p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 14 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Spinal accessory nerve palsy following gunshot injury: a case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(1): 76-78

Spinal accessory nerve palsy following gunshot injury: a case report

Serdar Kabataş1, Yusuf Bayrak2, Erdinç Civelek3, Salih Murat İmer3, Tanju Kemal Hepgül3
1Department Of Neurosurgery Surgery, Elazığ Military Hospital, Elazığ
2Department Of Thoracic Surgery, Elazığ Military Hospital, Elazığ
3Department Of Neurosurgery, Istanbul University, Istanbul Faculty Of Medicine, Istanbul

Injuries to the spinal accessory nerve are rare and mostly iatrogenic. Pain, impaired ability to raise the ipsilateral shoulder, and scapular winging on abduction of the arm are the most frequently noted clinical manifestations. As a seldom case, a 20 year-old male with spinal accessory nerve palsy after penetrating trauma by gunshot was reported. Three months after the injury, he was complaining about left arm pain in abduction to shoulder level and a decreased range of movement. On physical examination, wasting of the left trapezium with loss of nuchal ridge and drooping of the shoulder were found. On neurological examination of the left trapezius and sternomastoid muscles, motor function were 3/5 and wide dysesthesia on the neck, shoulder and arm was present. The bullet entered just above the clavicle and exited from trapezium. Radiological studies were normal, where electromyography (EMG) showed neuropathic changes. Surgical exploration showed the intact nerve lying on its natural course and we performed external neurolysis for decompression. The postoperative period was uneventful. Dysesthesia has diminished slowly. He was transferred to physical rehabilitation unit. In his clinical control after 3 months he had no dysesthesia and neurological examination of the left trapezius and sternomastoid muscles motor function were 4/5. EMG showed recovery in the left spinal accessory nerve.

Keywords: Ateşli silah yaralanması, dekompresyon; spinal aksesuvar sinir; yaralanma, nörolizis.

Ateşli silah yaralanmasına bağlı spinal aksesuar sinir palsi: Olgu sunumu

Serdar Kabataş1, Yusuf Bayrak2, Erdinç Civelek3, Salih Murat İmer3, Tanju Kemal Hepgül3
1Elazığ Asker Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Elazığ
2Elazığ Asker Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Elazığ
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul

Spinal aksesuar sinir yaralanmaları seyrek görülür ve çoğunlukla iyatrojeniktir. Ağrı, aynı taraf omuzun kaldırılmasında güçlük ve kol abdüksiyonunda skapular kanatlanma, en sıklıkla görülen klinik bulgulardır. Ender rastlanan bir olgu olması nedeniyle, 20 yaşında, ateşli silaha bağlı penetran yaralanma sonrasında spinal aksesuar sinir palsili bir erkek olgu sunuldu. Yaralanmadan üç ay sonra, sol kolunu omuz hizasına kadar abdüksiyona getirdiğinde ağrı ve harekette kısıtlılıktan şikayetçiydi. Fiziksel incelemesinde sol trapez kası erimiş ve omuzu düşmüş şekildeydi. Nörolojik incelemede sol trapez ve sternokleidomastoid kaslarının motor fonksiyonları 3/5 idi; boyun, omuz ve kolda yaygın dizestezi vardı. Mermi, klavikulanın üzerinden girip, trapez kasından çıkmıştı. Radyolojik incelemeler normaldi fakat elektromiyelografi’de (EMG) nöropatik değişiklikler saptandı. Cerrahi eksplorasyonda sinirin trasesi boyunca doğal seyirini izlediği görüldü ve dekompresyon amaçlı eksternal nörolizis yapıldı. Ameliyat sonrası sorunsuz geçti. Dizestezi ilerleyen günlerde kayboldu. Fizik tedavi de uygulanan hastanın üç ay sonraki kontrol muayenesinde motor fonksiyonlar 4/5 idi ve EMG’de sol spinal aksesuar sinirde iyileşme saptandı.

Anahtar Kelimeler: Decompression, gunshot injury; spinal accessory nerve; injury, neurolysis.

Serdar Kabataş, Yusuf Bayrak, Erdinç Civelek, Salih Murat İmer, Tanju Kemal Hepgül. Spinal accessory nerve palsy following gunshot injury: a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(1): 76-78

Corresponding Author: Yusuf Bayrak, Türkiye
Manuscript Language: English