p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 5 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery AGE FACTOR IN DETERMINING THE PROGNOSIS OF THE PATIENTS WITH MULTITRAUMA [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(1): 40-42

AGE FACTOR IN DETERMINING THE PROGNOSIS OF THE PATIENTS WITH MULTITRAUMA

İbrahim İkizceli1, Erdoğan M Sözüer1, Abdulkadir Bedirli1, Cuma Yıldırım1, Nurullah Günay1, Yusuf Yürümez1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Ad

Elderly population is increasing every year in our country. Reasons of trauma and response to trauma changes with age. Files of the patients who applied to our hospital for trauma between January 1997 and June 1998 have been examined. Patients were divided into two groups: Those who are 55 to 64years old and those who are 65years old and over. In addition, patients of 35 to 44 years have been included in the study as control group. 5.5% of 9450 patients who were admitted to the hospital for trauma were 55 years old and over. The most frequent trauma was head trauma in each of the 3 groups. While most frequent trauma reason was traffic accident in control and early elderly group, in the late elderly it was fall. Average ISS in control, early elderly and late elderly groups have been found 9,9 and 16 respectively. Average hospitalization periods in control, early elderly and late elderly groups have been founds 5,7,9 days, respectively. While mortality was 5.9% in control group, it was 10.7% in early elderly group, and 23.7% in the late elderly group. As a conclusion, the fact that elderly patients physiological reserves are less and their insufficient metabolic and endocrine response to trauma might have reduced their survival chance after trauma.

Keywords: TRAUMA, AGE, INJURY SEVERITY SCORE, MORTALITY

MULTİTRAVMALI HASTALARIN PROGNOZUNU BELİRLEMEDE YAŞ FAKTÖRÜ

İbrahim İkizceli1, Erdoğan M Sözüer1, Abdulkadir Bedirli1, Cuma Yıldırım1, Nurullah Günay1, Yusuf Yürümez1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Ad

Ülkemizde yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Yaşlılarda travma nedenleri ve travmaya verilen cevap diğer yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir. Ocak 1997 ile Haziran 1998 tarihleri arasında hastanemize travma nedeni ile başvuran hastaların dosya kayıtları incelendi. Hastalar erken yaşlı grubu (55-64yaş arası), ileri yaşlı grubu (65 yaş ve yukarısı) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Ayrıca 35-44 yaş arası hastalar kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. Bu tarihler arasında travma nedeni ile başvuran 9450 hastanın %5,5'i 55 yaş ve yukarısında idi. En sık travma bölgesi her üç grupta da kafa idi. En sık travma nedeni ise kontrol ve erken yaşlı gruplarında trafik kazası iken ileri yaşlı grubunda "düşme idi. Ortalama Travma Şiddet Skorları kontrol, erken yaşlı ve ileri yaşlı gruplarında sırasıyla 9, 9, 16 olarak bulundu. Ortalama hastanede yatma süreleri, kontrol, erken yaşlı ve ileri yaşlı gruplarında sırasıyla 5, 7, 9 gün olarak bulundu. Kontrol grubunda mortalite %5,9 iken, erken yaşlı grubunda %10,7, ileri yaşlı grubunda ise %23,7 idi. Sonuç olarak yaşlı hastaların fizyolojik rezervlerinin daha az olması ve travmaya gösterdikleri metabolik ve endokrin cevabın yetersiz olması, travma sonrası hayatta kalma şanslarını azaltmış olabilir.

Anahtar Kelimeler: TRAVMA, YAŞ, TRAVMA ŞİDDET SKORU, MORTALİTE

İbrahim İkizceli, Erdoğan M Sözüer, Abdulkadir Bedirli, Cuma Yıldırım, Nurullah Günay, Yusuf Yürümez. AGE FACTOR IN DETERMINING THE PROGNOSIS OF THE PATIENTS WITH MULTITRAUMA. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(1): 40-42