and 13-15 in 19 patients. According to their radiological findings, most commonly subdural hematoma, intracerebral hematoma, multiple contusion, depressed fracture and subarachnoidal hematoma were encountered. Operation or debridement was performed in 51 patients totally. Forty-one patients died and the mortality rate of 82 patients was calculated as 50%. CONCLUSION: The mortality rate of craniocerebral gunshot wound is high. The patients with GCS higher than 8 and with unihemispheric lesions during admission have better prognosis. We concluded that all patients must undergo debridement and the patients that have mass effect must be operated as soon as possible.

Keywords: Debridement, gunshot, mortality; penetrating craniocerebral trauma; surgical treatment.

Kranyoserebral ateşli silah yaralanmaları: Bir hastanenin deneyimi

Aykut Karasu, Tufan Cansever, Pulat Akın Sabancı, Talat Kırış, Murat İmer, Emre Oran, Altay Sencer, Faruk Ünal
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada, hastanemizin Acil Cerrahi ve Travmatoloji Kliniği’nde 1997-2006 yılları arasında kranyoserebral ateşli silah yaralanmaları nedeniyle tedavi edilen sivil olgularda sonuçlarımızı belirleyen faktörler saptanarak, klinik deneyimlerimiz doğrultusunda sonuçlar ve cerrahi strateji gözden geçirildi. GEREÇ-YÖNTEM: Ateşli silahla kranyoserebral yaralanma nedeniyle tedavi edilen 82 sivil olguda (74 erkek, 8 kadın) klinik ve radyolojik bulgular geriye dönük olarak kaydedildi. Nörolojik ve fiziksel incelemeleri, kranyal bilgisayarlı tomografi (KBT) bulguları, yaralanma şekilleri, tedavi yöntemleri, prognoz, komplikasyon, morbidite ve mortalite oranları incelendi. BULGULAR: Hastaların 74’ü (%90) erkekti ve yaş ortalaması 29,2 idi. Hastaneye kabul sırasındaki geliş nörolojik muayeneleri incelendiğinde Glasgow Koma Skalası (GKS) değerlerinin sırasıyla; hastaların 35’inde 3-5, 9’unda 6-8, 19’unda 9-12, 19’unda 13-15 arasında olduğu saptandı. Radyolojik inceleme bulguları sonucunda en sık, subdural hematom, intraserebral hematom, çoklu kontüzyonlar, çökme kırığı, subaraknoidal kanama saptandı. Toplam 51 hastada ameliyat ve debridman yapıldı. Kırk bir olgu kaybedildi. Toplam mortalite oranı 82 hastada %50 olarak belirlendi. SONUÇ: Ateşli silahla kranyal yaralanma olgularında mortalite yüksektir. Hastaneye geliş muayenelerinde GKS 8’in üzerinde ve tek hemisferi ilgilendiren yaralanması olan olgularda prognoz daha iyidir. Tüm hastalarda debridman yapılmasının, intrakranyal kitle etkisi saptanan hastalarda erken cerrahinin faydalı olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Ateşli silah, cerrahi tedavi, debridman; mortalite; penetran kranyoserebral yaralanma.

Aykut Karasu, Tufan Cansever, Pulat Akın Sabancı, Talat Kırış, Murat İmer, Emre Oran, Altay Sencer, Faruk Ünal. Craniocerebral civilian gunshot wounds: one hospital’s experience. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(1): 59-64

Corresponding Author: Pulat Akın Sabancı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish