p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 4 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery RESULTS OF BLUNT THORACIC TRAUMA MANAGEMENT IN CHILDREN [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(2): 120-123

RESULTS OF BLUNT THORACIC TRAUMA MANAGEMENT IN CHILDREN

Nizamettin Kılıç1, İrfan Kırıştıoğlu1, Turgut Türkel1, Arif Nuri Gürpınar1, Hasan Doğruyol1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ad

During last 5 years, 60 children were consecutively admitted to our emergency department with blunt chest trauma. The most common mechanisms of injury were motor vehicle crashes (%30), pedestrian injury (%55) and falling from a high level (% 13). The most common intrathoracic injuries were pulmonary contusion (%50), multiple injuries (%20), pneumothorax (%7) haemothorax (7%), main bronchus rupture (%5), diaphragmatic rupture (%5) and isolated rib fractures (%5). The mean pediatric trauma score (PTS) of the children who had additional system injuries were significantly worse than the children who had isolated blunt chest trauma. Associated system injuries resulted in increase in length of hospital stay, compared to children with isolated chest injuries. Ten percent of the children were entubated and admitted to the intensive care unit, where they stayed an average of 5.8 days. The overall mortality rate for children with thoracic injury is 3%.

Keywords: BLUNT THORACIC TRAUMA, PEDIATRIC

KÜNT TORAKS TRAVMALI ÇOCUKLARDAKİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ

Nizamettin Kılıç1, İrfan Kırıştıoğlu1, Turgut Türkel1, Arif Nuri Gürpınar1, Hasan Doğruyol1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ad

Son 5 yıl içerisinde 60 pediatrik olgu künt toraks travması (KTT) nedeniyle acil polikliniğimize müracaat ettirilmiştir. Serimizde karşılaşılan yaralanma mekanizmalarının sıklık sırası şöyledir: Araç dışı trafik kazası (%55), araç içi trafik kazası (%30), düşme (% 13) ve ezilmelidir (%2). En sık karşılaşılan intratorasik yaralanmalar; pulmoner kontüzyon (%50), multipl yaralanmalar (%20), pnömotoraks (%7), hemotoraks (%7), ana bronş rüptürü (%5), diafragma rüptürü (%5) ve izole kot fraktürüdür (%5). İlave sistem yaralanması olan olguların ortalama pediatrik travma skoru (PTS); izole KTT olgularının ortalama PTS değerinden daha küçüktür. Aynı şekilde hastanede kalış süresinde de, ilave sistem yaralanmaları olan olgularda önemli artış görülmektedir. Hastaların % 10'u entübe edilerek yoğun bakım ünitesine yatırılmış ve ortalama 5.8 gün mekanik solunum desteği uygulanmıştır. KTT lı olgularımızdaki ortalama mortalite oranı %3 olarak saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: KÜNT TORAKS TRAVMASI, PEDİATRİK

Nizamettin Kılıç, İrfan Kırıştıoğlu, Turgut Türkel, Arif Nuri Gürpınar, Hasan Doğruyol. RESULTS OF BLUNT THORACIC TRAUMA MANAGEMENT IN CHILDREN. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(2): 120-123