p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 5 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery POSTTRAUMATIC CERVICAL SPONDYLOPTOSIS [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(1): 46-48

POSTTRAUMATIC CERVICAL SPONDYLOPTOSIS

Cumhur Özdoğan1, M Akif Göğüsgeren1, Murat Döşoğlu1
Haydarpaşa Numune Hospital, Department of Neurosurgery

Spondiloptosis, spondilolistesisin en ileri şeklidir ve subaksiyal servikal bölgede çok nadirdir. Literatürde günümüze kadar servikal spondiloptosis'li sadece 2 olgu bildirilmiştir. Bu çalışmada, travma sonrası C3-4 mesafesinde spondiloptosis gelişmiş, nörolojik bulgusu olmayan 67 yaşında bir erkek olgu sunulmaktadır. Olgu anterior ve posterior kombine cerrahi yaklaşımla tedavi edilerek 3 ay halofiksasyon ortezi ile tespit edilmiş ve takibinde füzyon sağlanmıştır.


POSTTRAVMATİK SERVİKAL SPONDİLOPTOSİS

Cumhur Özdoğan1, M Akif Göğüsgeren1, Murat Döşoğlu1
Haydarpaşa Numune Hospital, Department Of Neurosurgery

Anahtar Kelimeler: SERVİKAL TRAVMA, SERVİKAL SPONDİLOPTOSİS, SPİNAL FÜZYON, SPONDİLOLİSTHESİS

Cumhur Özdoğan, M Akif Göğüsgeren, Murat Döşoğlu. POSTTRAUMATIC CERVICAL SPONDYLOPTOSIS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(1): 46-48