p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
The therapeutic effect of normobaric oxygen in experimental peritonitis and the efficiency of rectal fever, WBC, CRP and procalcitonin in monitoring response of the therapy [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(1): 14-20

The therapeutic effect of normobaric oxygen in experimental peritonitis and the efficiency of rectal fever, WBC, CRP and procalcitonin in monitoring response of the therapy

Tayfun Yücel1, Doğan Gönüllü2, Salih Güçlü3, Mustafa Şit2, Rıza Adaleti4, Seza Tetikkurt5, Ali Özcan6, Ferda Nihat Köksoy2
1Department Of Health Care And Research Center, Sakarya University,
2Department Of 1. General Surgery, Taksim Traninig And Research Hospital, Istanbul
3Department Of General Surgery, Silifke State Hospital, Mersin
4Department Of Microbiology Laboratory, Haydarpaşa Training And Research Hospital, Istanbul
5Department Of Patology, Taksim Traninig And Research Hospital, Istanbul
6Ahenk Medical Diagnosis and Research Laboratory, Istanbul

BACKGROUND: It was investigated the effect of using normobaric oxygen (NO) in addition to antibiotherapy in experimental peritonitis and the changes of rectal fever (RF), WBC, CRP and procalcitonin levels were evaluated. METHODS: After the preliminary research of the normal values, rats were infected by E. coli intraperitoneally. Four groups were assigned into “no therapy”, “given NO”, “given antibiotic”, “given antibiotic + NO” groups.
RESULTS: The decline of RF and WBC levels on 3rd and 5th days was recorded in antibiotic + NO group versus the other groups. It was observed that group 4 was superior to the others. The positivity of periton cultures and the inflammation in the muscle were found to be less in antibiotic + NO group. No correlation was found between pathological and microbiological recovery and blood CRP level in all groups. But a significant decrease in blood procalcitonin level was determined in group 4 compared to the other groups. On day 3, procalcitonin and CRP levels increased with increasing WBC levels. On day 5, procalcitonin levels also decreased in groups with decreased WBC levels, but no significant correlation was found between CRP and WBC levels. CONCLUSION: It was concluded that using of NO in addition to antibiotherapy could increase the success rate of experimental intraabdominal sepsis therapy and blood procalcitonin and WBC levels could be more beneficial than CRP levels in monitoring of the severity of the sepsis.

Keywords: CRP, experimental peritonitis; leukocyte; normobaric oxygen; rectal fever; procalcitonin; rat, Wistar-albino.

Normobarik oksijenin deneysel peritonitin tedavisindeki yeri ve tedavinin izlenmesinde rektal ateş, lökosit, CRP ve prokalsitoninin etkinliği

Tayfun Yücel1, Doğan Gönüllü2, Salih Güçlü3, Mustafa Şit2, Rıza Adaleti4, Seza Tetikkurt5, Ali Özcan6, Ferda Nihat Köksoy2
1Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Sakarya
2Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1.genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
3Silifke Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, Mersin
4Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuarı, İstanbul
5Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, Istanbul
6Ahenk Tıbbi Tanı Ve Araştırma Laboratuarı, Istanbul

AMAÇ: Deneysel peritonitte, antibiyotik kullanımına normobarik oksijen (O2) eklenmesinin, tedavideki yeri ve bu tedaviye cevabın izlenmesinde, ateş, lökosit, C-reaktif protein (CRP) ve prokalsitoninin etkinliğinin araştırılması amaçlandı.
GEREÇ-YÖNTEM: Normal değerleri saptayan ön çalışmayı takiben gerçekleştirilen E. coli peritoniti deneyinde, “tedavisiz”, “normobarik O2 tedavisi”, “antibiyotik tedavisi”, “antibiyotik ve normobarik O2 tedavisi” olmak üzere dört grup oluşturuldu.
BULGULAR: Üçüncü ve dördüncü gün rektal ateşin ve kan lökosit değerinin düşmesi açısından grup 4’ün diğer gruplara üstünlük sağladığı gözlendi. Grup 4’de periton kültürü pozitifliği anlamlı derecede az bulunurken, patolojik incelemede kas inflamasyonu derecesi en düşük düzeyde bulundu. Kan CRP düzeyi tüm gruplarda anlamlı korelasyonlar gösteremedi. Kan prokalsitonin düzeyinde ise grup 4’de diğer gruplara göre anlamlı azalma saptandı. Üçüncü gün kan lökosit düzeyi arttıkça prokalsitonin ve CRP düzeyi arttı, beşinci gün ise kan lökosit düzeyi düşen gruplarda prokalsitonin düzeyi de düşerken, CRP değeri ile anlamlı bağlantı kurulamadı. SONUÇ: Deneysel olarak karıniçi sepsis tedavisinde, normobarik O2 tedavisinin antibiyotik tedavisi ile birlikte kullanılmasının, tedavinin başarısını artırabileceği ve sepsis şiddetinin takibinde, kan lökosit ile prokalsitonin düzeyinin CRP’ye göre daha değerli olabileceği kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: CRP, deneysel peritonit; lökosit; normobarik oksijen; prokalsitonin; rektal ateş; sıçan, Wistar-albino.

Tayfun Yücel, Doğan Gönüllü, Salih Güçlü, Mustafa Şit, Rıza Adaleti, Seza Tetikkurt, Ali Özcan, Ferda Nihat Köksoy. The therapeutic effect of normobaric oxygen in experimental peritonitis and the efficiency of rectal fever, WBC, CRP and procalcitonin in monitoring response of the therapy. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(1): 14-20

Corresponding Author: Tayfun Yücel, Türkiye
Manuscript Language: Turkish