p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 3 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery SMALL INTESTINAL INJURIES [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(4): 288-290

SMALL INTESTINAL INJURIES

Harun Analay1, M Şehsuvar Gökgöz1, Cihan Yıldırır1, Mustafa Turan1, Baha Aker1
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad, Sivas

50 patients with small intestinal injury were examined, between January 1991 and January 1996 in Cumhuriyet University Medidal Faculty General Surgery Department. Patients with duodenal traumas were excluded from this study, because of their different properties in diagnosis and treatment. 47 of the patients were men and 30 of them were women with a mean age of 34.6 (11-65) years. 27 (%54) of the injuries were due to blunt traumas and 20 (%40) were penetrating traumas. Five of the penetrating traumas were due to knife and 15 of them were due to gunshot. In 3 (%6) of them, traumas were because of the iatrogenic lacerations. In diagnosis direct X-Ray and computerized tomography were used. When there were hypotension and tachycardia diagnostic peritoneal lavage and parasenthesis were performed. Physical examination was often done to detect the peritoneal irritation. In 24 (%48) patients observed associated injuries observed. 29 (%58) of the perforations had simple closure while in 19 (%38) of them resection+anastomasis and in 2 (%4) of them resection + anostomasis + simple closure were performed. In this study morbidity was 16 (%32), and mortality 4 (%8). 3 of the 4 exitus patients had blunt traumas and two of them had generalized peritonitis and there was no associated injury. As a result we can say that high level of the mortality in small intestinal injuries was to delay in diagnosis.

Keywords: SMALL INTESTINAL INJURIES

İNCE BARSAK YARALANMALARI

Harun Analay1, M Şehsuvar Gökgöz1, Cihan Yıldırır1, Mustafa Turan1, Baha Aker1
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad, Sivas

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğinde Ocak 1991 ile Ocak 1996 yılları arasında ince barsak yaralanması olan 50 hasta retrospektif olarak incelendi. Duedonum yaralanmalarının teşhis ve tedavisi farklı özellikler gösterdiğinden bu gruba dahil edilmediler. Hastaların 45'i erkek 3'ü kadındı, yaş ortalaması 34.6 (11-65) idi. Yaralanmaların 27 (%54)'si künt travmaya bağlıydı, 20 (%40)'si penetran yaralanma, penetran yaralanmalarında 5'i delici kesici alet yaralanması, 15'i ateşli silah yaralanmasıydı. 3(%6) olgumuzda iatrojenik yaralanma mevcuttu. Teşhiste direk grafi, bilgisayarlı tomografi (BT) kullanıldı. Periton lavajı ve ponksiyon hipovolemi belirtilerinden hipotansiyon ve taşikardisi olan hastalara yapıldı. Özellikle peritoneal irritasyon bulguların saptanması için fizik muayene sık olarak tekrarlandı. 24(%48) olgumuzda diğer karın içi organ yaralanması eşlik etmekteydi. Perforasyonlar 29 (%58)' unda primer olarak onarıldı, 19(%38)'unda rezeksiyon + anastomoz, 2(%4)'sinde rezeksiyon anastomoz ile birlikte primer sütür yapıldı. Çalışmamızda morbidite 16 (%32), mortalite 4 (%8) olarak bulundu. Exitus olan 4 hastanın 3'ü künt travmaya maruz kalmıştı ve bu hastaların ikisinde jeneralize peritonit hali mevcuttu, eşlik eden organ yaralanması yoktu. Künt travmaya bağlı ince barsak perforasyonlarında mortalitenin yüksek olmasının nedeni tanıdaki gecikme olarak değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: İNCE BARSAK YARALANMALARI

Harun Analay, M Şehsuvar Gökgöz, Cihan Yıldırır, Mustafa Turan, Baha Aker. SMALL INTESTINAL INJURIES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(4): 288-290