p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 5 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
The effectiveness of repairment of traumatic tympanic membrane perforations with cigarette paper [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(2): 217-221 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.98968

The effectiveness of repairment of traumatic tympanic membrane perforations with cigarette paper

Özlem Akkoca, Selda Kargın Kaytez, Zeynep Kaptan, Coşkun Özdemir
Department of Otorhinolaryngology, University of Health Sciences, Ankara Training and Research Hospital, Ankara-Turkey

BACKGROUND: The aim of this study was to evaluate the effects of repairment of traumatic tympanic membrane perforation (TTMP) with cigarette paper patch (CPP) on perforation closure and hearing functions.
METHODS: A retrospective evaluation was made of 67 ears of 61 patients diagnosed with TTMP and treated with CPP in our clinic between January 2015 and 2019. In the classification of TTMP size, the entire tympanic membrane was evaluated as 100%, perforation of <25% was considered small, perforation of between 25% and 50% was considered medium and perforation of ≥50% was considered large. Audiological examination was performed before and at 3 months after the CPP procedure. Air conduction (AC) and bone conduction (BC) pure tone averages (PTAs) and air-bone gap (ABG) at 0.5, 1, 2, and 4 khz frequencies were compared.
RESULTS: Perforations were small in 20 (29.9%) of 67 ears, medium in 27 (40.2%), and large in 20 ears (29.9%). AC PTA before CPP was found to be 28.26±5.63 dB hearing level (HL), BC PTA was 8.80±4.35 dB HL and ABG was 19.26±5.80 dB HL. After CPP, the AC PTA was found to be 11.90±6.59 dB HL, BC PTA was 8.29±4.05 dB HL, and ABG was 14.10±4.66 dB HL. TTMP was determined to have improved in 61 ears (91%) in the 1st month after CPP application. There was no statistically significant difference between perforation size and improvement rates (p>0.05). AC PTA values after CPP application were determined to be significantly lower than AC PTA values before CPP application at 0.5, 1, 2, and 4 khz (p<0.001). The ABG values measured at 0.5 khz after CPP were significantly higher than the values measured at 2 khz. and 4 khz. (p<0.001, p<0.001, respectively). The amount of decrease in PTA value after CPP was found to be significantly greater at 0.5 khz than at 2 khz and 4 khz (p<0.001, p<0.001, respectively).
CONCLUSION: In the treatment of TTMP, early application of CPP is an effective treatment method in terms of both perforation closure and hearing gain.

Keywords: Hearing loss, trauma; tympanic membrane; tympanic membrane perforation.

Travmatik timpanik membran perforasyonlarının sigara kağıdı ile onarımının etkinliği

Özlem Akkoca, Selda Kargın Kaytez, Zeynep Kaptan, Coşkun Özdemir
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Ankara

AMAÇ: Bu çalışmada travmatik timpanik membran perforasyonunda (TTMP) sigara kağıdı yaması (SPP) ile onarımın; perforasyonun kapanması ve işitme fonksiyonları üzerindeki etkilerini değerlendirmek amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Kliniğimize Ocak 2015–2019 tarihleri arasında TTMP nedeni ile başvurmuş olan ve tedavide sigara kağıdı yaması (SPP) uygulanmış olan 61 olgu (67 kulak) geriye dönük olarak değerlendirildi. TTMP’nin boyutu; timpanik membranın (TM) tamamı %100 kabul edilerek sınıflandırıldı. %25’in altında olan perforasyonlar küçük, %25–%50 arasında olanlar orta %50 ve üzeri olan perforasyonlar ise büyük olarak değerlendirildi. Hastalara; SPP prosedüründen önce ve üç ay sonra odyolojik tetkik yapıldı. 0.5, 1, 2 ve 4 khz’de hava ve kemik yolu saf ses ortalamaları (SSO) ve hava kemik gap (ABG) ortalamaları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Altmış yedi kulağın 20’sinde (%29.9) perforasyon küçük, 27’sinde (%40.2) orta, 20’sinde (%29.9) ise büyük idi. SPP öncesi hava yolu saf ses ortalaması (AC SSO) 28.26±5.63, kemik yolu saf ses ortalaması (BC SSO) 8.80±4.35, ABG 19.26±5.80 olarak bulundu. SPP sonrası AC SSO 11.90±6.59, BC SSO 8.29±4.05, ABG 14.10±4.66 olarak saptandı. SPP sonrası birinci ayda 61 kulakda (%91) TM’de iyileşme gerçekleştiği görüldü. Perforasyon boyutu ve kapanma oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p>0.05). 0.5, 1, 2 ve 4 khz’de SPP sonrası AC SSO değerleri SPP öncesi AC SSO değerlerinden anlamlı düzeyde düşük bulundu (p<0.001). SPP sonrası 0.5 khz’de ölçülen ABG değerlerinin, hem 2 khz, hem de 4 khz değerlerine göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu görüldü (sırasıyla p<0.001, p<0.001). Sigara kağıdı uygulaması sonrası SS0 değerlerindeki azalma miktarına bakıldığında, 0.5 khz’deki değerler hem 2 khz, hem de 4 khz’dekilere göre anlamlı düzeyde yüksek olarak saptandı (sırasıyla, p<0.001, p<0.001).
TARTIŞMA: TTMP’nin tedavisinde erken dönemde SPP uygulaması hem perforasyon kapanması hem de işitme kazancı bakımından etkili bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: İşitme kaybı, timpanik membran; timpanik membran perforasyonu; travma.

Özlem Akkoca, Selda Kargın Kaytez, Zeynep Kaptan, Coşkun Özdemir. The effectiveness of repairment of traumatic tympanic membrane perforations with cigarette paper. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(2): 217-221

Corresponding Author: Özlem Akkoca, Türkiye
Manuscript Language: English