p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 5 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Early period psychiatric disorders following burn trauma and the importance of surgical factors in the etiology [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(5): 436-440 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.98511

Early period psychiatric disorders following burn trauma and the importance of surgical factors in the etiology

Hakan Yabanoğlu1, Mahmut Can Yağmurdur1, Nilgün Taşkıntuna2, Hamdi Karakayalı1
1Baskent University Faculty Of Medicine, Department Of General Surgery, Ankara, Turkey
2Baskent University Faculty Of Medicine, Department Of Psychiatry, Ankara, Turkey

BACKGROUND
We aimed to assess early period psychiatric disorders following burn trauma.
METHODS
The files of 1369 patients who had burn trauma were analyzed retrospectively. Forty-five patients with the diagnosis of psychiatric disorder were assessed based on the variables of age, gender, presence of chronic diseases, psychiatric disorders prior to burn trauma, cause of the burn, burn percentage, degree of burn, additional trauma, number of surgeries, duration of hospitalization, extremity amputation, intubation status, psychiatric symptoms, post-trauma psychiatric disorders, and mortality.
RESULTS
Forty-five patients developed psychiatric disorder in the early period following burn trauma. Of the 45 patients, 7 (15.5%) were female and 38 (84.5%) were male. The mean age was 32±14.3 years, burn percentage was 40.09±20.69%, number of operations was 2.95±1.75, and the total duration of hospitalization was 51.57±38.62 days. Twelve (26.6%) patients had post-traumatic stress disorder (PTSD), 11 (24.4%) had delirium, 8 (17.7%) had anxiety disorder, 7 (15.5%) had depression, 1 (2.2%) had abstinence syndrome, 1 (2.2%) had schizoaffective disorder, 2 (4.4%) had PTSD and depression, 2 (4.4%) had PTSD and delirium, and 1 (2.2%) had PTSD and anxiety disorder.
CONCLUSION
Burn is a trauma that can be treated with a multidisciplinary approach.

Keywords: Burns, early diagnosis; psychiatric disorder.

Yanık travması sonrası erken dönemde görülen psikolojik bozukluklar ve etyolojide cerrahi faktörlerin yeri

Hakan Yabanoğlu1, Mahmut Can Yağmurdur1, Nilgün Taşkıntuna2, Hamdi Karakayalı1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ
Yanık travması sonrasında erken dönemde ortaya çıkan psikiyatrik bozukluklar değerlendirildi.
GEREÇ VE YÖNTEM
Yanık travmasına maruz kalan 1369 hastanın dosyası geriye dönük olarak incelendi. Psikiyatrik bozukluk saptanan 45 hasta yaş, cinsiyet, kronik hastalık, yanık öncesindeki psikiyatrik bozukluk, yanık nedeni, yanık yüzdesi, yanık derecesi, ek travma, ameliyat sayısı, hastanede kalış süresi, ekstremite amputasyonu, entübasyon durumu, psikiyatrik semptomlar, travma sonrası psikiyatrik bozukluk ve mortalite açısından değerlendirildi.
BULGULAR
Yanık travması sonrası erken dönemde 45 hastada psikiyatrik bozukluk saptandı. Hastaların 7’si (%15,5) kadın, 38’i (%84,5) erkekti. Ortalama yaş 32±14,3 yıl, yanık yüzdesi %40,09±20,69, geçirilmiş ameliyat sayısı 2,95±1,75, hastanede kalış süresi 51.57±38.62 gün idi. Hastaların 12’sinde (%26,6) post travmatik stres bozukluğu (PTSD), 11’inde (%24,4) deliryum, 8’inde (%17,7) anksiyete bozukluğu, 7’sinde (%15,5) depresyon, 1’inde (%2,2) yoksunluk sendromu, 1’inde (%2.2) şizoaffektif bozukluk, 2’sinde (%4,4) PTSD ve depresyon, 2’sinde (%4,4) PTSD ve deliryum ve 1’inde (%2.2) PTSD ve anksiyete bozukluğu görüldü.
SONUÇ
Yanık multisipliner yaklaşımla tedavi edilebilen bir travmadır.

Anahtar Kelimeler: Yanık, erken tanı; psikiyatrik bozukluk.

Hakan Yabanoğlu, Mahmut Can Yağmurdur, Nilgün Taşkıntuna, Hamdi Karakayalı. Early period psychiatric disorders following burn trauma and the importance of surgical factors in the etiology. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(5): 436-440

Corresponding Author: Hakan Yabanoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English