p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 3 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery THE EPIDEMIOLOGY OF HEAD TRAUMA: DATA OF 1450 CASES [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(4): 291-297

THE EPIDEMIOLOGY OF HEAD TRAUMA: DATA OF 1450 CASES

Ali İhsan Ökten1, Rüçhan Ergün1, Gökhan Akdemir1, Önder Okay1, Mehmet Duyar1, Hüseyin Anasız1, Fikret Ergüngör1, Yamaç Taşkın1
Ankara Numune Hastanesi Nöroşirurji Kliniği

The 1450 head injury patients, which were hospitalized in Ankara Numune Hospital Neurosurgery Department between January 1990-June 1996 have been included in this study. The cases have been grouped in to three according to their ages; pediatrics (0-16 ages), adults (17-60 ages), elders (61 age and above). The 75% of the cases were male, and 25% were woman. Adults and pediatric groups compromised the 89.5% of all cases. The age range was 1 days-92 age. The commonest etiology of trauma were falling (54%) in children, traffic accidents in adults (61%) and elders (50%). Approximately 1/3 of the traumas were come true in summer. According to Glasgow coma scale (GCS), 66% of the cases in mild (GCS: 13-15), 16.5% were moderated (GCS: 9-12), and 17.5% were in severe (GCS: 3-8) trauma groups. According to Glasgow outcome scale (GOS) 71% of the cases were good recovered. The mortality rate was 15.7% and 62% of them were adults. The commonest reason of trauma in died cases was traffic accident (56.1%). In this study; the aim is to obtain statistical datas which are not actually enough to constitute the epidemiology of head trauma in country.

Keywords: EPIDEMIOLOGY, GLASGOW COMA SCALE, GLASKOW OUTCOME SCALE

KAFA TRAVMALARININ EPİDEMİYOLOJİSİ: 1450 OLGUNUN VERİLERİ

Ali İhsan Ökten1, Rüçhan Ergün1, Gökhan Akdemir1, Önder Okay1, Mehmet Duyar1, Hüseyin Anasız1, Fikret Ergüngör1, Yamaç Taşkın1
Ankara Numune Hastanesi Nöroşirurji Kliniği

Bu çalışmaya Ankara Numune Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniğinde Ocak 1990-Haziran 1996 yılları arasında yatırılarak tedavi edilen 1450 kafa travmalı hasta alınmıştır. Hastalar çocuk (0-16 yaş), erişkin (17-60 yaş) ve yaslı (61 ve üstü) olarak 3 yas grubuna ayrılmıştır. Hastaların %75'i erkek, %25'i kadın olup, %89.5'ini erişkin ve çocuk yaş grubu oluşturmuştur. Yaş aralığı ise 1 gün-92 yaş arasındadır. Çocuklarda düşme (%54), erişkin (%61) ve yaşlılarda (%50) trafik kazaları, travmanın en fazla nedenini oluşturmuştur. Hastaların yaklaşık 1/3'ü yaz aylarında travmaya uğramıştır. Glaskow koma skalasına (GKS) göre hastaların %66'sı hafif (GKS: 13-15), %16.6'sı orta (GKS: 9-12), %17.5'i şiddetli (GKS: 3-8) travmaya maruz kalmıştır. Glasgow sonuç skalasına (GSS) göre olguların %71'i tam iyileşme ile taburcu edilirken, %15.7'si ölümcül seyretmiştir. Ölen hastaların %62'sini erişkinler oluşturmuş ve %56.1'ine trafik kazaları neden olmuştur. Bu çalışmada ülkemizde kafa travmaları konusunda epidemiyolojik açıdan yeterli olmayan istatistiksel veriler saptamak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: EPİDEMİYOLOJİ, GLASKOW KOMA SKALASI, GLASKOW SONUÇ SKALASI

Ali İhsan Ökten, Rüçhan Ergün, Gökhan Akdemir, Önder Okay, Mehmet Duyar, Hüseyin Anasız, Fikret Ergüngör, Yamaç Taşkın. THE EPIDEMIOLOGY OF HEAD TRAUMA: DATA OF 1450 CASES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(4): 291-297