p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 5 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery FACTORS EFFECTING MORTALITY AND MORBIDITY IN THE TRAUMA IN THE ELDERLY [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(3): 189-193

FACTORS EFFECTING MORTALITY AND MORBIDITY IN THE TRAUMA IN THE ELDERLY

Mehmet Özdoğan1, Fatih Ağalar1, Çağatay E Daphan1, Serdar Topaloğlu1, Metin Çakmakçı İskender1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi

Aim: To evaluate the factors effecting morbidity and mortality in geriatric trauma patients. Method: 318 elderly patients with multiple injuries were evaluated to analyse the effects of injury mechanism, preexisting disease, Injury Severity Score (ISS), Revised Trauma Score (RTS) on outcome. Results: Age was not found to be a factor on mortality and complication, while it increased disability. Falls were the mechanism mostly associated with the mortality. We found that preexisting chronic illnesses other than cardiovascular diseases were not significantly related to mortality, complication and hospital stay. Complication increased disability, ICU stay and hospital stay. Disability was found in 57.9% of the 133 patients followed. ISS and RTS were predictors of survival and ISS was also a good predictor of disability. The mortality increased with blood transfusion and mechanical ventilation. Conclusion: ISS, RTS, injury mechanism (falls), shock at the admission, head injury, transfusion and mechanical ventilation significantly predict mortality. Age, complication and ISS are related to disability. Complication is the only factor related to a prolonged hospital stay.

Keywords: TRAUMA, INJURY SEVERITY SCORE, REVISED TRAUMA SCORE, DISABILITY, ASSAULT, ELDERLY

GERİATRİK TRAVMADA MORTALİTE VE MORBİDİTEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Mehmet Özdoğan1, Fatih Ağalar1, Çağatay E Daphan1, Serdar Topaloğlu1, Metin Çakmakçı İskender1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi

Amaç: Bu çalışmanın amacı geriatrik travma olgularında mortalite ve morbiditeye etki eden faktörlerin ortaya konmasıdır. Metod: 318yaşlı çoklu yaralanmalı olgu; yaralanma mekanizmasının, altta yatan hastalığın, Yaralanma Ağırlığı Skorunun (ISS), Düzeltilmiş Travma Skorunun (RTS) sonuca etkisi bakımından incelenmiştir. Bulgular: Yaşın mortalite ve komplikasyon oranına etki etmediği, ancak sekeli etkilediği belirlenmiştir. Ölüme en çok neden olan yaralanma mekanizmasının düşme olduğu saptanmıştır. Kardiyovasküler hastalık dışındaki altta yatan hastalıkların varlığı mortalite, komplikasyon oranını ve hastanede kalış sürelerini etkilemediği saptanmıştır. Komplikasyon gelişiminin sekeli, yoğun bakımda ve hastanede kalış süresini artırdığı gözlenmiştir. Takip edilebilen 133 hastanın %57.9'unda sekel bulunmuştur. ISS ve RTS mortaliteyi belirlemede önemli bulunurken; BS aynı zamanda sekeli belirlemek açısından da önemli bulunmuştur. Mekanik ventilasyon ve kan transfüzyonu yapılanlarda mortalitenin arttığı gözlenmiştir.Sonuç: ISS, RTS, yaralanma mekanizması (düşmeler), başvuru sırasında şok varlığı, kafa travması, transfüzyon ve mekanik ventilasyon mortaliteyi artırmaktadır. İleri yaş, komplikasyon gelişimi ve ISS ise sekel riskini belirlemede önemli bulunurken, hastanede kalış süresi uzunluğu yalnızca komplikasyon gelişimi ile ilişkili bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: TRAVMA, ISS, RTS, SEKEL, GERİATRİ

Mehmet Özdoğan, Fatih Ağalar, Çağatay E Daphan, Serdar Topaloğlu, Metin Çakmakçı İskender. FACTORS EFFECTING MORTALITY AND MORBIDITY IN THE TRAUMA IN THE ELDERLY. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(3): 189-193