p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 4 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery COMBINED GUNSHOT WOUNDS OF TRACHEA AND ESOPHAGUS [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(2): 124-127

COMBINED GUNSHOT WOUNDS OF TRACHEA AND ESOPHAGUS

İlhan İnci1, Cemal Özçelik1, Refik Ülkü1, Nesimi Eren1, Gökalp Özgen1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Ad

Between January 1980 May 1997 23 cases with tracheobronchial injuries were treated in our clinic. In 7 (30.4%) of theses there were combined tracheal and esophageal injuries. The cause was gunshot wound injury in all patients. Diagnosis of esophageal injury has been made by esophagography in 5, and by surgical exploration in two cases. The duration of time between the injury and surgical management was 30 hours frange, 648 hours). Surgical approach was made by anterior sternocleidomastoid incision in all cases. Operative techniques included drainage(3), two-layer dosure(3), and cervical tube esophagostomy + near total esophageal exclusion (1) for esophageal injuries. Tracheal repair was done with a single layer interrupted polypropylene or polyglycolic acid sutures. Associated injuries were pneumothorax (3), hemothorax(2), hemopneumothorax(2), larynx(1), and n.Laryngens inferior(1). Permanent tracheostomy was performed in one patient with severe laryngeal injury. Complications were cervical esophageal leak(1), tracheoesophageal fistula EF(1), esophageal stenosis(1), andpneumonia(1). The morbidity rate in our series was 42.8%. The cause of mortality in these 3 cases was sepsis. The mean length of hospital stay was 36.8 days (frange, 5 99 days). The number of complications can be lowered by prompt recognition of the injuries and repair of the trachea and esophagus. In order to protect the tracheal repair and prevent TEF formation a viable tissue, Sternocleidomastiod muscle being the first choice should be placed between the repairs regardless of the time between the injury and surgery.

Keywords: TRACHEA, ESOPHAGUS, GUNSHOT WOUND

TRAKEA VE ÖZEFAGUSUN ATEŞLİ SİLAH İLE EŞZAMANLI YARALANMALARI

İlhan İnci1, Cemal Özçelik1, Refik Ülkü1, Nesimi Eren1, Gökalp Özgen1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Ad

Eş zamanlı trakea ve özefagus yaralanması olan olgular trakeoözefageal fistül, özefagus kaçağı, pnömoni ve mediastinel abse gibi majör komplikasyonların gelişebileceği risk altında olan olgulardır. Ocak 1980 Mayıs 1997 tarihleri arasında kliniğimizde 23 trakeobronşial yaralanma olgusu tedavi edilmiştir. Bu olguların 7'sinde (%30.4) eş zamanlı trakea ve servikal özefagus yaralanması vardı. Tüm olgularda etken ateşli silah yaralanması idi. Özefagus yaralanması tanısı 5 olguda özefagografi, 2 olguda ise cerrahi eksplorasyon sırasında kondu. Olguların yaralanma ile cerrahi tedavileri arasında geçen süre ortalama 30 saat (6 saat ile 48 saat arası) idi. Olguların tümüne oblik servikal insizyon (anterior sternokleidomastoid insizyon) ile yaklaşıldı. Özefagus yaralanması için 3 olguda sadece drenaj, 3 olguda iki tabaka primer onarım ve drenaj ve 1 olguda ise servikal T-tüp özefagostomi + totale yakın servikal özefageal eksklüzyon uygulandı. Trakea onarımı tek tek, tek tabaka olarak polypropylene veya polyglycolic acid sütür kullanılarak yapıldı. Tüm olgulara geniş spektrumlu antibiotik verildi. Eşlik eden yaralanmalar pnömotoraks (n=3), hemotoraks (n=2), hemopnömotoraks (n=2), larinks (n=1) ve n.laryngeus inferior (n=1) idi. Larinks yaralanması olan olguya yaygın hasar nedeniyle kalıcı trakeostomi yapıldı. Postoperatif servikal özefageal kaçak (n=1), trakeoözefageal fistül (n=1), özefageal stenoz (n=1) ve pnömoni (n = 1) serimizdeki komplikasyonları oluşturdu. Serimizde mortalite oranı %42.8 (3 olgu) dir: Bu üç olguyu sepsis nedeniyle kaybettik. Tüm seri için hastane kalış süresi 5 ile 99 gün arasında olup ortalama 36.8 gün idi. Komplikasyon sayısı trakea ve özefagus yaralanmalarının erken tanı ve tedavileri ile azaltılabilir. Özellikle trakeal onarımın tehlikeye atılmaması ve trakeoözefageal fistül gelişimini önlemek için her iki yaralanmanın onarımı bittikten sonra yaralanma zamanı ve cerrahi onarım arasındaki geçen süreye bakılmaksızın canlı bir doku flebi, sternokleidomastoid adele ilk seçenek olmak üzere konulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: TRAKEA, ÖZEFAGUS, ATEŞLİ SİLAH YARALANMASI

İlhan İnci, Cemal Özçelik, Refik Ülkü, Nesimi Eren, Gökalp Özgen. COMBINED GUNSHOT WOUNDS OF TRACHEA AND ESOPHAGUS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(2): 124-127