p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Selection for antimicrobial prophylaxis in emergency and elective transurethral procedures: Susceptibility pattern in Türkiye [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(9): 1032-1038 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.99663

Selection for antimicrobial prophylaxis in emergency and elective transurethral procedures: Susceptibility pattern in Türkiye

Tanju Keten1, Melih Balci2, Ünsal Eroğlu1, Ali Yasin Özercan1, Şeref Coşer1, Serdar Başboğa1, Koray Tatlıcı1, Anil Erkan3, Çağdaş Şenel4, Remzi Salar5, Özer Güzel1, Yılmaz Aslan2, Altug Tuncel1, Ali Atan6
1Department of Urology, University of Health Sciences, School of Medicine, Ankara Bilkent City Hospital, Ankara-Türkiye
2Department of Urology, Uskudar University School of Medicine, İstanbul-Türkiye
3Department of Urology, Bursa Yüksek İhtisas Education and Training Hospital, Bursa-Türkiye
4Department of Urology, Balıkesir University School of Medicine, Balıkesir-Türkiye
5Department of Urology, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Training and Research Hospital, Şanlıurfa-Türkiye
6Department of Urology, Gazi University School of Medicine, Ankara,-Türkiye

BACKGROUND: In this study, we aimed to determine the most appropriate antimicrobial agents for prophylactic antibiotic use during emergency and elective transurethral procedures.
METHODS: The study was conducted in five hospitals located in five different geographical regions of Türkiye. The microorganism cultured in urine before emergency and elective transurethral procedures in these centers between March 2021 and March 2022 were reviewed retrospectively from the hospital records. Demographic data (age and gender) of the patients, comorbid disorders, previous urological procedures, anomalies of the urogenital tract, use of urethral catheters (permanent or clean intermittent catheterization), cultured microorganisms, and antibiotic susceptibilities were noted. The patients hospitalized or had antibiotics for any reason in the previous 1 month were excluded from the study.
RESULTS: A total of 1450 patients, 742 men (51.2%) and 708 women (48.8%), were included in the study. The mean age of the patients was 55.3±19.36 (1–98) years. Diabetes mellitus was evident in 271 (18.7%) patients. The five most common microorgan-isms cultured in urine, in order of frequency, were: ESBL (-) Escherichia coli in 418 (28.8%), ESBL (+) E. coli in 309 (21.3%), Klebsiella pneumonia in 183 (12.6%), Enterococcus faecalis in 124 (8.6%), and Pseudomonas aeruginosa in 89 (6.1%). The susceptibility rates to antimicrobial agents recommended for prophylaxis by the American Urology Association and the European Association of Urology guidelines were found as follows: cefepime 87.1%, ampicillin+sulbactam 84%, TMP-SMX 71.6%, amoxicillin+clavulanate 63.5%, cefoxitin 59%, ceftazidime 58.6%, cefuroxime 43.5%, ceftriaxone 43%, and cefixime 38.4%.
CONCLUSION: We found that currently recommended antimicrobials provide poor coverage for the most common pathogens isolated. Urologists should consider patient-based antibiotic prophylaxis in endoscopic urethral procedures, follow appropriate proto-cols, and consider local antibiotic resistance.

Keywords: Antimicrobial prophylaxis, susceptibility pattern, transurethral procedures.

Acil ve elektif transüretral prosedürlerde antimikrobiyal profilaksi seçimi: Türkiye'deki duyarlılık durumu

Tanju Keten1, Melih Balci2, Ünsal Eroğlu1, Ali Yasin Özercan1, Şeref Coşer1, Serdar Başboğa1, Koray Tatlıcı1, Anil Erkan3, Çağdaş Şenel4, Remzi Salar5, Özer Güzel1, Yılmaz Aslan2, Altug Tuncel1, Ali Atan6
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Bursa, Türkiye
4Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye
5Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye
6Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada, acil ve elektif transüretral girişimler sırasında profilaktik antibiyotik kullanımı için en uygun antimikrobiyal ajanların tespit edilmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma Mart 2021-Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerinde yer alan beş hastanede gerçekleştirildi. Acil ve elektif transüretral işlemler öncesinde alınan idrar kültürlerinde üreme tespit edilen hastalara ait veriler retrospektif olarak hastanelerin veri kayıt sistemlerinden elde edildi. Hastaların demografik verileri (yaş ve cinsiyet), eşlik eden hastalıkları, geçirilmiş ürolojik işlemler, ürogenital sistem anomalileri, üretral kateter kullanımı (kalıcı veya temiz aralıklı kateterizasyon), kültürde üreyen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları not edildi. Son 1 ay içinde herhangi bir nedenle hastaneye yatırılan veya antibiyotik kullanan hastalar çalışma dışı bırakıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 742 erkek (51.2%) ve 708 kadın (48.8%) olmak üzere toplam 1450 hasta alındı. Hastaların oratalama yaşı 55.3±19.36 (1-98) yıl idi. En sık görülen komorbidite diabetes mellitus olarak saptandı (18.7%). İdrar kültürlerinde en sık izole edilen mikroorganizmalar, sıklık sırasına göre: ESBL (-) E. coli 418 hasta (28.8%), ESBL (+) E. coli 309 hasta (21.3%), Klebsiella pneumonia 183 hasta (12.6%), Enterococcus faecalis 124 hasta (8.6%) ve Pseudomonas aeruginosa 89 hasta (6.1%) olarak tespit edildi. Amerikan Üroloji Derneği ve Avrupa Üroloji Derneği klavuzlarının profilaksi için önerdiği antimikrobiyal ajanlara karşı duyarlılık oranları: Sefepim %87.1, Ampisilin+Sulbaktam %84, TMP-SMX %71.6, Amoksisilin + Klavulanate %63.5, Sefoksitin %59, Seftazidim %58.6, Sefuroksim %43.5, Seftriakson %43 ve Sefiksim %38.4 olarak bulundu.
SONUÇ: Çalışmamızın sonuçlarına göre güncel kılavuzlar tarafından profilaksi için tavsiye edilen antimikrobiyal ajanlar idrar kültürlerinde en sık izole edilen patojenlere karşı yeterli koruma sağlamamaktadır. Ürologlar endoskopik üretral girişimler sırasında antibiyotik profilaksisini hasta bazında düşünmeli, uygun protokolleri takip etmeli ve yerel antibiyotik direncini göz önünde bulundurmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik profilaksisi, antibiyotik duyarlılığı, transüretral girişim.

Tanju Keten, Melih Balci, Ünsal Eroğlu, Ali Yasin Özercan, Şeref Coşer, Serdar Başboğa, Koray Tatlıcı, Anil Erkan, Çağdaş Şenel, Remzi Salar, Özer Güzel, Yılmaz Aslan, Altug Tuncel, Ali Atan. Selection for antimicrobial prophylaxis in emergency and elective transurethral procedures: Susceptibility pattern in Türkiye. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(9): 1032-1038

Corresponding Author: Melih Balci, Türkiye
Manuscript Language: English