p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Demographic and etiologic characteristics of children with traumatic serious hyphema [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(4): 357-362 | DOI: 10.5505/tjtes.2013.99810

Demographic and etiologic characteristics of children with traumatic serious hyphema

Fatih Mehmet Türkcü, Harun Yüksel, Alparslan Şahin, Kürşat Cingü, Şeyhmus Arı, Yasin Çınar, Muhammed Şahin, Adnan Yıldırım, İhsan Çaça
Dicle University Faculty Of Medicine, Department Of Ophthalmology,

Background: We aimed to evaluate the etiologic factors, complications, follow-up, and treatment outcomes in serious hyphema following blunt ocular trauma in childhood.
Methods: The medical records of 136 patients diagnosed as grade 3 or 4 hyphema due to blunt ocular trauma between January 2006 and December 2011 were evaluated. Visual acuity (VA), complications, and medical and surgical treatments were analyzed. Factors affecting visual prognosis were compared in grade 3 and 4 hyphema cases.
Results: The mean age of patients was 9.7±4 years. Etiologic factors for trauma were stone in 53 (39%), bead bullet in 25 (18.4%) and others in 58 (42.6%) patients. The most common complication of grade 3 and 4 hyphema was traumatic mydriasis (19.1%), followed by cataract (9.6%) and glaucoma (5.1%). Medical treatment was successful in 114 (83.8%) patients, and 22 (16.2%) patients underwent surgery. Mean initial and final VA of grade 4 patients were found to be significantly lower than those of grade 3 patients.
Conclusion: In grade 3 and 4 hyphema due to blunt trauma, visual prognosis worsened in the presence of additional ocular pathologies. Considering the bad visual prognosis of severe hyphema patients, prompt treatment and close follow-up may prevent complications resulting in poor VA.

Keywords: Blunt trauma, children; hyphema; visual prognosis.

Çocuklarda travmatik ciddi hifemalarda demografik ve etyolojik özellikler

Fatih Mehmet Türkcü, Harun Yüksel, Alparslan Şahin, Kürşat Cingü, Şeyhmus Arı, Yasin Çınar, Muhammed Şahin, Adnan Yıldırım, İhsan Çaça
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Anabilim Dalı

Amaç: Çocuk yaş grubunda künt göz travmaları sonrası oluşan ciddi hifemalarda etyolojik faktörler, oluşan komplikasyonlar, takip ve tedavi sonuçları değerlendirildi.
Gereç Ve Yöntem: Ocak 2006 ile Aralık 2011 yılları arasında künt göz travması nedeni ile evre 3 ve 4 hifema tanısı alan ve tedavisi yapılmış 136 hastanın dosyası geriye dönük olarak incelendi. Görme keskinliği (GK), gözlenen komplikasyonlar, uygulanan medikal ve cerrahi tedaviler kaydedildi. Evre 3 ve 4 olgularda görme prognozu üzerinde etkili faktörler ve tedavi sonuçları karşılaştırıldı.
Bulgular: Hastaların yaş ortalamaları 9,7±4 yıl idi. Travmaya sebep olan etyolojik faktörler sırası ile taş çarpması 53 (%39), boncuk mermisi 25 (%18,4) ve diğer faktörler 58 (%42,6) oluşturmakta idi. Evre 3 ve 4 hifemanın en sık komplikasyonu travmatik midriyazis (%19,1) iken bunu katarakt (%9,6) ve glokom (%5,1) izlemekteydi. İlaç tedavisi 114 (%83,8) olguda başarılı olurken, 22 (%16,2) olguda cerrahi gerekti. İlk ve son GK evre 4 olgularda evre 3’lere göre belirgin olarak daha düşüktü.
Sonuç: Künt travma nedeni ile hifema gelişen evre 3 ve 4 olgularda ilave göz patolojileri nedeni ile görme prognozu olumsuz etkilenebilmektedir. Ciddi hifemalı olgularda görme prognozundaki olumsuz seyir göz önüne alınarak bu hastaların yakın takibi ve tedavisi oluşabilecek komplikasyonların kalıcı etkilerini önleyebilecektir.

Anahtar Kelimeler: Künt travma, çocuk; hifema; görme prognozu.

Fatih Mehmet Türkcü, Harun Yüksel, Alparslan Şahin, Kürşat Cingü, Şeyhmus Arı, Yasin Çınar, Muhammed Şahin, Adnan Yıldırım, İhsan Çaça. Demographic and etiologic characteristics of children with traumatic serious hyphema. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(4): 357-362

Corresponding Author: Fatih Mehmet Türkcü, Türkiye
Manuscript Language: English