p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 5 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery PENETRATING CRANIOCEREBRAL GUNSHOT WOUNDS [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(4): 238-241

PENETRATING CRANIOCEREBRAL GUNSHOT WOUNDS

İbrahim M Ziyal1, Bülent F Kılınçoğlu1, Yüksel Şahin1, Yunus Aydın1
Abant İzzet Baysal Üniv., Düzce Tıp Fak. Nöroşirurji Ad

Even though craniocerebral gunshot wounds frequently occur during wars, they are one of seldom causes of civil life head injuries. This study includes the results of diagnosis, treatment and follow-up of 29 civil injury cases, including also detailed literature review. Twenty-five cases had missile injuries, and 8 cases had buck-shots. The Glasgow Coma Scales during admission were between 3-7 in 12 cases, between 8-11 in 11 cases, and between 11-15 in 6 cases. Traumatic subarachnoid hemorrhage was observed in 27 cases (%93), and pneumocephalus in 26 cases (%83). Additionally, 6 cases had intracerebral hematomas, 4 cases large cranial defects, and 2 cases intraventricular hemorrhages. In 19 cases the missile had left the cranial cavity, in 10 cases it stayed inside. Ten cases needed surgical procedure. Only in one case the missile was taken out. But the surgical indication was not the removal of the missile, it was the evacuation of an associated intracerebral hematoma. Later, in two cases abscess formation was observed. The mortality rate of this series is 34 %. The mean follow-up period of survived 19 cases was 26 months, and only two of them have been living without any neurological deficit or sequel. Additionally, the movement of the missile from its initial position was observed in two cases during late follow-up period.

Keywords: GUNSHOT WOUNDS, HEAD INJURY

DELİCİ KRANYOSEREBRAL ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARI

İbrahim M Ziyal1, Bülent F Kılınçoğlu1, Yüksel Şahin1, Yunus Aydın1
Abant İzzet Baysal Üniv., Düzce Tıp Fak. Nöroşirurji Ad

Kranyoserebral ateşli silah yaralanmaları sıklıkla savaş dönemlerinde görülmekle birlikte, sivil hayatın da nadir kafa travması sebeplerinden biridir. Bu çalışmada, son dört yıl içinde ateşli silah yaralanması sonucu kafa travması geçiren 29 sivil yaralanma olgusu tanı, tedavi ve takip sonuçları ile birlikte literatür gözden geçirilerek özetlendi. Kurşun yaralanması 21 olguda, saçma ile yaralanma ise 8 olguda tesbit edildi. Olguların kliniğe kabulleri esnasındaki Glasgow Koma Skalaları (GKS) 12 olguda 3-7 arası, 11 olguda 8-11 arası ve 6 olguda 12-15 arası idi. Travmatik subaraknoid kanama (SAK) 27 olguda (%93), pnömosefalus 26 olguda (% 83), ayrıca 6 olguda intraserebral hematom, 4 olguda geniş kranyal defekt ve 2 olguda intraventriküler kanama tabloya eşlik etmekte idi. Ondokuz olguda mermi çekirdeğinin ya da saçmanın kafayı terk etmiş olduğu, on olguda ise kranyum içinde kalmış olduğu tesbit edildi. Cerrahi girişim 10 olguya uygulandı. Sadece bir olguda mermi çekirdeği çıkartıldı, ancak bu olguda cerrahi endikasyon kurşunun çıkarılması değil intraserebral hematomun boşaltılması idi. İki olguda geç dönemde abse tesbit edildi. Bu serinin mortalite oranı % 34 olarak tesbit edildi. Hayatta kalan 19 olgunun ortalama takip süresi 26 ay idi ve sadece 2 olgu hiçbir nörolojik defisit veya sekel olmaksızın yaşamını devam ettirmektedir. Ayrıca iki olguda zaman içinde kranyum içindeki kurşunun yer değiştirmiş olduğu tesbit edildi.

Anahtar Kelimeler: ATEŞLİ SİLAH YARALANMASI, KAFA TRAVMASI

İbrahim M Ziyal, Bülent F Kılınçoğlu, Yüksel Şahin, Yunus Aydın. PENETRATING CRANIOCEREBRAL GUNSHOT WOUNDS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(4): 238-241