p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 1 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery SURGICAL APPROACH TO GASTROINTESTINAL TRACT TRAUMA [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(2): 126-134

SURGICAL APPROACH TO GASTROINTESTINAL TRACT TRAUMA

Korhan Taviloğlu1, Kayıhan Günay1, Ali Şahin1, Cemalettin Ertekin1, Ömer Türel1
İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi, İlk ve Acil Yardım Ad

250 patients with gastrointestinal tract trauma, who underwent surgery between the years 1989'and 1994 were evaluated in this study. 180 of the trauma cases were penetrating, and 70 were blunt. Main causes of penetrating trauma were: stabbing and shot-gun wounds. The main cause for blunt trauma were traffic accidents. Major injured organs were: small intestine, colon, and stomach. Major concomitant organ injuries were: liver, spleen, and head; respectively. 88% of the patients were transported to our center within the first hour following trauma. Peritoneal lavage remained in the first setting, among diagnostic methods. Ultrasound and CT were the major screening methods. Diagnostic laparoscopy was favored during the last year. The overall morbidity and mortality rates were 17.6% and 12%, respectively. Concomitant trauma constituted the major death cause.


GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TRAVMALARINA CERRAHİ YAKLAŞIM

Korhan Taviloğlu1, Kayıhan Günay1, Ali Şahin1, Cemalettin Ertekin1, Ömer Türel1
İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi, İlk ve Acil Yardım Ad

Çalışmamızda 1989-1994 yılları arasında birimimize başvurup gastrointestinal sistem yaralanması saptanarak ameliyat edilen 250 hasta değerlendirildi. Olguların 180'inde penetran, 70'inde ise künt travma saptandı. Penetran travmalar içinde bıçaklanma ve kurşunlanma, künt travmalarda da trafik kazalarının ilk sırayı aldığı gözlendi. En sık yaralanan organlar olarak sırasıyla ince barsaklar, kolon ve mide saptandı. Karaciğer yaralanmaları, eşlik eden organ travmaları içinde ilk sırayı almakta ve dalak ile kafa travmaları bunları izlemekteydi. Hastaların birimimize büyük bir oranda (%88) travmayı takip eden ilk bir saatte getirildikleri görüldü. Tanı yöntemleri içinde peritoneal lavajın ilk sırayı aldığı, görüntüleme yöntemlerinin de (Ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi) büyük bir oranda kullanıldığı tespit edildi. Laparoskopinin de özellikle son bir yılda yaygın olarak kullanıldığı izlendi. Serimizde morbidite oranı %17,6, mortalite oranı ise %12 idi. Majör ölüm sebepleri içinde ek travmalar ilk sırayı almaktaydı.


Korhan Taviloğlu, Kayıhan Günay, Ali Şahin, Cemalettin Ertekin, Ömer Türel. SURGICAL APPROACH TO GASTROINTESTINAL TRACT TRAUMA. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(2): 126-134