p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 4 Issue : 4 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery A COMPARISON OF LAPAROSCOPIC AND OPEN APPENDECTOMY RETROSPECTIVE ASSESSMENT OF 146 CASES [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(4): 257-260

A COMPARISON OF LAPAROSCOPIC AND OPEN APPENDECTOMY RETROSPECTIVE ASSESSMENT OF 146 CASES

Osman Güler1, Metin Aydın1, Fatma Hüsniye Dilek1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

Results of 109 open and 37 laparoscopic appendectomy cases which were operated because of acute appendicitis at Medical School Hospital of Yüzüncü Yıl University were compared in this retrospective study. Mean operation time was 37 minutes in those open appendectomies (OA) and 49 minutes in laparoscopic appendectomy (LA) group. Oral diet after appendectomy could be started in 36 hours in OA and in 18 hours in LA. The overall morbidity rate was 14.7%for the OA and 5.4% for the LA. Analgesic requirement was reduced in LA. We had to convert to open surgery in two laparoscpis cases because of intensive appendectomy is dependable and it provides a clear comfort for patient.

Keywords: ACUTE APPENDICITIS, APPENDECTOMY

LAPAROSKOPİK VE AÇIK APENDEKTOMİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 146 OLGUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ

Osman Güler1, Metin Aydın1, Fatma Hüsniye Dilek1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

Bu retrospektif çalışmada, Yüzüncü Yıl üniversitesi Tıp Fakültesinde akut apendisit nedeniyle opere edilen 109 açık, 37 laparoskopik apendektomi olgusunun sonuçları karşılaştırılmıştır. Ortalama ameliyat süresi açık apendektomi (AA) yapılanlarda 37, laparoskopik (LA) grupta 49 dakika idi. Apendektomi sonrası oral gıdaya AA' da ortalama 36 saatte, LA'da 18 saatte başlanabildi. Toplam komplikasyon oranı AA'da %14.7, LA'da %5.4 oldu. Analjezi ihtiyacı LA'da daha az idi. Yoğun yapışıklıklar ve kanama nedeniyle 2 laparoskopik olguda açığa dönülmek zorunda kalındı (% 5.4). Hastanede kalış süresi LA'da daha kısa idi. Sonuç olarak, Laparoskopik apendektominin güvenli olduğunu ve hastaya belirgin bir konfor sağladığını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: AKUT APENDİSİT, APENDEKTOMİ

Osman Güler, Metin Aydın, Fatma Hüsniye Dilek. A COMPARISON OF LAPAROSCOPIC AND OPEN APPENDECTOMY RETROSPECTIVE ASSESSMENT OF 146 CASES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(4): 257-260