p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 3 Issue : 4 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery PENILE FRACTURE, AN UNCOMMON UROLOGIC TRAUMA: EARLY SURGICAL REPAIR AND RESULTS [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(4): 324-327

PENILE FRACTURE, AN UNCOMMON UROLOGIC TRAUMA: EARLY SURGICAL REPAIR AND RESULTS

Ahmet Danışman1, Sağfettin Kaya1, Erdal Kukul1, Sahir Kılıç1, Metin Sevük1
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ad

In this study, we present our experience in the management of 7 patients with penile fracture. All the patients were managed by immediate surgical repair, consisting complete evacuation of the hematoma and repair of the tear in the tunica albuginea. Urethral injury associated with penile fracture was seen in one patient. Mean follow-up time was 9 months. The results were excellent with early recovery of erectile function. Painful erections were observed in one patient. Because of these good results and the reported high complication rate of conservative treatment, the need f or immediate surgical repair is emphasized.

Keywords: PENILE FRACTURE, SURGICAL TREATMENT

NADİR BİR ÜROLOJİK TRAVMA, PENİL FRAKTÜR: ERKEN CERRAHİ TEDAVİYE SONUÇLARI

Ahmet Danışman1, Sağfettin Kaya1, Erdal Kukul1, Sahir Kılıç1, Metin Sevük1
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ad

Bu çalışmada tedavi ettiğimiz 7 penil fraktürlü olgudaki tecrübelerimiz sunulmaktadır. Bütün olgular acil olarak operasyona alınmış ve hematom boşaltımı ile tunika albugineadaki yırtığın tamiri şeklinde tedavi edilmiştir. Penil fraktüre eşlik eden üretral yaralanma bir olguda görülmüştür. Ortalama takip süresi 9 aydır. Erektil fonksiyonun erken kazanılması ile sonuçlar yüz güldürücüdür. Bir olguda ağrılı ereksiyonlar görülmüştür. Bu başarılı sonuçlar ve konservatif tedavinin bildirilen yüksek komplikasyon oranları nedeniyle, penil fraktürde acil cerrahi tedavinin önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: PENİL FRAKTÜR, CERRAHİ TEDAVİ

Ahmet Danışman, Sağfettin Kaya, Erdal Kukul, Sahir Kılıç, Metin Sevük. PENILE FRACTURE, AN UNCOMMON UROLOGIC TRAUMA: EARLY SURGICAL REPAIR AND RESULTS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(4): 324-327