p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 6 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery CARDIAC CONTUSION [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(1): 50-52

CARDIAC CONTUSION

Başar Gander1, Sadık Girişgin1, Ali Çalıkuşu1, Hüsamettin Vatansev1, Ayşegül Akçay Bayır1
Konya Numune Hastanesi

In a blunt thorax trauma, seconder evolving of cardiac contusion; there are a lot of parameter for correct recognition. For example laboratory and ECG findings, ECHO studies, radionudeid angiography etc. In this study, patients of blunt thorax traumas for correct diagnosis of cardiac contusions, CPK, CK-MB levels with ECG findings are researched. In six months time 58 patients of blunt thorax trauma were brought to emergency department of our hospital by mobil paramedical system. ECG findings, CPK and CPK-MB levels were researched for cardiac contusion recognition in patients. The CPK and CK-MB levels were found high in 43 patients (%74.14) and ECG findings have seen abnormal in 28 patients (%48.26). CPK and CK-MB levels have found high, too, in the patients whose ECG findings have seen abnormal. It is more sensitive to use abnormal ECG findings than the increase of CPK and CK-MB levels for determinate the diagnosis of cardiac contusion in blunt thorax trauma. (P-0.0000).

Keywords: CARDIAC CONTUSION, ECG, CK-MB, BLUNT THORAX TRAUMA

KARDİYAK KONTÜZYON

Başar Gander1, Sadık Girişgin1, Ali Çalıkuşu1, Hüsamettin Vatansev1, Ayşegül Akçay Bayır1
Konya Numune Hastanesi

Künt toraks travmalarında ikincil gelişen kardiyak kontüzyonlarının doğru tanısı için çok sayıda parametre mevcut olup bunlar arasında EKG bulguları, EKO çalışmaları ve radyonükleid anjiografi sayılabilir. Bu çalışmada künt toraks travmalı hastalarda kardiyak kontüzyonun tespit edilmesi için CPK, CK-MB değerleri ile EKG bulguları araştırılmıştır. Altı aylık bir süre içinde hastanemiz acil tıp kliniğine başvuran 58 künt toraks travmalı hasta çalışmaya dahil edildi. Başvuran hastalarda künt kardiyak kontüzyo tanısı için anormal EKG bulguları ile CPK ve CK-MB seviyeleri araştırıldı. 43 hastada (%74.14) CPK ve CK-MB değerleri yüksek bulunurken, 28 hastada (%48.26) anormal EKG bulguları görüldü. Anormal EKG bulguları olan hastaların tümünde CPK ve CK-MB değerleri yüksek bulundu. Kardiyak kontüzyonun saptanmasında anormal EKG bulgularının daha duyarlı olduğu saptandı (p=0.0000).

Anahtar Kelimeler: KARDİYAK KONTÜZYO, EKG, CK-MB, KÜNT TORAKS TRAVMASI

Başar Gander, Sadık Girişgin, Ali Çalıkuşu, Hüsamettin Vatansev, Ayşegül Akçay Bayır. CARDIAC CONTUSION. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(1): 50-52