p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 6 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery SYSTEMIC SPREAD OF INTRAABDOMINAL INFECTION VIA TRANSDIAPHRAGMATIC LYMPHATICS: EVALUATION WITH SERUM ENDOTOXIN AND CYTOKINE LEVEL IN RATS [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(1): 24-27

SYSTEMIC SPREAD OF INTRAABDOMINAL INFECTION VIA TRANSDIAPHRAGMATIC LYMPHATICS: EVALUATION WITH SERUM ENDOTOXIN AND CYTOKINE LEVEL IN RATS

Günay Gürleyik1, Emin Gürleyik1, Selçuk Ünalmışer1
Haydarpaşa Numune Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Systemic spread intraabdominal infection is a common life-threatening condition in surgical practice. In the present study we investigated the role of lymphatic system in the occurrence of septic response during experimental peritonitis. The study was carried out on 30 rats equally separated into three groups. Group 1, sham laparotomy. Group 2, peritonitis was induced with cecal puncture. Group 3, a sheet of synthetic material was placed on the abdominal surface of the diaphragm in order to occlude lymphatic openings by a fibrous reaction. After six weeks peritonitis was created as in previous group. Samples were collected six hours after caecal puncture for: histopatological examination, microbiological analysis of peritoneal fluid and blood, and measurements of plasma endotoxin and serum tumor necrosis factor (TNF) levels. Bacterial peritonitis was present in all 20 animals of groups 2 and 3. Results of blood cultures were positive in 7/10 rats of group 2 and in 2/10 rats of group 3 (p=0.035). Mean plasma endotoxin levels were 8.3 and 1.8 EU/ml, and mean serum TNF levels 432 and 129 pg/ml in groups 2 and 3 respectively (p < 0.00 1). The occlusion of lymphatic openings on the abdominal surface of the diaphragm has significantly reduced the intensity of septic response during experimental peritonitis. We concluded that bacteria and endotoxin have promptly disseminated from the peritoneal cavity through lymphatic channels, and induced severe septic response in the early period of intraabdominal infection. The lymphatic system has a major role in systemic spread of intraabdominal infection.

Keywords: PERITONITIS, DIAPHRAGMATIC LYMPHATICS, BACTEREMIA, ENDOTOXEMIA, TNF

KARINİÇİ İNFEKSİYONUN DİYAFRAGMA LENFATİKLERİ YOLUYLA SİSTEMİK YAYILIMI: RATLARDA SERUM ENDOTOKSİN VE SİTOKİN SEVİYELERİYLE DEĞERLENDİRME.

Günay Gürleyik1, Emin Gürleyik1, Selçuk Ünalmışer1
Haydarpaşa Numune Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Karıniçi infeksiyonun sistemik yayılımı, cerrahi pratiğinde sık görülen ve hayatı tehdit eden bir durumdur. Bu çalışmada, deneysel peritonit esnasındaki septik cevap oluşumunda lenfatik sistemin rolünü araştırdık. Çalışma eşit olarak üç gruba ayrılan 30 rat üzerinde gerçekleştirildi. Grup1, "sham" laparotomi. Grup 2, çekum delinmesiyle peritonit oluşturuldu. Grup 3, lenfatik ağızlarını fibrotik reaksiyonla tıkamak için bir tabaka sentetik materyal diyafragmanın abdominal yüzeyine yerleştirildi. Altı hafta sonra önceki gruptaki gibi peritonit oluşturuldu. Çekum delinmesinden altı saat sonra, histopatolojik inceleme, periton sıvısı ve kanın mikrobiyolojik analizi, ve plasma endotoksin ve serum tümör nekroz faktörü (TNF) ölçümleri için örnekler toplandı. Bakteriyel peritonit grup 2 ve 3'teki tüm 20 sıçanda mevcuttu. Kan kültür sonuçları 2. gruptaki 7,3. gruptaki 2 sıçanda pozitif idi (p=0.035). Sırasıyla grup 2 ve 3'teki plasma endotoksin seviyeleri 8.3 ve 1.8 EU/ml (p < 0.001), serum TNF seviyeleri 432 ve 129 pg/ml (p<0.001) ölçüldü. Diyafragma abdominal yüzeyindeki lenfatik ağızlarının tıkanması, deneysel peritonit esnasındaki septik cevap şiddetini anlamlı olarak düşürdü. Sonuç olarak, bakteriler ve endotoksin periton boşluğundan organizmaya lenfatik kanallarla hızla yayılmakta, ve karıniçi infeksiyonun erken döneminde ciddi septik cevabı uyarmaktadır. Karıniçi infeksiyonun sistemik yay ılımında lenfatik sistemin majör rolü vardır.

Anahtar Kelimeler: PERİTONİT, DİYAFRAGMA LENFATİKLERİ, BAKTERİYEMİ, ENDOTOKSEMİ, TNF

Günay Gürleyik, Emin Gürleyik, Selçuk Ünalmışer. SYSTEMIC SPREAD OF INTRAABDOMINAL INFECTION VIA TRANSDIAPHRAGMATIC LYMPHATICS: EVALUATION WITH SERUM ENDOTOXIN AND CYTOKINE LEVEL IN RATS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(1): 24-27