p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Fractures of the femoral head: what are the reasons for poor outcome? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(1): 51-56 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.99267

Fractures of the femoral head: what are the reasons for poor outcome?

Mert Özcan, Cem Çopuroğlu, Kenan Sarıdoğan
Department Of Orthopaedic Surgery And Traumatology, Trakya University, Turkey

BACKGROUND
In this article, we aimed to discuss treatment strategies in fracture of the femoral head, which is a very rare injury.
METHODS
We reviewed five patients (six fractures) who admitted to our emergency department due to femoral head fracture between March 2006 and December 2007. Functional outcomes of the patients who were treated operatively and nonoperatively were compared.
RESULTS
Half of the fractures were treated nonoperatively and half of them surgically. We observed a rate of 50% excellent to good results. Avascular necrosis developed in a patient with bilateral injury. The functional results were poor for this patient. Early posttraumatic arthritis was observed in a patient who was treated surgically; this patient had moderate results.
CONCLUSION
We should aim at anatomic reduction of the fragments with minimum soft tissue injury. The best approach should be chosen for excellent view of the fragments. We should not forget that half of these patients will have a poor outcome despite all treatment strategies.

Keywords: Femur head, fracture; Pipkin; outcome.

Femur başı kırıkları: Tedavi stratejisi ne olmalıdır?

Mert Özcan, Cem Çopuroğlu, Kenan Sarıdoğan
Trakya Üniv. Tıp Fakültesi, Ortapedi Ve Travmatoloji Abd, Türkiye

AMAÇ
Bu yazıda, çok nadir bir yaralanma olan femur başı kırıklarında tedavi stratejilerinin tartışılması amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Mart 2006 ile Aralık 2007 arasında acil servise femur başı kırığı ile başvuran beş hastanın altı kırığı incelendi. Cerrahi ve cerrahi dışı yöntemlerle tedavi edilen hastaların fonksiyonel sonuçları karşılaştırıldı.
BULGULAR
Hastaların yarısı cerrahi yöntemle, yarısı da cerrahi dışı yöntemlerle tedavi edildi. Mükemmel ve iyi sonuçların oranı %50 bulundu. İki taraflı yaralanması bulunan hastada avasküler nekroz gelişti. Bu hastada fonksiyonel sonuçlar kötü bulundu. Cerrahi ile tedavi edilen hastalardan birinde erken posttravmatik artrit görüldü, bu hastanın fonksiyonel sonuçları orta bulundu.
SONUÇ
Minimum yumuşak doku travması ile anatomik redüksiyonun sağlanması bu kırıkların tedavisindeki amacımız olmalıdır. Parçaların en iyi görüntüsü hangi yaklaşımla sağlanacaksa o yaklaşım tercih edilmelidir. Şu unutulmamalıdır ki, tüm tedavi seçeneklerine rağmen bu hastaların fonksiyonel sonuçları kötü olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Femur başı, kırık; Pipkin; sonuçlar.

Mert Özcan, Cem Çopuroğlu, Kenan Sarıdoğan. Fractures of the femoral head: what are the reasons for poor outcome?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(1): 51-56

Corresponding Author: Mert Özcan, Türkiye
Manuscript Language: English