p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 3 Issue : 4 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery THE PROBLEM OF NEGATIVE LAPAROTOMY IN ABDOMINAL TRAUMA [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(4): 275-280

THE PROBLEM OF NEGATIVE LAPAROTOMY IN ABDOMINAL TRAUMA

Orhan Demircan1, Emin U Erkoçak1, Özgür Yağmur1, Fatih Kaya1, Yalçın Kekeç1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

In this retrospective study, the records of 888 patients whom were treated because of abdominal trauma in Çukurova University, School of Medicine, Department of General Surgery between 1985 and 1994 were reviewed and the incidence of negative laporotomy was investigated. Three hundred-ninty-nine(%45) patients had blunt abdominal trauma 499(55%) had penetrating abdominal trauma. Penetrating abdominal trauma included 171 (35%) gunshot wounds, 318(65%) stab wounds. Of 399(35%) patients with blunt abdominal trauma, the incidence of negative laporotomy was 66 (16.5%) and 9 (2.3%) patients had nontherapeutic laparotomy. The incidence of negative laporotomy was 12(7%) and 2 (1.2%) patients had nontherapeutic laparotomy in 171(35%) patients with gunshot wounds. Of 388 (65%) patients with stab wounds, the incidence of negative laparotomy was 72(22.7%) and 8(2.5%) patients had non therapeutic laparotomy. The incidence of negative laparotommy was found similar with literature in the patients with blunt abdominal trauma and gunshod wounds. The patients with stab wounds, the incidence of negative laporotomy was higher than patients managed by selective conservative treatment. We believe that the incidence of negative laparotomy will reduce by careful physical examination, local wound exploration and diagnostic peritoneal lavage and also prevent to morbidity in patients with stab wounds.

Keywords: ABDOMINAL TRAUMA, NEGATIVE LAPAROTOMY

KARIN TRAVMALARINDA NEGATİF LAPAROTOMİ SORUNU

Orhan Demircan1, Emin U Erkoçak1, Özgür Yağmur1, Fatih Kaya1, Yalçın Kekeç1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

Bu retrospektif çalışmada 1985-1994 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda karın travması nedeniyle laparotomi yapılan 888 hastanın kayıtları incelendi ve negatif laparotomi sıklığı araştırıldı. Hastaların 399(%45) 'u künt karın, 489(%55) 'u penetran karın travmalı idi. Penetran yaralanmaların 171(%35)'i ateşli silah (AS), 318(%55)'i delici kesici alet (DKA) yaralanmasına bağlı idi. Künt travmalarında negatif laparatomi oranı %16,5, nonterapötik laparotomi oranı ise 2,3 olarak bulundu. Negatif laparatomi ve nonterapötik laporotomi oranları AS yaralanmalarında %7, %1,2 DKA yaralanmalarında ise %22,7 ve %2,5 idi. Künt karın travmalarında ve AS yaralanmalarında negatif laparotomi oranları literatürle uyumlu idi. DKA yaralanmalarında ise Negatif laparotomi ve nonterapötik laparotomi oranları seçici gözlem, lokal yara eksplorasyonu ve tanısal peritoneal lavaj uygulayan gruplara göre yüksek bulundu. DKA yaralanmalarında dikkatli fizik muayene, yara eksplorasyonu ve tanısal peritoneal lavajın negatif laparotomi oranını azaltacağı ve morbiditeyi önleyeceği düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: KARIN TRAVMASI, NEGATİF LAPAROTOMİ

Orhan Demircan, Emin U Erkoçak, Özgür Yağmur, Fatih Kaya, Yalçın Kekeç. THE PROBLEM OF NEGATIVE LAPAROTOMY IN ABDOMINAL TRAUMA. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(4): 275-280