p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 5 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery THE EVALUATION OF CLINICAL AND PATHOLOGICAL EFFECTS OF DICLOPHENAC SODIUM IN EXPERIMENTAL MEDULLA SPINALIS TRAUMA [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(3): 152-156

THE EVALUATION OF CLINICAL AND PATHOLOGICAL EFFECTS OF DICLOPHENAC SODIUM IN EXPERIMENTAL MEDULLA SPINALIS TRAUMA

Alparslan Şenel1, Ömer Yıldız1, Levent Yıldız1, Cengiz Çokluk1, Levent Tümkaya1, Ömer İyigün1, Arif Önder1, Fahrettin Çelik1, Cemil Rakunt1
Ondokuz Mayıs Üni. Tıp Fakültesi, Nöroşirurji, Patoloji Ad

Secondary medulla spinalis injuries after spinal trauma is the result of many biochemical reactions. In the recent studies, many pharmalogical agents was used for the prevent of these reaction chains. Non-steroidal antienflamatuary drugs used in and showed that particulary usefull in the experimental spinal cord injury model. Diclophenac sodium, a non-steroidal antienflamatuary drug is known that more lypophilic and penetrable to central nervous system than others was used in our study for the preventing of secondary biochemical cord injuries in the experimental rabbit weight dropped-spinal cord injury model. The aim of this study is the investigation of the ameliorative effect of diclophenac sodium in the neurological deterioration due to spinal cord injuries. In our study, the neurological recovery is 15.6% and histopathological recovery is 27.75%, these results are significant statistically as compared with untreated controls.

Keywords: ANTIENFLAMATUARY DRUG, DICLOPHENAC SODIUM, SPINAL CORD TRAUMA

DENEYSEL MEDULLA SPİNALİS TRAVMASINDA DİKLOFENAK SODYUMUN KLİNİK VE PATOLOJİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Alparslan Şenel1, Ömer Yıldız1, Levent Yıldız1, Cengiz Çokluk1, Levent Tümkaya1, Ömer İyigün1, Arif Önder1, Fahrettin Çelik1, Cemil Rakunt1
Ondokuz Mayıs Üni. Tıp Fakültesi, Nöroşirurji, Patoloji Ad

Spinal travmalarda medulla spinalisteki sekonder hasarın bir dizi biyokimyasal reaksiyon sonucu oluştuğu bilinmektedir. Yapılan çeşitli çalışmalarda bu reaksiyon zincirini durdurmaya yönelik birçok farmakolojik ajan denenmiştir. Bu çalışma ağırlık düşürülerek oluşturulan tavşan deneysel medulla spinalis modeli üzerinde yapıldı. Daha önceki yıllarda antienflamatuar teoriden yola çıkılarak nonstereoidal antienflamatuar ilaçlar medulla spinalis travmalarında kullanılmış ve kısmen faydalı oldukları görülmüştür. Bu çalışmada kullandığımız diklofenak sodyum bu ilaçlara göre daha lipofilik ve santral sinir sistemine daha kolay geçebilmektedir. Bu çalışmanın amacı medulla spinalis travmasından sonra oluşan nöronal doku hasarını ve bunun sonucu olarak gelişen nörolojik bozukluğun diklofenak sodyum ile ne kadar düzeldiğini araştırmaktır. Sonuç olarak bu çalışmada diklofenak sodyumun tavşanda ağırlık düşürme yöntemiyle oluşturulan deneysel spinal kord travmasında nörolojik defisitlerde %15,i oranında iyileşme sağladığı görüldü. Diklofenak sodyum ile % 27.75 oranında histopatolojik düzelme sağlandığı gözlendi.

Anahtar Kelimeler: ANTİENFLAMATUAR İLAÇ, DİKLOFENAK SODYUM, SPİNAL KORD TRAVMASI

Alparslan Şenel, Ömer Yıldız, Levent Yıldız, Cengiz Çokluk, Levent Tümkaya, Ömer İyigün, Arif Önder, Fahrettin Çelik, Cemil Rakunt. THE EVALUATION OF CLINICAL AND PATHOLOGICAL EFFECTS OF DICLOPHENAC SODIUM IN EXPERIMENTAL MEDULLA SPINALIS TRAUMA. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(3): 152-156