p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 5 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery SPINAL INSTRUMENTATION IN THORACOLUMBAR TRAUMAS [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(1): 24-27

SPINAL INSTRUMENTATION IN THORACOLUMBAR TRAUMAS

Ali İhsan Ökten1, Murat Ergüven1, Rüçhan Ergün1, Sait Bilal1, Mehmet Özdal1
Adana Numune Hastanesi

Injuries of columna vertebralis had increased together with high energy traumas related with advanced technology. Because of unsatisfactory results of conservative therapies and for rapid rehabilitation aggresive surgical procedures have been widely accepted in last fifteen years. In this study, 14 cases with thoracolumbar traumas were reported. The clinical status of the patients have been according to Frankel classification. Biomechanics of trauma was classified according to Denis classification. For posterior stabilization we applied pedicle screw plating in 8 patients, rod-hook system in 2 patients classified. For anterior stabilization we used anterior instrumentation in 2 cases and we also used combined techniques together with anterior-posterior stabilization in 2 patients. In addition, we performed total laminectomy in 8 patients and corpectomy in 2 cases. All the patients have been mobilized with thoracolumbar brace after 3 days postoperatively in this manuscript. We discussed various techniques of stabilization in thoraco-lumbar injuries according to trauma biomechanics.

Keywords: INSTRUMENTATION, STABILIZATION, THORACOLUMBAR TRAUMA

TORAKOLOMBER TRAVMALARDA SPİNAL ENSTRÜMANTASYON

Ali İhsan Ökten1, Murat Ergüven1, Rüçhan Ergün1, Sait Bilal1, Mehmet Özdal1
Adana Numune Hastanesi

Günümüzün gelişen teknolojisi ile birlikte yüksek enerjili travma sıklığı ve buna koşut olarak gelişen vertebral kolon yaralanmaları önemli ölçüde artmıştır. Konservatif tedavinin sonuçlarının yeterli oranda tatminkar olmaması, instabil torakal ve lomber vertebral kırıkların yeterli stabilizasyonu, daha hızlı rehabilitasyon, daha kolay bakım ve komplikasyonların azaltılması için daha radikal cerrahi yaklaşımların yapılması gerektiği özellikle son 15 yılda yoğunlaşmıştır. Bu çalışmada; torakolomber travmalı 14 hasta değerlendirilmiştir. Hastaların klinik tablosu Frankel, travma biyomekaniği Denis sınıflamasına göre değerlendirilmiştir. Hastalara cerrahi tedavi olarak Sine transpediküler vida tekniği, 2 hastaya rod-kanca sistemi ile posterior stabilizasyon, 2'sine anterior enstrümentasyon, 2'sine de anterior ve posterior stabilizasyon yöntemleri uygulanmıştır. Ayrıca hastaların 8'ine total laminektomi, 2'sine korpektomi yapılmıştır. Hastalar postoperatif üçüncü gün torakolomber korse ile mobilize edilmiştir. Bu çalışmada torakolomber travmalarda, travma biyomekaniğine göre uygulanan çeşitli stabilizasyon yöntemleri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: ENSTRÜMANSTASYON, STABİLİZASYON, TORAKOLOMBER TRAVMA

Ali İhsan Ökten, Murat Ergüven, Rüçhan Ergün, Sait Bilal, Mehmet Özdal. SPINAL INSTRUMENTATION IN THORACOLUMBAR TRAUMAS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(1): 24-27