p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Comparison of the functional results of radial head resection and prosthesis for irreparable mason type-III fracture [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(4): 359-363 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.97682

Comparison of the functional results of radial head resection and prosthesis for irreparable mason type-III fracture

Mehmet Can Unlu1, Hüseyin Botanlioglu1, Mehmet Fatih Guven1, Lercan Aslan1, Onder Aydingoz1, Mustafa Gokhan Bilgili2, Alkan Bayrak2, Muharrem Babacan1, Gokhan Kaynak1
1Department of Orthopedics and Traumatology, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
2Department of Orthopaedics and Traumatology, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: The radial head is essential for the rotational stability of the forearm and resistance to valgus stress. Radial head fractures are the most common elbow fracture in adults. Various treatment options are available, depending on the fracture severity. However, the treatment of Type-III fractures is controversial. The aim of this study was to evaluate functional results in patients with irreparable Mason Type-III radial head fractures treated with radial head resection or prosthesis.
METHODS: Fourteen irreparable Mason Type-III radial head fracture patients treated with radial head resection (n=7) or radial head prosthesis (n=7) were evaluated in this multicenter, retrospective study. Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) and Mayo Elbow and Wrist scores were used to determine clinical outcomes. A hydraulic hand dynamometer was used to measure grip strength on the operated and unoperated sides to avoid potential bias. Measurements were made three times for each extremity, and the mean value was recorded. Grip strength was calculated as a percentage of the strength of the unoperated side.
RESULTS: Functional outcomes for resection and prosthesis patients were the following: mean DASH scores, 25.8 and 17.2; mean Mayo Elbow scores, 74 and 84.1; mean Mayo Wrist scores, 84 and 92.5; and maximum grip strengths, 48.8% and 77.8%, respectively. The range of motion of the respective resection and prosthesis groups were as follows: flexion, 112.14° and 104.29°; extension, −10.00° and −25.00°; pronation, 70.00° and 47.86°; and supination, 70.00° and 52.14°.
CONCLUSION: Although range of motion was restricted in the radial head resection group, functional results and grip strength were superior in patients treated with a radial head prosthesis. These results support the radial head prosthesis as a superior treatment modality for patients with irreparable Mason Type-III radial head fractures with respect to patient satisfaction and functional outcomes.

Keywords: Arthroplasty, fracture; prosthesis; radial head; resection.

Mason tip III parçalı radius başı kırıklarında rezeksiyon ve protez uygulamalarının fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırılması

Mehmet Can Unlu1, Hüseyin Botanlioglu1, Mehmet Fatih Guven1, Lercan Aslan1, Onder Aydingoz1, Mustafa Gokhan Bilgili2, Alkan Bayrak2, Muharrem Babacan1, Gokhan Kaynak1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Tavmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Radius başı ön kol rotasyonel stabilitesi ve dirsek valgus stresine dayanma açısından önemlidir. Radius başı erişkinlerdeki en sık dirsek kırığıdır. Kırığın derecesine göre farklı tedavi yöntemleri tanımlanmıştır. Bununla birlikte, tip III kırıkların tedavisi tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı ileri derecede parçalı Mason tip III radius başı kırıklarının baş rezeksiyonu veya protez ile tedavi sonuçlarının araştırılmasıdır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Radius başı rezeksiyonu (n=7) veya radius başı protezi (n=7) ile tedavi edilmiş parçalı Mason tip III kırığı çok merkezli ve geriye dönük olarak değerlendirildi. Klinik sonuçları değerlendirmede DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand) ve Mayo dirsek-el bileği skorları kullanıldı. Kavrama kuvvetini değerlendirmede hidrolik el dinomometresi kullanıldı; kavrama kuvveti her iki taraf ekstremite için üçer kez tekrarlanıp ortalaması alındı. Kavrama kuvveti sağlam tarafa göre yüzde olarak hesaplandı.
BULGULAR: Rezeksiyon ve protez yapılan hastalarda ortalama fonksiyonel sonuçlar sırası ile DASH skoru için 25.8 ve 17.2; Mayo dirsek skoru için 74 ve 84.1; Mayo el bileği skoru için 84 ve 92.5 bulundu. Maksimum kavrama kuvvetleri ise rezeksiyon grubu için %48.8, protez grubu için ise %77.8 oldu. Ortalama eklem hareket açıklığı rezeksiyon ve protez yapılan gruplarda sırası ile fleksiyon, 112.14° ve 104.29°; ekstansiyon -10.00° ve -25.00°; pronasyon, 70.00° ve 47.86°; supinasyon, 70.00° ve 52.14° bulundu.
TARTIŞMA: Radius başı rezeksiyonu yapılan hastalarda eklem hareket açıklığı kısıtlanmış bununla beraber fonksiyonel sonuçlar ve kavrama kuvveti radius protezi ile tedavi edilen hastalarda daha iyi olmuştur. Bu sonuçlar ileri derecede parçalı Mason tip III radius başı kırıklarının tedavisinde radius başı protezi uygulamasının hasta memnuniyeti ve fonksiyonel sonuçlar açısından rezeksiyona göre daha iyi olduğunu desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Artroplasti, kırık; protez; radius başı; rezeksiyon.

Mehmet Can Unlu, Hüseyin Botanlioglu, Mehmet Fatih Guven, Lercan Aslan, Onder Aydingoz, Mustafa Gokhan Bilgili, Alkan Bayrak, Muharrem Babacan, Gokhan Kaynak. Comparison of the functional results of radial head resection and prosthesis for irreparable mason type-III fracture. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(4): 359-363

Corresponding Author: Hüseyin Botanlioglu, Türkiye
Manuscript Language: English